ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 4 năm 1985

CHỈ THỊ

VỀVIỆC THÍ ĐIỂM CẢI TIẾN CẤP PHÁT VỐN CHO XÍ NGHIỆP

Để thí điểm cải tiến quản lýkinh tế, nhằm từng bước xóa bỏ chế độ bao cấp, tạo điều kiện cho các đơn vị cơsở chủ động sản xuất kinh doanh và tự chủ tài chánh – nhằm thúc đẩy các đơn vịcơ sở sản xuất kinh doanh quan tâm đến kết quả sản xuất kinh doanh, hiệu íchkinh tế, sử dụng vốn tiết kiệm và tăng nguồn tích lũy xã hội chủ nghĩa…

- Nhằm tạo tiền đề cho cơ quanNgân hàng Nhà nước mở rộng công tác tín dụng phục vụ sản xuất và phân phối lưuthông, từng bước chuyển sang hạch toán kinh doanh tín dụng và ngân sách có điềukiện tập trung vốn để thực hiện 4 mục tiêu kinh tế - xã hội mà Đại hội Đảngtoàn quốc lần thứ V đề ra, trong phạm vi thành phố.

Ủy ban nhân dân thành phố chỉthị :

1.- Các đơn vị sản xuất kinhdoanh hạch toán kinh tế độc lập thuộc các xí nghiệp quốc doanh, công tư hợpdoanh, liên doanh và hợp doanh liên kết kinh tế (dưới đây gọi tắt là đơn vị cơsở) thuộc quyền quản lý của quận Tân Bình và thuộc quyền quản lý của thành phốđóng trên địa bàn quận Tân Bình, được thí điểm cải tiến chế độ cấp phát vốn choxí nghiệp như sau :

- Toàn bộ nhu cầu vốn lưu động(kể cả vốn trong định mức và ngoài định mức, kể cả phần vốn lưu động định mứcthêm cho ngân sách cấp phát và vốn tín dụng) của các đơn vị cơ sở đều được vayvốn tín dụng ngắn hạn của cơ quan Ngân hàng Nhà nước. Cơ quan Tài chánh khôngcấp phát thêm vốn lưu động định mức nữa. Số vốn lưu động định mức do ngân sáchđã cấp trước đây thì đơn vị cơ sở vẫn hạch toán là vốn tự có như cũ và cơ quanngân hàng sẽ trừ bớt số tự có này khi xét nhu cầu cho vay.

- Toàn bộ nhu cầu về vốn kiếnthiết cơ bản trong kế hoạch và ngoài kế hoạch để đầu tư chiều sâu, để mở rộngsản xuất kinh doanh hoặc tăng thêm năng lực sản xuất kinh doanh, để hoàn thiệndây chuyền sản xuất hoặc mạng lưới phục vụ và thu mua… của đơn vị cơ sở đềuđược vay vốn tín dụng trung hạn hoặc dài hạn của cơ quan Ngân hàng. Ngân hàngNhà nước sẽ không cấp phát khoản này nữa.

2.- Cơ quan Ngân hàng quận TânBình có trách nhiệm thực hiện việc cấp phát và cho vay vốn tín dụng đối với đơnvị cơ sở theo đúng quy định tại điều 1, theo tỉ lệ lãi suất hiện hành, đồngthời cải tiến thủ tục cấp phát cho vay vốn tín dụng được thuận tiện dễ dàng vànhanh chóng đối với đơn vị cơ sở.

3.- Ủy ban Nhân dân quận TânBình, Sở Tài chánh và cơ quan Ngân hàng thành phố có nhiệm vụ trực tiếp chỉ đạovà theo dõi việc thí điểm cải tiến này. Trong quá trình thực hiện thí điểm nếucó những trở ngại phải báo cáo kịp thời Ủy ban Nhân dân thành phố giải quyết.

4.- Chỉ thị này không áp dụngthi hành đối với các đơn vị cơ sở của Trung ương hoặc của các tỉnh, thành bạnhoạt động trên địa bàn quận Tân Bình.

5.- Chỉ thị này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh