ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/CT-UBND

Bình Định, ngày 12 tháng 9 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU NĂM HỌC 2016 - 2017 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BÌNH ĐỊNH

Thực hiện Chỉ thị số 3031/CT-BGDĐT ngày 26/8/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2016 - 2017 của ngành Giáo dục; tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm học 2015 - 2016; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm:

Tích cực, chủ động phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các hội - đoàn thể và các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2016 - 2017 theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó lưu ý một số nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 25/7/2014 của Tỉnh ủy Bình Định, Quyết định 959/QĐ-UBND ngày 20/3/2015 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 8, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tếgắn với việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển giáo dục ở các địa phương.

- Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05- CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 15-CT/TU ngày 27/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đưa việc thực hiện cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thành hoạt động thường xuyên trong ngành.

- Tăng cường kỷ cương, nền nếp và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các cơ sở giáo dục, đào tạo: Giáo dục mầm non chú trọng đổi mới hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục chuyên nghiệp chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực gắn với nhu cầu thị trường lao động.

- Rà soát, đánh giá thực trạng chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục các cấp theo chuẩn/tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn; xây dựng lộ trình tinh giản biên chế những giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục không có khả năng đạt chuẩn.

- Nâng cao chất lượng dạy và học, đặc biệt là chất lượng dạy học ngoại ngữ ở các cấp học; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Tăng cường các giải pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém, học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khá, giỏi. Tiếp tục thực hiện đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và phương thức kiểm tra, đánh giá tạo ra sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng và hiệu quả hoạt động giáo dục phổ thông.

- Tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2014 - 2015, lộ trình đến năm 2020; tổ chức thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn triển khai thực hiện.

- Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn tỉnh. Lưu ý, Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm và chống lãng phí; thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên. Thực hiện quản lý thu - chi tài chính, quản lý công tác tuyển sinh đầu cấp đảm bảo chất lượng, công khai, khách quan và minh bạch. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu dưới mọi hình thức; không huy động phụ huynh học sinh đóng góp các khoản thu trái với quy định.

- Đẩy mạnh công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khỏe; tăng cường công tác quản lý, phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh.

- Thường xuyên tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông. Việc đào tạo ở hệ trung cấp chuyên nghiệp phải theo hướng đa dạng hóa các ngành nghề đào tạo, các hình thức đào tạo, các hệ đào tạo đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của địa phương, giúp người học tìm được việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp.

2. Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và UBND các huyện, thị xã, thành phố kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 - 2017.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tích cực, chủ động phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị liên quan trong việc quản lý, chỉ đạo công tác phát triển giáo dục - đào tạo tại địa phương; Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 - 2017, chấn chỉnh nền nếp kỷ cương trường học, ngăn ngừa tình trạng thu - chi, dạy thêm học thêm sai quy định.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn ưu tiên nguồn lực để nâng cấp cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo phân cấp quản lý, kết hợp thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo ở từng xã.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức Hội, Đoàn thể phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tích cực phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về hoạt động giáo dục và đào tạo để các hội viên, đoàn viên và quần chúng nhân dân biết, tích cực tham gia thực hiện

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và của tỉnh về giáo dục và đào tạo; về nhiệm vụ trọng tâm của ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2016 - 2017; tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về công tác xã hội hóa giáo dục, nhất là các điển hình trong phong trào toàn dân chăm lo sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Châu