CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 20-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 1 năm 1987

CHỈ THỊ

VỀ XÂY DỰNG VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH 5 NĂM 1986 - 1990

Tiếptheo Chỉ thị số 202-CT ngày 15 tháng 8 năm 1986, nay căn cứ vào Nghị quyết củaĐại hội lần thứ VI của Đảng và chương trình làm việc của các cơ quan lãnh đạoĐảng và Nhà nước, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định việc xây dựng và tổnghợp kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 như sau:

I. NỘI DUNG KẾHOẠCH 5 NĂM 1986 - 1990

1. Ba chương trìnhkinh tế lớn là lương thực, thực phẩm; hàng tiêu dùng; hàng xuất khẩu.

2. Kế hoạch của các ngành côngnghiệp nặng, giao thông vận tải và thông tin bưu điện.

3. Kế hoạch đầu tư xây dựng cơbản.

4. Kế hoạch lưu chuyển hàng hoábán lẻ các hàng hoá và dịch vụ chủ yếu, những chỉ tiêu chủ yếu bảo đảm đời sốngcủa dân cư.

5. Kế hoạch tài chính, tiền tệ,giá cả, tiền lương.

6. Kế hoạch văn hoá, khoa học,giáo dục, đào tạo, y tế và xã hội.

Ba chương trình kinh tế lớn cũngnhư những kế hoạch khác của các ngành và các địa phương đều quán triệt và thểhiện đầy đủ các quan điểm và chủ trương của Đại hội VI, đi sâu làm rõ những vấnđề chủ yếu dưới đây:

- Mục tiêu và chỉ tiêu sản xuất.

- Các cân đối vật chất chủ yếu.

- Tổ chức sản xuất (bao gồm sắpxếp lại sản xuất và điều chỉnh lớn cơ cấu đầu tư, phân công, phân cấp, tận dụngkhả năng của các thành phần kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất đi đôi vớiđẩy mạnh cải tạo xã hội chủ nghĩa...).

-Ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật;thực hành tiết kiệm triệt để.

- Cơ chế và chính sách kinh tếnhằm bảo đảm thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu kế hoạch.

- Vì là kế hoạch 5 năm, nên mỗichỉ tiêu đều có 2 mức tối thiểu và tối đa. Khi tính toán các cân đối vật chất,cần tính theo các định mức kinh tế - kỹ thuật của Nhà nước, theo khả năng thựctế của Nhà nước (trong đó, có phần của Trung ương, có phần của địa phương) theomức chỉ tiêu tối thiểu. Còn mức chỉ tiêu tối đa sẽ được bổ sung trong kế hoạchhàng năm.

Về nguyên tắc, phải xây dựng kếhoạch hiện vật đồng thời với kế hoạch giá trị. Nhưng trong tình hình giá cả cònbiến động lớn như hiện nay, trước hết cần xây dựng thật tốt kế hoạch hiện vật.Còn kế hoạch giá trị đối với khu vực sản xuất thì lấy giá cố định năm 1982, đốivới vốn đầu tư, lưu thông hàng hoá và thu chi ngân sách thì lấy mức giá chỉ đạocủa Nhà nước năm 1986 để tính toán.

II. TỔ CHỨC XÂYDỰNG VÀ TỔNG HỢP KẾ HOẠCH

1. Kế hoạch 5 năm1986 - 1990 đã được xây dựng một bước, nay cần rà soát lại theo tinh thần vànội dung các văn kiện và Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng; tập trung xửlý những vấn đề còn vướng mắc, đặc biệt là tập trung vào 3 chương trình kinh tếlớn.

2. Cơ quan kế hoạch các cấp làngười chịu trách nhiệm xây dựng và tổng hợp kế hoạch kinh tế quốc dân. Các Bộ,Tổng cục, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm xây dựng và tổnghợp kế hoạch của ngành và địa phương. Chỉ có các Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phốtrực thuộc Trung ương xây dựng kế hoạch 5 năm; còn xã, huyện, xí nghiệp...không phải lập kế hoạch 5 năm, nhưng các Bộ, Tổng cục, tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương phải trao đổi với các cấp và đơn vị có liên quan để có cơ sởhoàn chỉnh kế hoạch của mình. Đối với một số ít xí nghiệp lớn thì các Bộ, Tổngcục có thể chỉ đạo xây dựng kế hoạch 5 năm.

3. Để phù hợp với chương trìnhlàm việc của Đảng và Nhà nước, nay xác định tiến độ xây dựng và tổng hợp kếhoạch như sau:

- Cuối tháng 2 năm 1987 cácngành, các tỉnh và thành phố trực thuộc gửi dự án kế hoạch của ngành và địaphương lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước.

- Tháng 3 năm 1987, Uỷ ban Kếhoạch Nhà nước tổng hợp kế hoạch và dự thảo các văn bản.

- Tháng 4 và 5 năm 1987 các cơquan lãnh đạo của Đảng và Nhà nước thảo luận và quyết định kế hoạch trên.

Khối lượng công việc còn nhiều,thời gian lại không cho phép kéo dài, Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng yêu cầu cácngành, các địa phương bố trí thời gian, cải tiến tổ chức và lề lối làm việc đểbảo đảm thực hiện tốt những nhiệm vụ trước mắt của kế hoạch năm 1987, đồng thờixây dựng kế hoạch 5 năm 1986 - 1990 đúng thời gian và có chất lượng.

Võ Chí Công

(Đã ký)