ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2013/CT-UBND

Nghệ An, ngày 30 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNGCÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NGHỆAN

Trong thời gian qua, nhìn chung các cấp, các ngành đãquan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức nên côngtác này đã được phát triển cả về số lượng, chất lượng và đạt được những kết quảnhất định. Tuy nhiên, bên cạnh đó, không ít cơ quan, đơn vị chưa nhận thức đượctầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức,còn nặng về số lượng, chưa coi trọng chất lượng, xác định nhu cầu và lập kếhoạch đào tạo, bồi dưỡng chưa xuất phát từ yêu cầu vị trí việc làm của đơn vị.

Từ hạn chế nêu trên dẫn đến những bất cập trong công tác tổ chức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức như: việc đăng ký lập hồ sơ mở lớp chưa thực hiện đúng quytrình, quy định, chức năng, nhiệm vụ; phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, độingũ giảng viên kiêm chức hoạt động chưa hiệu quả; ý thức chấp hành nội quy, tinhthần học tập của học viên chưa cao, mang tính đối phó, hình thức; giáo trình,tài liệu, thiết bị hỗ trợ cho việc dạy và học còn thiếu đồng bộ, chậm đổi mớinên chưa phát huy được trí tuệ, kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ; tổchức bộ máy và đội ngũ cán bộ làm công tác đào tạo, bồi dưỡng thiếu ổn định,hoạt động quản lý đào tạo bồi dưỡng hiệu quả thấp, công tác báo cáo, thống kê,giám sát đánh giá còn nhiều hạn chế; kinh phí phục vụ cho công tác đào tạo, bồidưỡng chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡngcán bộ, công chức, viên chức trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầucác cấp, các ngành thực hiện tốt các nội dung sau:

1.Tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm vềcông tác đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Xác định đây là nhiệm vụ thườngxuyên, quan trọng của mỗi cơ quan, đơn vị. Làm tốt công tác đào tạo, bồi dưỡnglà trực tiếp góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và chất lượng đội ngũ cán bộ,công chức, viên chức.

2. Tham mưu cơ quan có thẩm quyềnban hành các văn bản pháp luật để hoàn thiện quy định về công tác đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức, viên chức từ cấp tỉnh đến cơ sở, góp phần xây dựng độingũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

3. Đánh giá thực trạng công tác đào tạo, bồi dưỡng,xác định rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân; đề ra giải pháp cụ thể, thiếtthực. Tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng theo đúng chức năng, thẩmquyền.

4. Xác định nhu cầu và lập kế hoạchđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm và quyhoạch, tránh tình trạng đào tạo tràn lan, kém hiệu quả.

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng côngtác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới:

a) Xây dựng đội ngũ cán bộ giảngviên của các trường, trung tâm và cán bộ làm công tác đào tạo ở các cấp có đủtrình độ, năng lực để thực hiện tốt công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức;

b) Đổi mới mạnh mẽ nội dung, hìnhthức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng;

c) Nâng cao ý thức học tập, chấphành nội quy, quy chế của học viên;

d) Tổ chức điều trathực trạng cơ sở vật chất để có kế hoạch từng bước củng cố, nâng cấp, xây dựnghệ thống trường, lớp;

đ) Tăng cường đầu tưtheo hướng hiện đại hóa các trang, thiết bị, giáo trình, tài liệu phục vụ cho việcgiảng dạy và học tập của các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhằm đảm bảo phục vụ tốtnhất nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trong khả năng cânđối kinh phí;

e) Có kế hoạch mở rộngmạng lưới các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thông quaviệc thu hút, khuyến khích các học viện, trường đại học, các công ty trong vàngoài nước tham gia vào công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức vàđào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

6. Tăng cường công tác kiểm tra, giámsát, đánh giá chất lượng đào tạo, bồi dưỡng:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy chế,quy định của Đảng và Nhà nước trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức bảo đảm đào tạo, bồi dưỡng đúng đối tượng, nâng cao chất lượng dạy và họcđể cán bộ, công chức, viên chức có trình độ tương xứng với bằng cấp đã được đàotạo;

b) Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBNDcác huyện, thành phố, thị xã thường xuyên chỉ đạo, quản lý, kiểm tra chặt chẽcác cơ sở, đơn vị thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức thông qua việc duyệt kế hoạch mở lớp hằng năm, tổ chức thực hiện đào tạo,bồi dưỡng, quản lý và sử dụng các nguồn ngân sách, kinh phí tự đóng góp của họcviên và các nguồn kinh phí khác chi cho đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viênchức, thực hiện các chế độ, chính sách đối với giảng viên, giảng viên kiêmchức, học viên trong phạm vi, quyền hạn;

c) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch vàtổ chức thực hiện phù hợp với tình hình, đặc điểm của đơn vị; thường xuyên theodõi, hướng dẫn, chỉ đạo và định kỳ kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác đàotạo, bồi dưỡng của các đơn vị cấp dưới; coi trọng việc sơ kết, tổng kết, rútkinh nghiệm và nhân rộng điển hình tiên tiến.

7. Trách nhiệm của các cơ quan tham mưu

7.1. Sở Nội vụ

a) Hướng dẫn các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; UBND cáchuyện, thành phố, thị xã lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làmvà quy hoạch cán bộ, công chức, viên chức;

b) Chủ trì quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiệncông tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn toàn tỉnh;

c) Chủ trì phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quantheo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này và định kỳ hàngnăm báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện.

7.2. Sở Tài chính

- Chủ trì tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản quyđịnh, hướng dẫn về lập, quản lý và sử dụng ngân sách cho công tác đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức, viên chức;

- Chịu trách nhiệm trong việc thẩm định kinh phí đàotạo, bồi dưỡng theo chỉ tiêu, kế hoạch hàng năm.

7.3. Các cơ quan liên quan

Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính trong việc tổchức thực hiện Chỉ thị này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Sở Nội vụ đểtổng hợp, trình UBND tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường