ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 19/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 1984

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THỰC HIỆN TRIỆT ĐỂ TIẾT KIỆM ĐIỆN VÀ QUẢN LÝ CHẶT CHẼ VIỆC SỬ DỤNGĐIỆN

Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất năm1984 của thành phố tăng lên đáng kể, nhưng nguồn điện cung ứng cho thành phốchưa tăng kịp và mất cân đối nghiêm trọng so với yêu cầu. Nhà nước đang gặp khókhăn về nhiên liệu nên nguồn nhiệt điện sẽ phải cắt giảm 10%. Trong những thángđầu năm nay, thành phố đã sử dụng vượt mức chỉ tiêu điện được cung ứng theo kếhoạch.

Tình hình trên đòi hỏi cácngành, các cấp và Nhân dân thành phố phải triệt để tiết kiệm điện, chống mấtmát, chống lãng phí điện để tập trung điện phục vụ sản xuất. Nhưng trên thựctế, điện vẫn còn bị ăn cắp và sử dụng chưa hợp lý, lãng phí còn lớn. Nhiều quyđịnh của UBND thành phố về tiết kiệm điện chưa được thực hiện nghiêm túc, ngaycả trong các cơ quan Nhà nước. Những kết quả đạt được trong các đợt kiểm traviệc sử dụng điện trong năm 1983 chưa được phát huy mạnh mẽ và liên tục.

Vì yêu cầu phục vụ sản xuất vàđời sống, vì lợi ích chung của toàn xã hội, UBND thành phố chỉ thị :

1. Tiếp tục khẩn trương phátđộng phong trào tiết kiệm điện thật sâu rộng trong tất cả các cơ quan Nhà nước,cá đơn vị sản xuất kinh doanh, trong khu tập thể, cá thể và trong từng hộ dân.Tổ chức phổ biến rộng rãi và có hệ thống các quy định của UBND thành phố về sửdụng điện và tiết kiệm điện bằng mọi phương tiện thông tin đại chúng và giảithích kỹ trong các buổi họp tổ dân phố tập trung từ nay đến cuối tháng 5 năm1984 và sẽ tuyên truyền giải thích thường xuyên thời gian sau đó. Đối với nhữnghộ đang sử dụng điện bất hợp pháp, trái với quy định của UBND thành phố, cầngiáo dục, vận động các hộ đó tự giác chấp hành quy định của chánh quyền đã banhành. Yêu cầu phải ngưng ngay các hành vi ăn cắp điện dưới mọi hình thức (nhưcho câu điện ba pha bất hợp pháp, không xin phép, tổ chử sản xuất không đăng kýkinh doanh, hoặc sản xuất những mặt hàng không được phép dùng điện để sản xuất,sử dụng điện quá định mức, v.v…

2. Từ tháng 6-1984, Ban kiểm trađiện của thành phố và quận huyện phải hoạt động trở lại để tiến hành kiểm travà xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm những quy định của UBND thành phố.

3. Tất cả các cơ quan Nhà nước,các cơ sở dịch vụ, ăn uống, khách sạn quốc doanh, tập thể và cá thể phải thựchiện tiết giảm ngay 10% lượng điện sử dụng trong tháng 6-1984 so với định mứctừ đầu năm, để tập trung điện cho sản xuất những trọng điểm cần ưu tiên cungcấp điện.

4. Trong khu vực sản xuất, cũngphải dành điện ưu tiên cho những cơ sở sản xuất những mặt hàng thiết yếu đốivới sản xuất, đời sống và phục vụ xuất khẩu. Trong khu vực sản xuất TTCN tậpthể và cá thể, chỉ ưu tiên cung cấp điện cho những cơ sở thực hiện hợp đồngkinh tế với các cơ quan Nhà nước của thành phố và quận, huyện. Ủy ban Kế hoạchthành phố, Sở Điện lực kết hợp với UBND quận huyện xét chọn những cơ sở được ưutiên cung cấp điện và căn cứ khả năng cung cấp điện, duyệt lại định mức điệncho 6 tháng cuối năm.

5. Các hợp đồng kinh tế (sảnxuất gia công, mua bán sản phẩm…) giữa một đơn vị sản xuất của thành phố vớicác tỉnh và với các đơn vị Trung ương đều phải báo cáo Ủy ban Kế hoạch thànhphố, để Ủy ban Kế hoạch tính toán cân đối điện năng cho cơ sở sản xuất và quảnlý việc sử dụng điện theo nguyên tắc là nơi đặt gia công phải trích giao chỉtiêu điện cho thành phố hoặc tính điện theo giá dầu nhập.

6. Mọi quyết định về việc cắtđiện của bất kỳ cơ sở sản xuất nào đều phải thông qua một tập thể gồm đại diệnỦy ban Kế hoạch thành phố, Sở Điện lực và UBND các quận huyện sở tại, tránhtình trạng cắt điện bừa bãi, ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất.

Giám đốc các Sở, ban, Ngành, Chủtịch UBND quận, huyện, các cơ quan thông tin căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củatừng đơn vị, cùng nhau phối hợp chặt chẽ, tổ chức thực hiện khẩn trương chỉ thịnày, bảo đảm đạt yêu cầu đề ra, nhưng không gây xáo động lớn đối với sản xuấtvà đời sống.

Hằng tuần, Ban kiểm tra điện báocáo kết quả thực hiện cho UBND thành phố và kiến nghị những vấn đề cần tiếp tụcgiải quyết.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH /THƯỜNG TRỰC
Phan Văn Khải