ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Mỹ Tho, ngày 19 tháng 8 năm 2008

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ GIÁO DỤCVÀ ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2008 - 2009

Năm học 2007 - 2008 dưới sự lãnh đạo của các cấp ủyĐảng, các cấp chính quyền, sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh đã đạt đượcnhiều kết quả quan trọng: quy mô, hệ thống trường lớp được giữ vững và pháttriển; kết quả phổ cập giáo dục được củng cố vững chắc; cơ sở vật chất trangthiết bị dạy học được trang bị và đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng yêu cầu dạy vàhọc; chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được nâng lên; chấtlượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tích cực.

Bên cạnh những kết quả đạt được, sự nghiệp giáo dụcvà đào tạo tỉnh nhà còn một số hạn chế, yếu kém: hiệu quả giáo dục còn thấp;tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia còn chậm; các điều kiện bảo đảm pháttriển giáo dục còn nhiều bất cập; giáo dục vùng sâu, vùng xa vẫn còn nhiều khókhăn.

Xuất phát từ tình hình trên, căn cứ Chỉ thị số 47/2008/CT-BGDĐT ngày 13/8/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dụcmầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp nămhọc 2008 - 2009, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị ngành Giáo dục và Đào tạo, cácngành và các cấp tập trung thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Học tậpvà làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 06-CT/TW của BộChính trị.

Ngành Giáo dục và Đào tạo triển khai kế hoạch thựchiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học2008 - 2009 với đặc thù của ngành gắn chặt với cuộc vận động “Hai không”, cuộcvận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” vàphong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Thực hiện Chỉ thị số 33/2006/CT-TTg ngày 08/9/2006của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 30/2006/CT-UBND ngày 17/11/2006 của Ủyban nhân dân tỉnh về phòng chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích tronggiáo dục, ngành Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tiếp tục triển khai cuộcvận động “Hai không” với 4 nội dung: “Nói không với tiêu cực trong thi cử vàbệnh thành tích, nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc cho học sinhkhông đạt chuẩn lên lớp” bằng các hình thức cụ thể, với các biện pháp nghiêmtúc để “dạy thật, học thật, thi thật” và đánh giá đúng thực chất kết quả họctập của học sinh, đảm bảo cung cấp kiến thức và kỹ năng thực sự.

Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướngkhen thưởng các đơn vị tiêu biểu với mức động viên lớn. Bên cạnh đó, chú trọngkhen thưởng thi đua từng mặt cho những đơn vị có sức phấn đấu vươn lên. Xâydựng, phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền nhân rộng các nhân tố mới, điển hìnhtiên tiến, xuất sắc.

2. Thực hiện công tác phổ cập giáo dục: Củngcố, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục tiểu học đúngđộ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở. Các huyện, thị xã Gò Công, thành phốMỹ Tho rà soát các chỉ tiêu để có biện pháp giữ vững và nâng cao kết quả phổcập giáo dục. Quan tâm kiểm tra, tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dụcbậc trung học theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng bộ tỉnh.

3. Về nhiệm vụ các bậc học, ngành học:

- Giáo dục mầm non: Thực hiện đổi mới chương trình,nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng vàgiáo dục trẻ bằng nhiều hình thức thích hợp, tăng cường vệ sinh phòng bệnh,phòng chống suy dinh dưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ. Triển khai thựchiện đề án phổ cập một năm mẫu giáo 5 tuổi giai đoạn 2009 - 2015.

- Giáo dục phổ thông: Triển khai dạy học theo chuẩnkiến thức, kỹ năng phù hợp với từng đối tượng học sinh; có các biện pháp nângcao chất lượng dạy và học, thực hiện các giải pháp tích cực nhằm giảm tỷ lệ họcsinh yếu kém, bỏ học. Mở rộng các lớp học 2 buổi/ngày và dạy tiếng Anh ở bậc tiểuhọc, triển khai đại trà đến lớp 2 năm học này. Thực hiện nghiêm túc việc triểnkhai chương trình, sách giáo khoa mới ở lớp 12 phân ban.

Quan tâm công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinhgiỏi, học sinh năng khiếu, tạo nguồn cho việc đào tạo nhân lực chất lượng caophục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đầu tư cơ sở vậtchất, xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên dạy chuyên.

- Giáo dục thường xuyên: Tăng cường kỷ cương, nềnnếp dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tậpnhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Kiểm tra chấn chỉnh việc liên kết đào tạocấp bằng đại học, cao đẳng và việc tổ chức dạy ngoại ngữ, tin học của các trungtâm, cơ sở giáo dục thường xuyên.

