Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
SỐ 20/2001/CT-BNN /KH NGÀY 14 THÁNG 3 NĂM 2001 VỀ VIỆC
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ TRONG NGÀNH

Thu thập xử lý tổnghợp thông tin thống kê phục vụ cho công tác lãnh đạo của Đảng và Chính phủ cũngnhư công tác chỉ đạo của các ngành các cấp là một nhiệm vụ rất quan trọng, việcthông tin toàn diện, đầy đủ và kịp thời là một yêu cầu cấp bách để điều hành vàchỉ đạo mọi hoạt động của nền kinh tế phát triển trong cơ chế thị trường theođịnh hướng xã hội chủ nghĩa.

Năm 1988, Hội đồng Nhànước đã ban hành Pháp lệnh Kế toán Thống kê và Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉthị số 28/1998/CT-TTg ngày 19/8/1998 về việc tăng cường và hiện đại hoá côngtác thống kê nhằm củng cố tăng cường hệ thống thu thập nhanh hệ thống chỉ tiêuthông tin thống kê tác nghiệp, kịp thời phản ánh những hoạt động chủ yếu củacác ngành kinh tế -xã hội.

Để thực hiện chỉ thịcủa Thủ tướng Chính phủ và nhằm củng cố, nâng cao chất lượng công tác thống kêphục vụ quản lý Nhà nước của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Bộ Trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc, Giámđốc các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâmcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Giám đốc các Doanh nghiệp thuộcngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện một số việc sau đây:

1. Quán triệt đầy đủ tinh thần Chỉ thị của Thủ tướng Chínhphủ về việc tổ chức thu thập, tổng hợp phân tích và báo cáo kịp thời các chỉtiêu thống kê phục vụ cho công tác điều hành của đơn vị và việc chỉ đạo của Bộcũng như của Chính phủ về tình hình sản xuất kinh doanh và các hoạt động kháclà một nhiệm vụ quan trọng trong công tác quản lý của các ngành các cấp.

2. Tiến hành tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm về công tácthống kê trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nôngthôn từ Trung ương đến địa phương trong 5 năm qua, đề xuất các biện pháp nhằmtăng cường công tác thống kê ngành.

3. Giao Vụ Kế hoạch và Quy hoạch chủ trì, cùng các đơn vịthuộc Bộ phối hợp với Tổng cục Thống kê, căn cứ nhu cầu thông tin phục vụ quảnlý của từng cấp trong ngành, tiến hành xây dựng hệ thống chỉ tiêu biểu mẫuthông tin thống kê để Bộ ban hành và tổ chức tập huấn cho cán bộ nghiệp vụ toànngành nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, kịp thời phục vụ công tác lãnh đạovà chỉ đạo của Bộ và Chính phủ.

4. Phòng Thống kê thuộc Vụ Kế hoạch và Qui hoạch là cơ quanđầu mối giúp Bộ thu thập, xử lý tổng hợp, phân tích và lập ngân hàng dữ liệuthống kê về các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh nông, lâm nghiệp, thuỷ lợi vàphát triển nông thôn để phục vụ các yêu cầu về thông tin số liệu của Bộ và thựchiện chế độ báo cáo thống kê Nhà nước.

5. Các Cục, Vụ căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của mình bốtrí cán bộ làm nhiệm vụ thống kê, tổ chức thu thập, tổng hợp các chỉ tiêu thôngtin phục vụ điều hành của đơn vị, đồng thời cung cấp các thông tin đó cho Vụ Kếhoạch và Quy hoạch để tổng hợp chung toàn ngành.

6. Đối với các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chicục Kiểm lâm, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị trực thuộc Bộ cần phải:

- Củng cố tổ chức, bố trí cán bộ thực hiện việc thu thập,tổng hợp thông tin, lập báo cáo theo hệ thống biểu mẫu do Bộ ban hành...

- Tạo điều kiện làm việc thuận lợi cho cán bộ làm công tácthống kê bao gồm chỗ làm việc, trang thiết bị, kinh phí cần thiết, được tham dựcác hội nghị về sản xuất kinh doanh của đơn vị để nắm bắt thông tin kịp thời.

- Thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo thông tin thống kê định kỳvà đột xuất về Bộ để bảo đảm tiến độ tậphợp chung, phục vụ chỉ đạo của ngành và báo cáo các cơ quan Nhà nước.

7. Các trường bồi dưỡng Cán bộ quản lý Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn cần đưa vào chương trình giảng dạy chế độ báo cáo thống kê đãđược ban hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởngcác đơn vị trong toàn ngành nghiên cứu quán triệt tinh thần Chỉ thị số28/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ để tăng cường và hiện đại hoá công tácthống kê và nghiêm chỉnh thực hiện Chỉ thị này.