ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 19/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 05 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐỊ NH MỨC SỬ DỤNG ĐIỆN, CÁCH THU TIỀN VÀ CẤP BÙ TIỀN ĐIỆN SINH HOẠT CỦACÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN Ở THÀNH PHỐ

Thực hiện quy định số 117/ĐL-KH-5 ngày 05-2-1982 của Bộ Điện lực, căn cứ tình hình cụ thể, Ủy banNhân dân Thành phố quy định việc sử dụng điện dùng trong sinh hoạt của cán bộcông nhân viên Nhà nước trên địa bàn Thành phố như sau:

1-Về định mức sử dụngđiện:

- Áp dụng theo văn bản 1820/ĐL /ĐL2/10,ngày 30-10-1981 của Công ty Điện lực 2 (mỗi tháng = hộ A:200KWh; hộ B: 150KWh ; hộ C: 100KWh ; hộ D: 80KWh ; hộ E:60KWh).

- Vượt định mức của hộtừ 10 đến KWh thứ 100% tính 2đ40/1KWh;từ KWh thứ 100% trở đi tính 3đ60/1KWh.

- Phần điện của các hộcán bộ Công nhân viên sử dụng vào việc chung không tính vào định mức sử dụngđiện trong hộ đó (do cơ quan chủ quản xác định và thanh toán).

2- Cách thu tiền và cấpbù tiền điện:

- Giá điện dùng trongsinh hoạt của Cán bộ Công nhân viên, Bộ điện lực vẫn quy định là 0đ15/1KWh. Đểthuận tiện cho tính toán và hạn chế tiêu cực, thành phố áp dụng thống nhấtgiá1đ20/1KWh (trong định mức).

- Cơ quan quản lý cánbộ công nhân viên có trách nhiệm cấp bù tiền điện hàng tháng cho một số ngườicó mức lương cao nhất trong hộ theo các định mức sau:

Hộ A:210đ - Hộ B:157đ50 - Hộ C: 105đ- Hộ D: 84đ và hộ E:63đ.

(+ Hộ A: người có mứclương 190đ trở lên.

+ Hộ B: người có mứclương 170đ đến 189đ.

+ Hộ C: người có mứclương 115đ đến 169đ.

Và lương cấp bậc côngnhân từ 90đ trở lên.

+ Hộ D: người có mứclương 90đ đến 114đ

Và lương cấp bậc côngnhân 70đ đến 89 đ

+ Hộ E: người có mứclương dưới 90đ

Và lương cấp bậc côngnhân dưới 70đ).

- Sở Tài chánh kết hợpchặt chẽ với sở Điện lực Thành phố tổ chức cấp bù tiền điện cho cán bộ côngnhân viên vào đầu kỳ lương hàng tháng:

+ Các đơn vị sản xuấtkinh doanh của thành phố Trung ương, quận, huyện được chi ngoài giá thành vàphí lưu thông.

+ Các cơ quan hànhchánh sự nghiệp của thành phố và Trung ương do Sở Tài chánh cấp.

+ Cán bộ công nhân viêncơ quan quận, huyện, phường, xã do Ban Tài chánh thuế giá quận, huyện cấp.

+ Những đối tượng chưakể trên do nơi phát lương cấp.

3. Đối tượng được bùtiền điện: Tất cả cán bộ công nhân viên Nhà nước (kể cả khu vực Trung ươnghưởng lương, định suất, về hưu…), sĩ quan quân đội nhân dân, Việt nam, quânnhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng, công an nhân dân vũ trang, cảnhsát nhân dân, thương binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng códùng điện sinh hoạt trong gia đình đều được cấp bù tiền điện.

4. Chỉ thị này thay chocác quy định trước đây về định mức sử dụng điện, về giá điện dùng trong sinhhoạt. Bắt đầu thực hiện từ 01-6-1982 (thu tiền từ kỳ 7-82 trở đi).

5. Sở Điện lực cần cóbiện pháp cụ thể, thiết thực giáo dục tinh thần trách nhiệm cho nhân viên ngànhmình thực hiện việc ký hợp đồng sử dụng điện, đặt điện kế, tạo điều kiện choviệc áp dụng giá điện mới trên địa bàn thành phố được nhanh gọn, chính xác, hạnchế tiêu cực.

Tình hình cung cấp điệncòn nhiều khó khăn, Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, cácđoàn thể… nhận rõ khó khăn chung, có kế hoạch vận động mọi người tự giác thựchiện nghiêm chỉnh giá điện mới, sử dụng hợp lý, triệt để tiết kiệm điện, đồngthời phát hiện giúp chánh quyền ngăn chặn có hiệu quả những mặt tiêu cực trongquản lý, phân phối điện.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn