ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 30 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNHVÀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI CƠ QUANHÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chínhNhà nước giai đoạn 2001-2010, Chính phủ đã ban hành Quyết định số: 181/2003/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2003 về việc ban hành Quy chế thực hiện cơchế “một cửa” tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương và Quyết định số: 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 về ban hành Quy chế thực hiện cơ chếmột cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địaphương, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnhtổ chức triển khai thực hiện, ở cấp huyện đã được bố trí phòng làm việc và đầutư trang thiết bị cần thiết cho bộ phận một cửa như: Máy tính, máy phô tô, bànghế… Trong những năm đầu mới thực hiện đã có những chuyển biến tích cực trongthực hiện thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ cho các tổ chức vàcông dân, giảm được tình trạng công dân phải đi lại nhiều lần để giải quyếtcông việc, từng bước làm thay đổi cơ bản mối quan hệ giữa chính quyền với tổchức, công dân theo hướng hành chính phục vụ, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệuquả quản lý nhà nước.

Tuy nhiên, việc chỉ đạo và tổ chức thực hiện cơ chếmột cửa trong thời gian qua ở một số Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện,cấp xã còn hạn chế, nhiều cơ quan, đơn vị thực hiện còn mang tính hình thức, cóđơn vị đã tự ý bỏ hoặc chuyển việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả về thực hiệntại các phòng chuyên môn; số lượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơchế một cửa ở các đơn vị thấp; việc bố trí cán bộ, công chức làm việc tại bộphận một cửa chưa đúng yêu cầu; niêm yết công khai thủ tục hành chính chưa đầyđủ; công tác quản lý hoạt động bộ phận một cửa chưa chặt chẽ, việc giải quyếthồ sơ còn có trường hợp kéo dài thời gian so với quy định, gây bức xúc trongnhân dân. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế yếu kém trên là do nhận thức củamột số Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các cấp về cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông chưa đầy đủ; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quanhành chính trong chỉ đạo thực hiện chưa đúng mức; năng lực và ý thức tráchnhiệm trong thực thi nhiệm vụ công vụ của một số cán bộ, công chức làm việc tạibộ phận một cửa các cấp chưa đáp ứng yêu cầu; cơ sở vật chất, phương tiện phụcvụ thiếu thốn.

Để khắc phục những tồn tại nêu trên và đẩy mạnhthực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhànước các cấp trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu giải quyết công việc của nhândân, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kịp thời, thuận lợi, giảm phiềnhà, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị như sau:

1. Chấn chỉnh hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông

Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo việc tổ chức thực hiện cơ chế một cửa,cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan, đơn vị như sau:

a) Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị của bộphận tiếp nhận và trả kết quả đáp ứng yêu cầu làm việc của cán bộ, công chức vànhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

b) Sắp xếp bố trí cán bộ, công chức đủ năng lực,trình độ chuyên môn, có tác phong, đạo đức tốt làm việc tại bộ phận tiếp nhậnvà trả kết quả; bố trí lịch trực thường xuyên vào tất cả các ngày làm việctrong tuần để thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cho nhândân, tổ chức, doanh nghiệp. Có biện pháp xử lý ngay những cán bộ, công chức cóhành vi nhũng nhiễu, hách dịch, gây phiền hà và các tiêu cực khác trong việcgiải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp đến giao dịch.

c) Niêm yết công khai các quy định, thủ tục hànhchính, giấy tờ, hồ sơ, mức thu phí, lệ phí và quy trình, thời gian giải quyếtcác loại công việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đầy đủ nộidung, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện. Mở sổ theo dõi việc tiếp nhậngiải quyết thủ tục hành chính theo quy định.

d) Ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của bộphận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thôngphù hợp với thực tế của đơn vị, trong đó quy định rõ về quản lý cán bộ, côngchức; mối quan hệ công tác giữa các phòng chuyên môn; các quy định về quy trìnhtiếp nhận, chuyển hồ sơ, xử lý, trình ký, trả lại bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả và trách nhiệm của các cá nhân, bộ phận, các cơ quan có liên quan tronggiải quyết thủ tục hành chính.

e) Rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến tổchức, cá nhân hiện có của đơn vị trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệtvà tổ chức thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông.

g) Thực hiện thống nhất bộ phận tiếp nhận và trảkết quả ở cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đặt tại Văn phòng cơ quan và chịu sự quảnlý của Văn phòng cơ quan; cấp huyện đặt tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân, chịu sự quản lý toàn diện của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân; cấp xã đặt tại Ủy ban nhân dân, do Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấpxã phụ trách.

h) Các đơn vị đã tự ý bỏ bộ phận tiếp nhận và trảkết quả khẩn trương khôi phục và duy trì hoạt động từ Quý I năm 2014; chấnchỉnh phương thức lề lối làm việc để hoạt động có hiệu quả.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông

2.1. Từ năm 2014 đến năm 2020 đưa 100% số thủ tụchành chính liên quan đến tổ chức, cá nhân hiện có của cơ quan, đơn vị vào thựchiện theo cơ chế một cửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở cáclĩnh vực cần thiết và hướng tới thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông theo hướng hiện đại.

2.2. Trong năm 2014 các cơ quan, đơn vị có tên sauchuẩn bị các điều kiện về con người, cơ sở vật chất, kinh phí và các điều kiệncần thiết khác để triển khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

a) Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì, phối hợp vớiỦy ban nhân dân cấp xã xây dựng quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa liênthông trong việc giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai cho tổ chức, cánhân; một số thủ tục hành chính trong lĩnh vực lao động - thương binh và xã hộicho cá nhân.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,phối hợp với Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã xây dựng quy chế thực hiện cơchế một cửa liên thông để giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vựcngười có công.

c) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợpvới Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã xây dựng quy chế thực hiện cơ chế mộtcửa liên thông trong việc giải quyết một số thủ tục hành chính trong lĩnh vựcđất đai cho tổ chức.

d) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với Công antỉnh xây dựng quy chế thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong việc cấp giấyphép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và một số lĩnh vực khác liên quan đến tổchức, cá nhân.

2.3. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã chủ động phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các danh mục thủ tục hành chínhđể thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, hoàn chỉnh văn bảntrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong Quý I năm 2014.

3. Trách nhiệm thực hiện

3.1. Các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ rà soát các danh mụcthủ tục hành chính để thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông,hoàn chỉnh văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành trong Quý I năm2014.

3.2. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệmchủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ tiếp tục triển khai phần mềm dùng chung cho bộphận một cửa cấp huyện tại các đơn vị chưa triển khai thực hiện.

3.3. Sở Nội vụ chịu trách nhiệm:

a) Hướng dẫn các Sở, Ban, Ngành, Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã rà soát, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định danh mục thủtục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa và cơ chế một cửa liên thông.

b) Thẩm định quy chế phối hợp của các đơn vị đượcỦy ban nhân dân tỉnh giao thực hiện cơ chế một cửa liên thông, trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, ban hành.

c) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã nghiên cứu xây dựng quy chế hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kếtquả cấp huyện để thống nhất thực hiện trong toàn tỉnh.

d) Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện vàviệc giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liênthông tại các cơ quan, đơn vị; tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện tại các cơquan hành chính nhà nước các cấp.

3.4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm:

a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh cân đối, bốtrí kinh phí cho hoạt động cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông trên địabàn tỉnh.

b) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị quy định mứcphụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quảở các cấp, trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào kỳ họp gần nhất trong năm 2014.

3.5. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phươngchịu trách nhiệm tổ chức triển khai, thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, mộtcửa liên thông tại cơ quan, đơn vị. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửaliên thông là cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, năng lực lãnh đạo,điều hành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để bình xét danhhiệu thi đua, hình thức khen thưởng cho cá nhân, tập thể. Đồng thời, cũng làtiêu chí đánh giá mức độ thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức có liên quanđến hoạt động cơ chế một cửa, một cửa liên thông để xét thi đua, khen thưởngđối với cá nhân.

3.6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo BắcKạn, Cổng Thông tin điện tử tỉnh tuyên truyền các danh mục thủ tục hành chínhthực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đến nhân dân, tổ chứcvà doanh nghiệp để biết và giám sát thực hiện.

Chỉ thị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày kýban hành.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thịtrấn, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này. Sở Nội vụcó trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung Chỉ thị này,định kỳ cuối năm báo cáo tình hình thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường