UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYỂN CHỌN VÀ GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2014

Năm 2013, toàn tỉnh đã hoànthành tốt chỉ tiêu giao quân và có chất lượng cao hơn so với những năm trước.Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại như: công tác tuyên truyền, giáo dục LuậtNghĩa vụ quân sự trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa thường xuyên,toàn diện; việc phối hợp đăng ký, quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhậpngũ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụ quân sựở một số địa phương còn hạn chế.

Để công tác tuyển chọn và gọicông dân nhập ngũ năm 2014 đạt kết quả tốt; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóngtrên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã HươngTrà và các huyện; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp thực hiện tốt một số nộidung sau:

1. Tổ chức phổ biến, tuyêntruyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Nghị định số 120/2013/NĐ-CP ngày 09/10/2013 củaChính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếuvà các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan để cán bộ, công chức, viên chức,người lao động và nhân dân biết, thực hiện; nhất là số thanh niên trong độ tuổisẵn sàng nhập ngũ, để hiểu rõ trách nhiệm, quyền lợi và nghĩa vụ trong việc thựchiện Luật Nghĩa vụ quân sự và nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

2. Làm tốt công tác đăng ký,quản lý nguồn sẵn sàng nhập ngũ, tổ chức sơ tuyển, khám tuyển sức khoẻ nghĩa vụquân sự cho công dân chặt chẽ, nghiêm túc; xét duyệt và đồng bộ hồ sơ đúngtrình tự; thực hiện dân chủ, công khai trước nhân dân về những tiêu chuẩn, điềukiện tuyển chọn và danh sách đủ điều kiện gọi nhập ngũ, nhất là những trườnghợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ trong thời bình.

3. Phát huy vai trò tham mưucủa các cơ quan, đoàn thể trong việc tuyên truyền, vận động thanh niên tìnhnguyện nhập ngũ; làm tốt chính sách hậu phương quân đội, tổ chức động viên,thăm hỏi, tặng quà cho thanh niên và những gia đình có thanh niên nhập ngũ,nhất là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức đón tiếp chu đáo quânnhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa phương và tạo điều kiệnthuận lợi để sớm ổn định cuộc sống.

4. UBND thành phố Huế,thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Thủy và các huyện; Hội đồng Nghĩa vụ quân sựcác cấp có kế hoạch chỉ đạo chặt chẽ các địa phương, cơ quan, ban, ngành, đoànthể cấp mình hoàn thành chỉ tiêu giao quân, bảo đảm 100% xã, phường, thị trấn,cơ quan, đơn vị hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, chất lượng cao, đúngluật, không có trường hợp nào bị loại trả.

5. Các cơ quan Công an, ViệnKiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân và các đoàn thể các cấp phối hợp chặt chẽ,có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp trốn, chống lệnh gọi khám -gọi nhập ngũ và các cá nhân, tập thể có hành vi cản trở việc thực hiện LuậtNghĩa vụ quân sự.

6. Các cơ quan thông tin đạichúng của địa phương và Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường công táctuyên truyền, giáo dục Luật Nghĩa vụ quân sự; phối hợp với các cơ quan liênquan xây dựng các chuyên mục về công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ ởnhững địa phương tiêu biểu, điển hình để cổ động, tuyên truyền và giáo dục choquần chúng nhân dân; nhất là số thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, đểhiểu rõ và chấp hành Luật Nghĩa vụ quân sự, cũng như cổ vũ, động viên phongtrào tuyển quân trong toàn tỉnh ngày càng tốt hơn.

7. Sau khi hoàn thành nhiệm vụgiao nhận quân năm 2014 các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rút kinh nghiệmcông tác tuyển quân; khen thưởng và đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân cóthành tích trong công tác tuyển quân.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầuThủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan Trung ương đóngtrên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã HươngTrà và các huyện; Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai, thực hiện. GiaoBộ chỉ huy Quân sự và Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh có kế hoạch theo dõi, kiểmtra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Chỉ thị này, thường xuyên báo cáo UBND tỉnhtheo quy định./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao