ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Long An, ngày 08 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA VÀ KINH DOANH DỊCH VỤVĂN HÓA CÔNG CỘNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, các hoạt độngvăn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh có bước pháttriển mạnh, tác động đến nhiu lĩnh vực của đời sng kinh tế, xã hội; công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động vănhóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng được chú trọng,góp phần phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa - nghệ thuật của nhân dân trongtỉnh. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, các hoạtđộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng vẫncòn tồn tại một số hạn chế, tiêu cực cần kịp thời chấn chỉnh như: hoạt độngmua, bán đĩa hình, đĩa nhạc trái phép; một số đơn vị tổ chức biểu diễn nghệthuật quảng cáo không đúng nội dung chương trình biểu diễn; treo, dựng băngrôn, bảng quảng cáo, biển hiệu không đúng quy định, ảnh hưởng đến mỹ quan đôthị; kinh doanh karaoke không có giấy phép, không đảm bảo điều kiện hoạt động, viphạm về hợp đồng lao động đối với nhân viên phục vụ,.. Nguyênnhân của những tồn tại, hạn chế trên là do công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa vàkinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng chưa được thườngxuyên, sâu rộng; công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vựcvăn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng có lúc, cónơi chưa được quan tâm đúng mức, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệuquả giữa các ngành, các cấp; công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm chưathường xuyên, kiên quyết.

Để thực hiện có hiệu quả công tácquản nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh, UBNDtỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở ngành liên quan và Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã Kiến Tường và thành phốTân An thực hiện một số nhiệm vụ trọngtâm như sau:

1. Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh: quán triệt sâu rộng trong cánbộ, công chức, viên chức, người lao động nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quantrọng và các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động văn hóa và kinhdoanh dịch vụ văn hóa công cộng.

2. SVăn hóa, Thể thao và Du lịch

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan, các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh và UBND cáchuyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biếnchủ trương, chính sách ca Đảng, phápluật của Nhà nước đi với hoạt độngvăn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng bằng các hình thức đa dạng,phong phú, phù hợp. Tập trung tuyên truyền, phổ biến sâurộng đến với mọi tổ chức, cá nhân những quy định trong LuậtQuảng cáo; Nghị định số 103/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 củaChính phủ ban hành Quy chế Hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ vănhóa công cộng; Nghị định số 79/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012củaChính phủ quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễnthời trang; thi người đẹp và người mẫu; lưu hành, kinhdoanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghịđịnh số 75/2010/NĐ-CP ngày 12/7/2010 củaChính phủ quyđịnh xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa và các văn bản phápluật khác có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấphành pháp luật của mọi người về hoạt động văn hóa và kinhdoanh dịch vụ văn hóa công cộng.

b) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăngcường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanhdịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh; đảm bảo các hoạt động lành mạnh,đúng pháp luật, theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt.

c) Chủ trì, phối hợp với các cơ quanliên quan củng cố tổ chức và hoạt động của Đội kiểm travăn hóa và tệ nạn xã hội tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra,kiểm tra hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; xử lý nghiêmtheo thẩm quyền các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

d) Thường xuyên triển khai, quántriệt những quy định pháp luật có liên quan; tổ chức tập huấn chuyên môn,nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tác quản lý nhà nước đối với các hoạtđộng văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.

3. SThông tin và Truyền thông: chủ trì, phối hợp với SVănhóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, các ngành chức năng tăng cường công tác quản lý, thanhtra, kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ Internet,hoạt động in, phát hành xuất bản phẩm...; phối hợp với các cơ quan thông tinđại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về kinh doanhdịch vụ internet công cộng; hoạt động xuất bản, in, phát hành; hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng.

4. SLao động - Thương binh và Xã hội: phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịchvà các Sở, ngành liên quan, UBND cáchuyện, thị xã Kiến Tường, thành phốTân An đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cườngcông tác kiểm tra, xử lý vi phạm trên lĩnh vực phòng,chống tệ nạn xã hội nhất là đối với các cơ cơ sở kinh doanh ăn ung, xông hơi - xoa bóp, karaoke, nhà ngh, kháchsạn,...

5. SXây dựng: chủ trì, phối hợp với SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An thực hiện việc cấp giấy phép đối với các bảng quảng cáo phải có giấyphép xây dựng theo quy định của Luật Quảng cáo.

6. SY tế: chủ trì, phi hợp vớicác cơ quan có liên quan và UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An tăngcường công tác quản lý, kim tra đối với các cơ sở kinhdoanh ăn uống, dịch vụ xông hơi - xoa bóp đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm vàphòng, chống tệ nạn xã hội.

7. SCông Thương: chỉđạo Chi cục Quản lý thị trường phốihợp với các cơ quan chức năng tăng cường hoạt động kiểm tra, xử lý các cơ sởkinh doanh ăn uống, kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng, xông hơi - xoa bóp cóhành vi kinh doanh trái pháp luật.

8. Cục Hải quan tỉnh: chủ trì,phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cácloại văn hóa phẩm xuất, nhập qua biên giới, nhất là đối với văn hóa phẩm có nộidung độc hại.

9. Công an tnh: chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An phốihợp với các Sở ngành liên quan tăng cường công tác quảnlý, kiểm tra các hoạt động văn hóa và các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa côngcộng, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

10. Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An: phối hợpvới SVăn hóa, Thể thao và Du lịch, SThông tin và Truyền thông, các tổ chức đoàn thểthường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhândân về hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa cộng cộng.

11. UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An

a) Tăng cường công tác quản lý nhànước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vănhóa công cộng ở địa phương. Chỉ đạo các cơ quan chuyên mônở địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biếncác văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng đmọi người được biết và thực hiện.

b) Thường xuyên củng cố tổ chức vàđẩy mạnh hoạt động của các đội kiểm tra văn hóa và tệ nạn xã hội các cấp ở địaphương để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý những hành vi vi phạm phápluật trong hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóacông cộng. Quan tâm tạo điều kiện, cấp kinh phí và trangbị, phương tiện cho lực lượng kiểm tra để nâng cao hiệu quả công tác.

c) Đẩy mạnh Phongtrào "Toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa ở cơ sở" gắn với việc kiểm tra, chấn chỉnh, nâng cao chấtlượng xây dựng xã, phường, thị trấn, ấp, khu phố văn hóa,gia đình văn hóa nhằm góp phần thiết lập trật tự, kỷ cương trong hoạt động vănhóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hạn chế, đẩy lùi tệ nạn xã hội ởđịa phương.

12. Đề nghị Thường trực y ban Mặt trận Tổ quốc và lãnh đạo các Đoàn thể tỉnh: chỉ đạo trong hệ thống tăng cường phối hợp với ngành chức năng thựchiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động văn hóa và kinh doanhdịch văn hóa công cộng trên địa bàn tỉnh.

Giao SVăn hóa, Thể thao và Du lịchtheo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chỉ thị này. Trướcngày 30/11 hàng năm, các Sở ngành liên quan và UBNDcác huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An báocáo tình hình thực hiện Chỉ thị này về SVăn hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủtrưởng các cấp, các ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- BVH, TT và DL;
- C
ục KTVBQPPL - BTư pháp;
-
TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
-
CT, PCT. UBND tnh (vx);
- B
an VHXH - HĐND tỉnh;
-
TT. UBMTTQVN và các Đoàn thể tnh;
- C
ác Sở ngành tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An;
- P
hòng NCVX;
- L
ưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước