ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/CT-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 7 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HÀNHTIẾT KIỆM, CHỐNG LÃNG PHÍ VÀ NÂNG CAO VĂN HOÁ GIAO TIẾP CỦA ĐỘI NGŨ CÁN BỘ,CÔNG CHỨC

Giao tiếp là một nghệ thuật. Nó không chỉ là sựkết hợp khéo léo trong giao tiếp mà là cả sự điều hòa ở bản thân mỗi người,đóng vai trò vô cùng quan trọng trong đời sống xã hội. Đặc biệt trong thời kỳhội nhập việc mở rộng giao lưu quốc tế, tiếp thu những tinh hoa văn hoá củanhân loại thì giá trị của giao tiếp càng được quan tâm không những góp phầnthành công trong lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội mà còn thể hiện tính vănminh, lịch thiệp.Do đó, yêu cầu đặt ra cho sự tiết kiệm và phong cáchvăn hoá giao tiếp của cán bộ, công chức là vô cùng cần thiết.

Thời gian qua, việc thực hiện các văn bản: LuậtThực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số 25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động củaChính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21 tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độchi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệpcông lập trên địa bàn tỉnh ta có nhiều tiến bộ. Ý thức trách nhiệm của cán bộ,công chức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử dụng ngân sách, tiền,tài sản Nhà nước được nâng lên. Phần lớn cán bộ, công chức đã tuân thủ nghiêmcác quy định của pháp luật; thể hiện được tính văn hoá, lịch sự trong giaotiếp, giảm đáng kể các hiện tượng chiêu đãi, tiệc tùng không cần thiết, tinhthần, thái độ phục vụ nhân dân và phong cách đối với công việc của đội ngũ cánbộ, công chức được cải thiện rõ rệt, có nhiều tiến bộ.

Tuy nhiên, gần đây vẫn còn một số cá nhân, đơnvị tổ chức liên hoan, chiêu đãi lẫn nhau bằng tiền ngân sách Nhà nước khôngđúng quy định. Các đoàn khách ngoài tỉnh đến thăm và làm việc với tỉnh ta, cácnhà hoạt động nhân đạo, từ thiện than phiền tình trạng đón tiếp, tổ chức chiêuđãi, mời rượu quá mức cần thiết tại các cơ quan, đơn vị, nhất là cấp cơ sở.Tình hình đó gây lãng phí thời gian lao động trong khu vực Nhà nước, lãng phíngân sách Nhà nước, ảnh hưởng đến sức khỏe cá nhân và trật tự an toàn giaothông, tạo dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh đẹp của quêhương và con người Bến Tre trong lòng bạn bè thân thiết. Mặt khác, điều đó làmxấu đi truyền thống văn hoá dân tộc trong giao tiếp, phản ánh sự yếu kém trongvăn minh giao tiếp. Nhằm chấn chỉnh tình trạng nêu trên, tiếp tục thực hiệnnghiêm Điều 20 Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Quyết định số25/2006/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ; Quy định củaTỉnh ủy về lễ tân, tiếp khách và tổ chức lễ kỷ niệm; Chương trình hành động số 432/CTr-UBND ngày 21 tháng 02 năm 2006 và Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21tháng 3 năm 2007 của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổchức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước và đơn vị sự nghiệp cônglập, cũng như thiết thực thi đua thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theotấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị thủ trưởng các cơquan, ban, ngành tỉnh, chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Uỷ ban nhândân cấp xã, giám đốc các doanh nghiệp Nhà nước và người đứng đầu các tổ chức sửdụng kinh phí có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước, trong phạm vi quyền hạn, tráchnhiệm của mình, triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung chủ yếu như sau:

1. Việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế, kháchtrung ương, khách tỉnh khác, đến thăm và làm việc tại tỉnh phải hết sức trangtrọng, lịch sự đúng nghi thức, đúng quy định. Đối với khách từ các tỉnh khácđến phải xem xét yêu cầu, thành phần, tính chất từng đoàn để tổ chức đón tiếpđúng theo quy định. Tuyệt đối không được sử dụng ngân sách Nhà nước tiếp đãicác đoàn tham quan, du lịch và thăm viếng mang tính chất cá nhân.

Trong trường hợp mời khách dùng cơm trưa để tiếptục làm việc buổi chiều thì tuyệt đối không được dùng bia, rượu. Trong tiệcchiêu đãi được dùng các loại bia, rượu của Việt Nam có nồng độ cồn dưới 40 độ,nghiêm cấm việc dùng bia ngoại, rượu ngoại và thuốc lá. Không dùng ngân sáchNhà nước để mua quà tặng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào; chỉ tặng quà lưu niệmcho khách đến thăm và làm việc trong trường hợp thật sự cần thiết theo thông lệquốc tế về công tác lễ tân ngoại giao.

2. Việc chitiêu cho hội nghị phải đúng theo định mức chế độ, tiêu chuẩn hiện hành và sửdụng kinh phí trong phạm vi dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, đơn vị đượccơ quan thẩm quyền phê duyệt. Cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị ngành, giao ban,làm việc tuyệt đối không tổ chức liên hoan, chiêu đãi từ nguồn ngân sách củaNhà nước.

3. Nghiêm cấm cán bộ, công chức, viên chức Nhànước uống bia, rượu trong giờ hành chính. Cán bộ, công chức, viên chức và ngườilao động không được trực tiếp tham gia giao thông khi sử dụng bia, rượu quánồng độ quy định, không được đến nơi làm việc trong tình trạng say bia, rượu.

4. Đối với việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn,thì việc chi tiêu ăn uống liên hoan phải có chủ trương của Uỷ ban nhân dântỉnh. Đối với việc tổ chức kỷ niệm ngày thành lập ngành, trường hợp phải chiêuđãi khách mời thì sử dụng nguồn kinh phí tự chủ của đơn vị để chi nhưng hết sứctiết kiệm, văn hoá; ngân sách Nhà nước không cấp bổ sung.

5. Không sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách Nhànước để tổ chức lễ động thổ, khởi công, khánh thành. Trường hợp đặc biệt phảiđược Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương và kinh phí.

6. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch Uỷban nhân dân cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm triển khai và nghiêm chỉnh thựchiện Chỉ thị này trong phạm vi cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý. Cáccán bộ, công chức, viên chức phải thể hiện tinh thần cần kiệm liêm chính, pháthuy nếp sống văn minh trong giao tiếp, đề cao văn hoá công sở, thực hiện đúngnội dung của Chỉ thị này và quy định pháp luật có liên quan.

7. Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã chủ độngphối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp triển khai Chỉ thị này đến tổnhân dân tự quản, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mặt trận và các đoànthể thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện; thường xuyên phảnánh về cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để theo dõi, chỉ đạo uốn nắn kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau mười ngàykể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHCao Tấn Khổng