ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 19/CT-UBND

Hải Phòng, ngày 25 tháng 07 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀNTHÀNH PHỐ

An toàn thực phẩm là vấn đề ảnh hưởnglớn, trực tiếp đến sức khỏe con người, được xã hội rất quan tâm. Trong thờigian qua, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong quản lý, bảo đảm an toànthực phẩm trên địa bàn thành phố. Thực hiện Luật An toàn thực phẩm năm 2010 vàQuyết định số 2481/2015/QĐ-UBND ngày 02/11/2015 của Ủy ban nhân dân thành phốvề việc ban hành Quy định phân công trách nhiệm quản lý nhà nước về an toànthực phẩm trên địa bàn thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Quyết định số 2481/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố), các Sở, ngành, địa phương đãtriển khai thực hiện quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được phân công,phân cấp và cơ bản khắc phục tình trạng cắt lát, chồng chéo.

Tuy nhiên, tình trạng vi phạm về antoàn thực phẩm vẫn diễn biến phức tạp, gây lo lắng, bức xúc trong xã hội.Nguyên nhân chủ yếu là một số ngành, địa phương chưa quan tâm và thiếu tậptrung trong quản lý an toàn thực phẩm, chậm phát hiện và không kịp thời xử lýcác vụ việc vi phạm. Chưa có cơ chế tài chính phù hợp giải quyết kinh phí, lựclượng kiểm tra còn hạn chế về số lượng và chất lượng. Chế tài xử lý vi phạmchưa đủ sức răn đe, ngăn ngừa vi phạm; việc xử lý vi phạm chưa nghiêm minh.Việc tuyên truyền mới tập trung phản ánh vi phạm mà chưa chú trọng biểu dương,khuyến khích những tập thể/cá nhân, doanh nghiệp làm tốt công tác đảm bảo antoàn thực phẩm. Chưa phát huy được vai trò của các tổ chức, đoàn thể chính trị- xã hội, công luận và người dân tham gia giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm,nhất là tại cơ sở.

Nhằm đề cao trách nhiệm, tăng cườnghiệu lực quản lý nhà nước, tạo bước chuyển biến tích cực trong công tác quảnlý, bảo đảm an toàn thực phẩm; thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về antoàn thực phẩm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Giám đốc các Sở, ngành và Chủ tịchỦy ban nhân dân các quận, huyện thực hiện nghiêm túc, đầy đủ trách nhiệm quảnlý an toàn thực phẩm theo đúng quy định của Luật An toàn thực phẩm và các vănbản pháp luật liên quan, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thànhphố về thực hiện trách nhiệm được giao.

a) Sở Y tế, Sở Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân các cấp:

- Tăng cường thực hiện trách nhiệmquản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố theo đúng sự phâncông, phân cấp tại Quyết định số 2481/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thànhphố.

- Rà soát, thống kê các cơ sở sảnxuất, kinh doanh các sản phẩm, nhóm sản phẩm thực phẩm, hàng hóa thuộc tráchnhiệm quản lý; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là thanh tra,kiểm tra đột xuất về an toàn thực phẩm đối với ngành hàng được phân công; quảnlý chặt chẽ các vật tư liên quan đến an toàn thực phẩm; giải quyết kịp thời cácsự cố mất an toàn thực phẩm, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị xử lý nghiêmnhững tập thể, cá nhân vi phạm và các cơ quan, công chức thiếu trách nhiệm,buông lỏng quản lý an toàn thực phẩm.

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vậnđộng tới từng cá nhân, hộ nông dân, chủ trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanhthực phẩm thực hiện các quy định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và ký camkết bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanhthực phẩm phải công bố chất lượng sản phẩm, công bố quy trình sản xuất, kinhdoanh phải bảo đảm an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xác định việc bảo đảm an toànthực phẩm là một tiêu chí xây dựng nông thôn mới, khu dân cư văn hóa.

b) Sở Y tế:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai cácbiện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sảnxuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thựcphẩm thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn - Bộ Công Thương và Quyết định số 2481/2015/QĐ-UBND của Ủyban nhân dân thành phố. Chỉ đạo triển khai và nhân rộng các mô hình bảo đảm antoàn thực phẩm, mô hình phòng chống ngộ độc thực phẩm trong kinh doanh dịch vụăn uống, đặc biệt là các bếp ăn tập thể trong các khu công nghiệp.

- Quản lý chặt chẽ nội dung quảng cáođối với thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, kiểm soátchặt chẽ việc xác nhận nội dung quảng cáo. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyềnthông, Sở Văn hóa và Thể thao chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, xử lý nghiêm cáccá nhân, tổ chức thực hiện quảng cáo không đúng quy định của pháp luật và quảngcáo không theo nội dung đã được xác nhận.

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp ngăn chặn các sự cố về an toànthực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố.

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thànhphố kiện toàn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liênngành an toàn vệ sinh thực phẩm. Hàng năm chủ trì, phối hợp với các Sở, ban,ngành liên quan tổ chức, triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” theohướng dẫn của Bộ Y tế. Chủ trì, phối hợp thành lập đoàn kiểm tra liên ngành antoàn thực phẩm theo kế hoạch hoặc đột xuất.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

- Tuyên truyền, hướng dẫn các cơ sởsản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản tuân thủ đầy đủ các quy định về đảmbảo an toàn thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng phẩm màu, chất bảo quản, phụgia, chất hỗ trợ chế biến... không được phép dùng trong bảo quản, sơ chế, chếbiến thực phẩm hoặc không rõ nguồn gốc xuất xứ để ngâm, tẩm, ướp tạo màu sảnphẩm nông, lâm, thủy sản. Hướng dẫn, vận động người chăn nuôi sử dụng thuốc thúy trong danh mục được phép lưu hành, đặc biệt tuân thủ thời gian ngừng sử dụngthuốc thú y trước khi thu hoạch; không sử dụng hóa chất, kháng sinh cấm sửdụng. Tuyên truyền, hướng dẫn người dân sản xuất nông nghiệp không sử dụngthuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục và tuân thủ “4 đúng” về sử dụng thuốc bảovệ thực vật.

- Triển khai các hoạt động giám sát,kiểm tra, kiểm soát, thanh tra đột xuất cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm,thủy sản theo quy định tại Quyết định số 2481/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dânthành phố; thực hiện tốt việc thống kê, kiểm tra, xếp loại và kiểm tra, thanhtra định kỳ, đột xuất vật tư nông nghiệp, sản phẩm nông, lâm, thủy sản và muốitheo quy định tại Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2015 của Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn; tăng tần suất kiểm tra đối với cơ sở loại C,kiên quyết xử lý theo quy định pháp luật đối với cơ sở loại C nếu không có cácbiện pháp khắc phục; công khai kết quả kiểm tra, xếp loại theo quy định phápluật.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựngvà phát triển nhân rộng các mô hình chuỗi sản xuất, cung ứng thực phẩm nông,lâm, thủy sản an toàn áp dụng quy trình sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP);hình thành các điểm kinh doanh, phân phối thực phẩm nông sản, thủy sản an toàncó xác nhận cung cấp cho người tiêu dùng.

d) Sở Công Thương:

- Xây dựng kế hoạch và triển khai cácbiện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm để quản lý hiệu quả đối với hoạt động sảnxuất, kinh doanh, sử dụng thực phẩm, dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thựcphẩm thuộc trách nhiệm quản lý theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn - Bộ Công Thương và Quyết định số 2481/2015/QĐ-UBND của Ủyban nhân dân thành phố.

- Tăng cường triển khai các biện phápkiểm tra lưu thông hàng hóa đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm. Xây dựng,triển khai các mô hình điểm kiểm soát an toàn thực phẩm tại các chợ, siêu thịkinh doanh thực phẩm.

- Chủ trì và phối hợp Ban Chỉ đạochống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) kiểm soát,ngăn chặn hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc,thực phẩm giả, nhái, kém chất lượng.

e) Công an thành phố:

Chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ, Côngan các địa phương nắm chắc tình hình các tuyến, địa bàn trọng điểm về vi phạman toàn thực phẩm; điều tra, xử lý hình sự các vi phạm nghiêm trọng trong lĩnhvực an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật.

g) Sở Tài chính:

- Căn cứ dự toán kinh phí cho côngtác quản lý an toàn thực phẩm của các Sở, ngành và quy định của pháp luật đểtrình Ủy ban nhân dân thành phố phương án kinh phí chung phục vụ công tác quảnlý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn thành phố. Phân bổ kinh phí đầyđủ, kịp thời cho các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm theo kế hoạch được cấpcó thẩm quyền phê duyệt.

- Hướng dẫn các Sở, ngành, địa phươngthực hiện quy định về sử dụng kinh phí từ số tiền xử phạt vi phạm hành chính vềlĩnh vực an toàn thực phẩm để đầu tư cho công tác kiểm tra, kiểm nghiệm, trangthiết bị kỹ thuật, xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn và quy định về tổchức, cá nhân vi phạm phải trả chi phí xử lý tiêu hủy thực phẩm không an toàn.

h) Ủy ban nhân dân các quận, huyện,xã, phường, thị trấn:

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấptrực tiếp làm Trưởng Ban Chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩmvà chịu trách nhiệm về bảo đảm an toàn thực phẩm trên địa bàn; xác định việc bảođảm vệ sinh, an toàn thực phẩm là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung chỉ đạo, điềuhành; ưu tiên bố trí đủ kinh phí, nguồn lực cho công tác quản lý, bảo đảm antoàn thực phẩm.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấptrực tiếp chỉ đạo và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc chấp hành pháp luật vềan toàn thực phẩm của các cơ quan, ban, ngành cấp dưới; kiên quyết xử lý cánbộ, công chức thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý. Lãnh đạo các cấp từ xã,phường, thị trấn đến quận, huyện phải chịu trách nhiệm khi để xảy ra vi phạmpháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn.

- Phối hợp với cơ quan chuyên môn củacác Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương và các cơ quanliên quan triển khai công tác thống kê, phổ biến, hướng dẫn, giám sát, kiểmtra, thanh tra điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các cơ sở sản xuất, kinhdoanh thực phẩm theo phân cấp quản lý.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận độngthực hiện an toàn thực phẩm:

a) Sở Thông tin và Truyền thông chỉđạo, hướng dẫn các cơ quan truyền thông trên địa bàn thành phố thông tin, đăngtải các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ trong sản xuất, kinh doanh liênquan đến an toàn thực phẩm; dành nhiều thời lượng để phổ biến kiến thức, quyđịnh pháp luật và các hoạt động bảo đảm an toàn thực phẩm; giới thiệu các vùng,cơ sở thực phẩm an toàn và chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn đến người dân; chútrọng chỉ đạo việc tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở.

b) Báo Hải Phòng, Báo An ninh HảiPhòng tăng cường tin bài, chuyên mục, chuyên trang về an toàn thực phẩm; thôngtin, tuyên truyền khách quan, trung thực, kịp thời về an toàn thực phẩm, nhấtlà các điển hình sản xuất, chế biến, lưu thông thực phẩm an toàn và các vụ việcvi phạm an toàn thực phẩm.

c) Đài Phát thanh và Truyền hình HảiPhòng phối hợp chặt chẽ với các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công Thương thực hiện hiệu quả chương trình truyền thông về an toàn thực phẩm;xây dựng và phát sóng chuyên mục về an toàn thực phẩm; tăng cường dung lượng,thông tin về an toàn thực phẩm.

d) Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Công Thương, Công an, Bộ đội biên phòng và Ủy ban nhân dân cácquận, huyện có cơ chế phù hợp (như đường dây nóng) để tiếp nhận phản ánh củanhân dân, báo chí về vi phạm an toàn thực phẩm để xử lý nghiêm, kịp thời; cóhình thức tôn vinh, khen thưởng đối với cá nhân phát hiện và cung cấp thông tinvề sản xuất, kinh doanh thực phẩm không an toàn.

3. Các Sở, ngành và chính quyền cáccấp phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chínhtrị - xã hội thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp vận động; và giám sát bảođảm an toàn thực phẩm giữa Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, tập trung thực hiện tại một số địa bàn trọng điểm theosự thống nhất với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

4. Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biếnrõ nét trong năm 2016 một số vấn đề sau đây:

a) Bảo đảm an toàn, vệ sinh đối vớicác loại thực phẩm tươi sống và các loại thực phẩm tiêu dùng trong sinh hoạthàng ngày của nhân dân.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Sở Công Thương, Công an thành phố, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lậnthương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389), các lực lượng hải quan, biên phòng,quản lý thị trường và Ủy ban nhân dân các cấp tăng cường lực lượng và gia tăngkiểm tra, kiểm soát ngăn chặn, xử lý nghiêm việc nhập lậu, lưu thông, kinhdoanh các loại thực phẩm tươi sống không an toàn, không rõ nguồn gốc.

- Sở Công Thương và Ủy ban nhân dâncác cấp tăng cường quản lý để ngăn chặn rượu, nước giải khát giả, kém chấtlượng nhập lậu, gian lận thương mại trong lưu thông, kinh doanh; bảo đảm antoàn, vệ sinh thực phẩm tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại.

b) Việc nhập khẩu, sản xuất, sử dụngcác chất, thuốc trong quá trình sản xuất, chế biến thực phẩm đảm bảo theo đúngquy định của pháp luật.

Các Sở: Y tế, Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Công Thương phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các cấp tăngcường quản lý các chất nằm trong danh mục các chất cấm sử dụng trong sản xuất,chế biến thực phẩm thuộc ngành hàng mình quản lý; tăng cường kiểm tra, kiểmsoát, tập trung xử lý dứt điểm việc sử dụng Salbutamol, vàng ô, kháng sinh vàcác chất cấm khác trong chăn nuôi, sản xuất, chế biến thực phẩm.

c) Sở Y tế và Ủy ban nhân dân các cấptheo phân cấp tăng cường quản lý bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm trong kinhdoanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, bếp ăn tập thể, nhất là tại các khucông nghiệp, khu du lịch, lễ hội, sự kiện lớn.

5. Hằng quý, các Sở, ngành và Ủy bannhân dân các quận, huyện có báo cáo về tình hình thực hiện Chỉ thị này gửi vềỦy ban nhân dân thành phố để tổng hợp, báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành Trungương theo quy định./.


- Văn phòng Chính phủ;

CHỦ TỊCH