ỦY BAN NHÂN D ÂNTỈNH THANH HÓA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 20/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 22 tháng 06 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC TỔNG ĐIỀU TRA NÔNG THÔN, NÔNG NGHIỆP VÀ THỦYSẢN NĂM 2016

Ngày 31 tháng 7 năm 2015, Thủ tướngChính phủ ban hành Quyết định số 1225/QĐ-TTg về việc tổ chức Tổng điều tra nôngthôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016. Cuộc Tổng điều tra được thực hiện trênphạm vi cả nước nhằm thu thập thông tin cơ bản về nông nghiệp, nông dân và nôngthôn phục vụ việc đánh giá và xây dựng kế hoạch, hoạchđịnh chính sách và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước nói chungvà từng địa phương nói riêng. Đối tượng của cuộc Tổng điềutra là các hộ ở nông thôn, các hộ có tham gia hoạt động nông nghiệp, lâmnghiệp, diêm nghiệp và thủy sản ở khu vực thành thị; các trang trại và UBND cấpxã trên địa bàn cả nước.

Thực hiện Quyết định nêu trên của Thủtướng Chính phủ và Quyết định số 334/QĐ-BKHĐT ngày 22tháng 3 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Phương ánTổng điều tra, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 605/QĐ-UBND ngày 19tháng 2 năm 2016 về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nông thôn, nôngnghiệp và thủy sản năm 2016 tỉnh Thanh Hóa. Để bảo đảmcuộc Tổng điều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tốt, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nôngthôn, nông nghiệp và thủy sản tỉnh khẩn trương xây dựng kế hoạch, thực hiệnPhương án Tổng điều tra bảo đảm những nội dung, yêu cầu theo Phương án của BanChỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và phù hợp với điều kiện thựctế của tỉnh; huy động cán bộ, chuẩn bị các tài liệu, tổ chức hội nghị phổ biến,quán triệt các văn bản của Trung ương và của tỉnh, tập huấn nghiệp vụ, kiểm tra, giám sát Ban Chỉ đạo Tổng điều tra các huyện, thị xã, thành phốtriển khai thực hiện theo đúng kế hoạch; xử lý, tổng hợp kết quả điều tra, báocáo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và UBND tỉnh.

2. Giám đốc các sở, Thủ trưởng cácban, ngành liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường chỉ đạo công tác Tổngđiều tra nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2016 trong phạm vi đơn vị, địaphương mình quản lý theo đúng các quy trình hướng dẫn thực hiện, nội dungphương án của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra Trung ương và kếhoạch triển khai thực hiện của Ban Chỉ đạo tỉnh.

- Tổ chức quán triệt nắm vững đốitượng, phạm vi và nội dung của cuộc Tổng điều tra để có sự chỉ đạo chặt chẽ,thống nhất nhằm đạt được mục đích yêu cầu của cuộc Tổng điều tra đề ra; khôngtrùng, sót và phù hợp với đặc điểm tình hình của từng đơn vị, địa phương vàtoàn tỉnh.

- Chịu trách nhiệm về chất lượng sốliệu điều tra ở địa phương và đơn vị mình. Đồng thời bảo quản, bảo mật tài liệuTổng điều tra. Tuyệt đối không để tài liệu thất lạc, hưhỏng hoặc để lộ thông tin ra ngoài khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép.

3. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấphuyện chỉ đạo Ban Chỉ đạo Tổng điều tra cấp xã lựa chọn điều tra viên, tổtrưởng điều tra theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra tỉnh; tổ chứctriển khai hội nghị tập huấn nghiệp vụ điều tra cho tổ trưởng, điều tra viêntrước ngày 30/6/2016; tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc điều tra thựctế tại hộ và các đơn vị điều tra trước ngày 30/7/2016; nghiệm thu tài liệu điềutra của Ban Chỉ đạo cấp xã, xử lý, tổng hợp nhanh kết quả Tổng điều tra để bàngiao tài liệu, phiếu điều tra, biểu tổng hợp cho Ban Chỉ đạo tỉnh trước ngày15/9/2016.

4. Ban Chỉ đạo Tổng điều tra nôngthôn, nông nghiệp và thủy sản các cấp chủ trì, phối hợp với ngành Văn hóa“Thông tin, các cơ quan báo, đài phát thanh và truyền hình cùng cấp thườngxuyên tuyên truyền về chủ trương, mục đích, ý nghĩa và kế hoạch của cuộc Tổngđiều tra đến cán bộ cơ sở, các hộ, các đơn vị thuộc đối tượng điều tra trên địa bàn; nêu gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, phêphán những tập thể, cá nhân yếu kém trong việc thực hiện cuộcTổng điều tra với mục đích hoàn thành tốt cuộc Tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

5. Giao Cục Thống kê tỉnh theo dõi,đôn đốc việc thực hiện các nội dung của Chỉ thị này, định kỳ hàng tháng báo cáokết quả thực hiện về Ban Chỉ đạo Trung ương và UBND tỉnh./.


- BCĐ tổng điều tra TW (để b/c);nh;
- Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn