THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 199-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 1997

CHỈ THỊ

VỀNHỮNG BIỆN PHÁP CẤP BÁCH TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN Ở CÁC ĐÔ THỊ VÀKHU CÔNG NGHIỆP

Trong những năm gần đây, cùngvới sự phát triển kinh tế - xã hội của nước ta, các ngành sản xuất kinh doanh,dịch vụ ở các đô thị và khu công nghiệp được mở rộng và phát triển nhanh chóng,một mặt đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước, mặt khác tạo ra mộtlượng chất thải rắn bao gồm chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chấtthải bệnh viện. Việc thải bỏ một cách bừa bãi các chất thải không hợp vệ sinh ởcác đô thị và khu công nghiệp là nguồn gốc chính gây ô nhiễm môi trường, làmnảy sinh các bệnh tật, ảnh hưởng đến sức khoẻ và cuộc sống con người.

Nguy cơ ô nhiễm môi trường dochất thải gây ra đang trở thành vấn đề cấp bách đối với hầu hết các đô thịtrong cả nước, trong khi đó công tác quản lý chất thải rắn ở các đô thị và khucông nghiệp (sau đây gọi tắt là chất thải) còn rất yếu kém, thể hiện ở các mặtsau đây:

- Hiện nay, tỷ lệ thu gom chấtthải trong cả nước mới đạt khoảng 50% tổng lượng chất thải.

- Đa số các tỉnh và thành phốchưa có quy hoạch xử lý chất thải; các bãi chôn chất thải chưa theo đúng quycách bảo đảm vệ sinh môi trường.

- Các chất thải chưa được phânloại; chất độc hại và chất thải sinh hoạt vẫn được tập trung và chôn tại cùngmột điểm.

- Chưa có các biện pháp côngnghệ và thiết bị phù hợp để xử lý các chất thải độc hại do các xí nghiệp vàbệnh viện thải ra.

Để khắc phục tình trạng này, Thủtướng Chính phủ chỉ thị các Bộ, các Ngành và các tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thực hiện tốt các công việc sau đây:

1. Các Bộ, ngành, địa phương cóchức năng quản lý liên quan đến chất thải cần kiểm điểm trách nhiệm của mìnhtrong sự chỉ đạo về quản lý và đề ra các chương trình, các biện pháp thiết thựcđối với công tác quản lý chất thải, giữ gìn môi trường đô thị trong sạch. Trướcmắt cần tập trung giải quyết các vấn đề sau đây:

a. Quản lý việc phát sinh, thugom vận chuyển chất thải

- Hạn chế và tiến tới cấm các cơsở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, bệnh viện... cũng như các hộ gia đình đổ chấtthải ra sông, hồ, đường phố. Kiểm soát nghiêm ngặt để bảo đảm việc thải và vậnchuyển các chất thải theo đúng các quy định vệ sinh môi trường. Các vi phạm đềubị xử lý theo Luật Bảo vệ Môi trường và các quy định có liên quan của Việt Nam.

- Tổ chức thu gom kịp thời vàtriệt để chất thải, tiến hành phân loại chất thải ngay từ nguồn thải để thuậntiện cho việc tái sử dụng, tái chế và tiêu huỷ. Khuyến khích việc áp dụng cáccông nghệ mới trong thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải.

- Vận động thực hiện nếp sống vệsinh, văn minh, xoá bỏ các thói quen xấu như vứt rác thải, chất thải bừa bãi...ở các đô thị; tuân theo các quy định cụ thể về vệ sinh môi trường đô thị.

b. Quản lý việc xử lý, tiêu huỷchất thải

- Tiến hành việc quy hoạch xâydựng các bãi chôn chất thải theo các tiêu chuẩn vệ sinh môi trường và đáp ứngđược yêu cầu chôn lấp chất thải của địa phương.

- Áp dụng các công nghệ phù hợpđể xử lý hoặc tiêu huỷ chất thải phù hợp với các tiêu chuẩn môi trường, trướchết là chất thải công nghiệp độc hại và chất thải bệnh viện để đảm bảo khônggây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ con người.

- Tiến hành các biện pháp xử lýô nhiễm môi trường do các bãi chôn lấp chất thải cũ gây ra.

2. Tổ chức thực hiện

a. Bộ Xây dựng chỉ đạo công táckiểm tra, giám sát việc xây dựng và thực hiện quy hoạch và phát triển đô thịcủa các địa phương theo các tiêu chuẩn về bảo vệ môi trường, có văn bản hướngdẫn, lập dự án quy hoạch các bãi chôn chất thải rắn ở các đô thị và các khucông nghiệp.

b. Bộ Công nghiệp chỉ đạo kiểmtra, giám sát và thực hiện các biện pháp để các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịchvụ thực hiện nhiêm túc các quy định về quản lý chất thải công nghiệp, buộc phảicó các phương tiện và hợp đồng xử lý đối với các đơn vị có chức năng xử lý chấtthải để xử lý một cách hợp lý lượng chất thải phát sinh trong sản xuất; tổ chứcthống kê và đánh giá các loại chất thải của ngành công nghiệp, đặc biệt là chấtthải độc hại.

c. Bộ Y tế tăng cường công táckiểm tra, giám sát và có biện pháp buộc các bệnh viện, trạm y tế và các cơ sởdịch vụ y tế thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý chất thải bệnh viện.Đặc biệt chú trọng xử lý các chất thải có thể gây nguy hại tới sức khoẻ conngười như các bệnh phẩm, băng gạc, kim tiêm...

d. Bộ Kế hoạch và Đầu tư và BộTài chính: Căn cứ vào kế hoạch hàng năm và dài hạn của các Bộ, ngành và các địaphương về quản lý chất thải, cân đối các nguồn vốn và bảo đảm các điều kiện cầnthiết, kể cả các nguồn vốn từ nước ngoài, để các Bộ, ngành và địa phương thực hiệnkế hoạch quản lý chất thải.

đ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tàichính, Bộ Thương mại và Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường nghiên cứu trìnhThủ tướng Chính phủ các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi về vốn để các cơ sởsản xuất đầu tư cho các công trình xử lý chất thải, về chế độ thuế nhập khẩu vàthủ tục giám định công nghệ cho các máy móc, trang thiết bị xử lý chất thải.

e. Uỷ ban nhân dân tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thực hiện các quy định quản lý Nhànước về bảo vệ môi trường tại địa phương, chỉ đạo các cơ quan chức năng của địaphương tổ chức, phối hợp với các cơ quan chức năng của Trung ương trong việcxây dựng kế hoạch hàng năm và dài hạn về quản lý chất thải đô thị và thực hiệncác biện pháp để các thành phố, thị xã, thị trấn thực hiện tốt các nhiệm vụ vềvệ sinh môi trường.

g. Bộ Văn hoá - Thông tin chỉđạo công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến các văn bản pháp quy về quản lývệ sinh môi trường qua các chương trình phát thanh, truyền hình và trên báochí, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mọi người dân về vấn đề quản lýchất thải.

h. Bộ Khoa học Công nghệ và Môitrường:

- Ban hành trong quý II năm 1997các thông tư hướng dẫn, quy chế về quản lý chất thải, bảo quản và sử dụng cácchất độc hại. Phối hợp với Bộ Xây dựng ban hành các tiêu chuẩn, quy cách thiếtkế cho các loại bãi chứa, nơi chôn rác thải.

- Hướng dẫn xây dựng kế hoạchnăm, kế hoạch dài hạn về quản lý chất thải ở đô thị và khu công nghiệp của cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, lựa chọn các công nghệ xử lý các loạichất thải khác nhau.

- Tổng hợp và báo cáo Chính phủtình hình quản lý chất thải hàng năm trong phạm vi cả nước.

Nguyễn Khánh

(Đã ký)