ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/CT-UBND

Vũng Tàu, ngày 29 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ MỘT SỐ BIỆNPHÁP NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ CÔNG BỐ VĂN BẢN PHÁP LUẬT TRÊN CÔNG BÁOTỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU

Thực hiện Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23tháng 3 năm 2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Thông tư số 03/2006/TT-VPCP ngày 17 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP vềCông báo đối với tổ chức và hoạt động Công báo cấp tỉnh, hoạt động công bố vănbản pháp luật trên Công báo tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu bước đầu đạt được những kếtquả tốt và đang dần đi vào nề nếp, góp phần tích cực trong việc công khai, minhbạch quá trình ban hành và công bố văn bản pháp luật của các cơ quan hành chínhnhà nước.

Tuy nhiên, trên thực tế, một số cơ quan, đơn vịchưa thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về gửi văn bản đăng Công báodẫn đến tình trạng văn bản công bố chậm hoặc không được công bố; nhiều văn bảnsai về thẩm quyền, hình thức, thể thức và kỹ thuật trình bày làm ảnh hưởng đếnhiệu lực, hiệu quả thi hành. Nguyên nhân của tình trạng trên là do cơ quan banhành văn bản chưa nhận thức đầy đủ trách nhiệm phải gửi văn bản quy phạm phápluật và văn bản khác theo quy định tại khoản 2, Mục II Thông tư số03/2006/TT-VPCP để công bố trên Công báo; chưa tuân thủ quy trình xây dựng, banhành và công bố văn bản pháp luật; chất lượng soạn thảo văn bản pháp luật ở mộtsố cơ quan ban hành văn bản chưa cao; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan trongviệc gửi, tiếp nhận văn bản đăng Công báo chưa chặt chẽ; việc chuyển file vănbản đăng Công báo còn chậm và không được thực hiện đầy đủ ở một số cơ quan, đơnvị…

Ngày 15 tháng 02 năm 2007, Thủ tướng Chính phủban hành Chỉ thị số 03/2007/CT-TTg về một số biện pháp nhằm nâng cao chấtlượng, hiệu quả công bố văn bản pháp luật trên Công báo nước Cộng hòa xã hội chủnghĩa Việt Nam. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộctỉnh thực hiện tốt những nội dung sau:

1. Tiếp tục tổ chức triển khai, hướng dẫn chocán bộ, công chức nắm vững và thực hiện nghiêm túc các quy định liên quan đếnviệc soạn thảo, phát hành, lưu trữ và gửi văn bản đăng Công báo như: Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm2004; Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủ vềCông báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thông tư số 03/2006/TT-VPCPngày 17 tháng 02 năm 2006 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướngdẫn thi hành Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 của Chính phủvề Công báo đối với tổ chức và hoạt động Công báo cấp tỉnh; Chỉ thị số03/2007/CT-TTg ngày 15 tháng 02 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biệnpháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công bố văn bản pháp luật trên Công báonước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/2006/CT-TTg ngày 23 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm văn bản, giấy tờhành chính trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước theo tinh thầnchỉ gửi văn bản quy phạm pháp luật đến cơ quan có thẩm quyền giám sát, kiểm traxử lý văn bản, cơ quan trực tiếp thi hành và cơ quan Công báo, không gửi đến cơquan, tổ chức khác với mục đích để biết hoặc để tham khảo.

2. Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh:

a) Tổ chức hướng dẫncho chuyên viên các Phòng, Trung tâm nâng cao chất lượng soạn thảo các văn bảnpháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh, thực hiện nghiêm túc việc lưu trữ, chuyểnfile văn bản trên mạng nội bộ của Văn phòng; thực hiện công tác văn thư, lưutrữ theo đúng quy định và nghiên cứu việc xây dựng cơ sở dữ liệu về văn bản củaỦy ban nhân dân tỉnh nhằm lưu trữ, quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả.

b) Chỉ đạo Trung tâm Công báo rà soát, biên tập,phát hành Công báo của tỉnh đầy đủ, kịp thời và cập nhật các số Công báo đãphát hành lên Website của tỉnh. Kiện toàn tổ chức và đảm bảo các điều kiện vềkinh phí, vật chất, kỹ thuật để đưa hoạt động của Trung tâm Công báo đi vào nềnếp và hiệu quả. Phối hợp với các cơ quan liên quan để xuất bản Mục lục Côngbáo theo ngành, lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Ủyban nhân dân tỉnh.

c) Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trong tỉnh thựchiện đầy đủ các quy định về Công báo và có kế hoạch theo dõi, kiểm tra, báo cáotình hình để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

d) Liên hệ chặt chẽ và phản ánh kịp thời nhữngkhó khăn, vướng mắc trong hoạt động hoạt động xuất bản, phát hành Công báo tỉnhBà Rịa – Vũng Tàu với Văn phòng Chính phủ (Phòng Công báo); đề xuất những giảipháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan Công báo tỉnh.

3. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo,quán triệt cán bộ, công chức nghiên cứu và thực hiện nghiêm túc các quy địnhcủa pháp luật liên quan đến hoạt động công bố văn bản quy phạm pháp luật trênCông báo. Phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm Công báotrong việc thực hiện các quy định về gửi văn bản, nghị quyết của Hội đồng nhândân tỉnh và chuyển file văn bản đăng trên Công báo của tỉnh.

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã:

a) Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng việc soạnthảo, ban hành văn bản quy phạm pháp luật và chịu trách nhiệm về toàn bộ nộidung, hình thức, thể thức của văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan mình banhành;

b) Hàng tháng thực hiện việc báo cáo danh mụcvăn bản quy phạm pháp luật đã ban hành gửi Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Trung tâm Công báo) để rà soát, đối chiếu văn bảnđăng Công báo.

c) Chỉ đạo Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện nghiêm túc việc gửi văn bản quyphạm pháp luật do Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân, huyện, thành phố, thịxã ban hành và file văn bản đến Trung tâm Công báo để công bố trên Công báotỉnh. Cơ quan ban hành văn bản phải chịu trách nhiệm về tính chính xác của filevăn bản gửi đăng Công báo.

5. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:

- Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Banhành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004và các văn bản quy định về Công báo để làm tốt chức năng tham mưu cho Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc ban hành các văn bản pháp luậtthuộc lĩnh vực phụ trách.

- Cử đơn vị, cá nhân làm đầu mối chịu tráchnhiệm gửi dự thảo văn bản pháp luật trình Ủy ban nhân dân tỉnh ký phê duyệt và phốihợp chặt chẽ với Trung tâm Công báo trong việc chuyển file văn bản đăng Côngbáo.

- Quản lý và sử dụng Công báo (được cấp phátmiễn phí) theo đúng các quy định hiện hành.

- Sở Tài chính tỉnh phối hợp với Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết đầy đủ, kịp thời kinhphí cho việc in ấn, phát hành Công báo của tỉnh và chuẩn bị điều kiện về cơ sởvật chất, kỹ thuật để triển khai Công báo điện tử khi có chỉ đạo của Văn phòngChính phủ.

- Sở Tư pháp phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh và Trung tâm Công báo tăng cường công tác rà soát Danh mục văn bản quyphạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành để đảm bảo tất cả các văn bảnquy phạm pháp luật được công bố đầy đủ, kịp thời và chính xác trên Công báo.

- Sở Nội vụ phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh kiện toàn tổ chức nhân sự để đưa hoạt động của Trung tâm Công báo đivào nề nếp và hiệu quả.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh tổ chức thực hiệnnghiêm túc nội dung Chỉ thị này. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chịu tráchnhiệm theo dõi, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị, kịp thời báo cáotình hình để Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kểtừ ngày ký./.

Nơi nhận: - Website Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Phòng Công báo (VPCP);
- TTr.Tỉnh ủy, TTr.Hội đồng nhân dân;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UBMT Tổ quốc VN và các đoàn thể;
- Thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành;
- Sở Tư pháp (theo dõi);
- Đài PT – TH tỉnh;
- Báo BR – VT;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CB.
hoantt_TTCB_cv 2007

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Minh Sanh