ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH CÚM GIA CẦM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Hiện nay, dịch cúm A/H5N6 đã xuất hiện tại TrungQuốc, một số nước trên thế giới và khu vực; theo Tổ chức Thú y Thế giới đây làchủng virus có độc lực cao. Tại Việt Nam, dịch cúm A/H5N6 đã được ghi nhận xuấthiện tại 5 tỉnh: Lạng Sơn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi và có nguycơ lan rộng.

Thực hiện Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT về việc tăng cường các biện pháp phòng,chống dịch bệnh cúm gia cầm; để chủ động ngăn chặn dịch cúm gia cầm trên địabàn Thành phố, bảo vệ sức khỏe nhân dân Thủ đô, Chủ tịchUBND Thành phố yêu cầu:

1. UBND các quận, huyện, thị xã:

- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 6529/CĐ-BNN-TY ngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT và các chỉ đạo của UBND Thành phố vềviệc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

- Chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển khaiđồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; thường xuyênkiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống dịch, nhất là tại cáccơ sở chăn nuôi, giết mổ gia cầm, các chợ kinh doanh gia cầm và những nơi cónguy cơ cao. Tổ chức tốt công tác tiêm phòng và vệ sinh tiêu độc khử trùng môitrường.

- Phối hợp với cơ quan Thú y thực hiện giám sátchặt chẽ dịch cúm trên đàn gia cầm, phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịchbệnh lây lan ra diện rộng.

- Thường xuyên báo cáo tình hình, diễn biến dịchbệnh về Sở Nông nghiệp và PTNT (Cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố.

2. Sở Nông nghiệp & phát triển Nông thôn:

- Thực hiện nghiêm túc Công điện số 6529/CĐ-BNN-TYngày 04/9/2014 của Bộ Nông nghiệp & PTNT và các chỉ đạo củaUBND Thành phố về việc tăng cường các biện phápphòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm.

- Đôn đốc, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã triển khai cácbiện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm; tổ chức giám sát chặt chẽ tình hìnhdịch bệnh tại cơ sở chăn nuôi, giết mổ, chợ buôn bán gia cầm sống, tại khu vựccó nguy cơ cao nhằm phát hiện sớm dịch bệnh, xử lý kịp thời, không để lây landiện rộng; phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện tốt công táctiêm phòng và vệ sinh, tiêu độc khử trùng môi trường.

- Tổnghợp, báo cáo UBNDThành phố kết quả thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm.

3. Các sở, ban, ngành có liênquan: Căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao chủ độngphối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBNDcác quận, huyện, thị xã triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnhcúm gia cầm.

UBND Thành phố yêu cầu các UBND các quận, huyện, thị xã, Sở Nông nghiệp vàPTNT, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện nghiêm các nhiệm vụ nêu trên,báo cáo UBND Thành phố theo quy định./.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP; (để báo cáo)
- Các đ/c PCT UBND TP;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Đài PTTH HN, Báo: HN mới, KT&ĐT;
- Đ/c CVP, PCVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- Các phòng: NNNT, VX, TH;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt