UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2007/CT-UBND

Tuy Hòa, ngày 14 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC TRIỂN KHAI LUẬT CƯ TRÚ

Ngày 29/11/2006, tạikỳ họp thứ 10 của Quốc hội khóa XI, Luật Cư trú đã được thông qua và có hiệulực thi hành từ ngày 01/7/2007. Luật Cư trú cụ thể hóa quyền tự do cư trú củacông dân theo quy định của Hiến pháp năm 1992, quy định nguyên tắc cư trú, quảnlý cư trú, trình tự, thủ tục đăng ký, quản lý cư trú, quyền, trách nhiệm củacông dân, hộ gia đình, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Ngày 29/3/2007, Thủ tướngChính phủ ban hành Chỉ thị số 07/2007/CT-TTg về việc tổ chức thi hành Luật Cưtrú.

Để thực hiện nghiêmtúc Luật Cư trú và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh PhúYên yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các cấp,thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, các lực lượng vũ trang và mọi công dântrên địa bàn tỉnh phải nghiêm túc thực hiện Luật Cư trú, Chỉ thị, Nghị định củaThủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật này.

2. Công antỉnh Phú Yên:

a) GiúpUBND tỉnh có kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú, Chỉ thị, Nghịđịnh của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an hướng dẫn thi hành Luật này; tổchức kiểm tra, hướng dẫn, sơ tổng kết và báo cáo kết quả triển khai thực hiệncông tác này trên địa bàn Tỉnh cho UBND Tỉnh và Bộ Công an theo quy định.

b) Quántriệt và tổ chức tập huấn cho cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nắm vững nộidung cơ bản của Luật Cư trú, Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của BộCông an. Liên hệ với thực tiễn hoạt động trong các lĩnh vực công tác Công an đểmọi cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân, nhất là cán bộ ở các đơn vị trực tiếplàm công tác đăng ký, quản lý cư trú; cán bộ làm công tác đăng ký, quản lý cưtrú UBND cấp xã và những người tham gia công tác đăng ký thường trú, tạm trú,lưu trú, tạm vắng tại các khu vực dân cư, chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thứcvà hành động, nâng cao ý thức chấp hành, áp dụng đúng Luật, làm cho Luật Cư trúthật sự đi vào cuộc sống, bảo đảm cho công tác đăng ký, quản lý cư trú có hiệuquả, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội trongtình hình mới.

c) Củng cố,kiện toàn tổ chức bộ máy, lựa chọn, bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyênmôn, phẩm chất đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trú, đặc biệt làcán bộ trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đăng ký cư trú của công dân; chấnchỉnh thái độ, tác phong, lời nói, cử chỉ của những cán bộ làm công tác này.Bảo đảm các điều kiện cần thiết cho việc tiếp công dân. Công khai, minh bạchthủ tục giải quyết đăng ký cư trú. Cải tiến phương pháp, lề lối làm việc, giảiquyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Kiên quyết điềuchuyển sang công tác khác những cán bộ thiếu năng lực; xử lý nghiêm những cánbộ có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc, sách nhiễu, gây phiền hà chonhân dân.

d) Tổ chứcrà soát các văn bản quy phạm pháp Luật và các văn bản khác thuộc phạm vi quảnlý liên quan đến quy định về hộ khẩu để sửa đổi, bãi bõ hoặc kiến nghị cơ quancó thẩm quyền sửa đổi, bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các vănbản hướng dẫn thi hành Luật cho cán bộ, công chức, nhân dân với nội dung rõràng, dễ hiểu bảo đảm cho việc thực hiện Luật Cư trú được thống nhất.

3. Sở Vănhóa và Thông tin: Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Đài phát thanh PhúYên, Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Phú Yên, Báo Phú Yên mở đợt tuyêntruyền, phổ biến rộng rãi Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

4. Sở Tàichính:

- Căn cứThông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính và tình hình thựctế của Phú Yên, xây dựng mức thu và chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng đối vớicác khoản thu lệ phí giải quyết đăng ký cư trú trình Hội đồng nhân dân Tỉnhquyết định. Trong thời gian chờ HĐND tỉnh quyết định, khi giải quyết đăng ký cưtrú, lệ phí thu theo quy định của Thông tư số 77/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính.Khi có quyết định của HĐND tỉnh thì thực hiện theo quyết định của cấp có thẩmquyền.

- Thốngnhất với Công an tỉnh đề xuất UBND tỉnh duyệt cấp một khoản kinh phí từ ngânsách để in Luật Cư trú, Nghị định của Chính phủ, Thông tư của Bộ Công an hướngdẫn thi hành Luật này và trang bị một số yêu cầu cần thiết phục vụ công táctriển khai thực hiện Luật Cư trú.

5. UBND cáccấp:

a) Bố trícán bộ có năng lực, phẩm chất, đạo đức tốt làm công tác đăng ký, quản lý cư trúcấp xã, bảo đảm trình tự thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịpthời, chính xác, công khai, minh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú vàhướng dẫn của Bộ Công an.

b) Giảiquyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến cư trú,quản lý cư trú theo quy định của pháp Luật, kiên quyết xử lý nghiêm những cánbộ, công chức, viên chức có thái độ, lời nói, cử chỉ thiếu nghiêm túc hoặc sáchnhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổ chức, cá nhân.

c) Khôngđược tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, đặt ra việc thu phí, lệ phí khôngđúng quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật.

d) Tríchmột phần ngân sách của địa phương để cho cho công tác triển khai, tập huấn,công khai hóa các thủ tục nơi tiếp dân, giấy bút, biểu mẫu phục vụ việc thựchiện Luật Cư trú.

6. Việctriển khai Luật Cư trú phải làm khẩn trương, đầy đủ, đúng thời gian quy địnhnhư sau:

- Cấp tỉnhphải xong trước ngày 20/6/2007.

- Cấp huyệnxong trước ngày 25/6/2007.

- Cấp xãxong trước ngày 30/6/2007.

Thủ trưởngcác cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các cấp chịu trách nhiệm thihành. Chỉ thị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Chi