- Giáo dục chuyên nghiệp và dạy nghề: Rà soát, đổimới chương trình đào tạo và đánh giá kết quả của học sinh gắn với chuẩn nghề nghiệp,tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng đào tạo. Có sự gắn kết ngành nghềđào tạo với nhu cầu của doanh nghiệp và sự phát triển kinh tế của địa phương.

- Kiên trì thực hiện giáo dục toàn diện bằng nhiềuhình thức và biện pháp thích hợp; tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị, tưtưởng, đạo đức, pháp luật cho học sinh, sinh viên; kết hợp chặt chẽ giữa nhàtrường, gia đình và xã hội trong việc giáo dục học sinh, sinh viên rèn luyệnlối sống lành mạnh, phòng chống các tệ nạn xã hội, phòng chống tội phạm và matúy, phòng chống HIV/AIDS và giáo dục về trật tự an toàn giao thông, giáo dụckiến thức bảo vệ và chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường. Phối hợp với cácngành có liên quan tổ chức tốt các hoạt động giáo dục ngoài giờ.

4. Tiếp tục hoàn thiện, củng cố mạng lướitrường học, các trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật, trung tâm kỹ thuật tổnghợp - hướng nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm học tập cộngđồng, các trường, trung tâm dạy nghề.

- Triển khai Đề án kiên cố hóa trường, lớp học vànhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008 - 2012. Tập trung tách các lớp mẫugiáo ra khỏi tiểu học, hình thành trường mầm non độc lập, chú ý các xã vùngsâu, vùng xa có nhiều khó khăn; tiếp tục thực hiện Quyết định 161/2002/QĐ-TTg ngày 15/11/2002 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển giáodục mầm non, đồng thời có cơ chế riêng cho ngành học mầm non.

Đầu tư các trang thiết bị chuyên dùng cho các nhàtrường. Xây dựng cơ sở vật chất trường học theo hướng dạy học theo phòng học bộmôn.

Củng cố và tăng cường hoạt động của Trường Đại họcTiền Giang, các trường trung cấp chuyên nghiệp, trường dạy nghề, trung tâm giáodục thường xuyên, trung tâm kỹ thuật tổng hợp - hướng nghiệp nhằm đáp ứng nhucầu học tập của nhân dân và thực hiện định hướng nghề nghiệp, phân luồng sautrung học cơ sở, trung học phổ thông góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho tỉnhnhà.

- Quan tâm đầu tư, xây dựng Trường Đại học TiềnGiang, Trường Cao đẳng Y tế, các trường Trung cấp chuyên nghiệp, Trường Dạynghề, trung tâm dạy nghề khu vực...

Tiếp tục củng cốvà phát triển trung tâm học tập cộng đồng xã, phường, thị trấn nhằm thực hiệnĐề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2005 - 2010” theo Quyết định số 112/2005/QĐ-TTg ngày 18/5/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

5. Đổi mới quản lý tài chính, huy động cácnguồn lực phát triển giáo dục. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụđổi mới phương pháp dạy học và quản lý giáo dục.

- Thực hiện phân cấp quản lý tài chính cho cáctrường học, cơ sở giáo dục nhằm tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm vềsử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của các cơ sở giáo dục theo tinh thần củaNghị định 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ. Các trường học, cơ sởgiáo dục xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ để tăng cường quản lý và điều hànhthu chi tài chính.

Tổ chức thực hiện có hiệu quả các Chương trình hànhđộng của Chính phủ về thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vàLuật Phòng chống tham nhũng.

Triển khai thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáodục, dạy nghề theo tinh thần Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 củaChính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động tronglĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

Triển khai việc chuyển đổi loại hình trường trunghọc phổ thông bán công sang công lập theo đúng Nghị quyết số 171/2008/NQ-HĐND ngày 03/7/2008 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đảm bảo yêu cầu tăng đầu tư cho giáodục, tăng số người đi học, tăng chất lượng giáo dục và tạo công bằng trong cơhội thụ hưởng giáo dục.

Tiếp tục vận động các doanh nghiệp, nhà hảo tâmđóng góp, hỗ trợ cho giáo dục dưới mọi hình thức. Ngành Giáo dục và Đào tạo tổchức tuyên dương, khen thưởng đối với các doanh nghiệp, nhà hảo tâm có nhiềuđóng góp cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh.

- Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin để đổimới phương pháp dạy và học; phương pháp quản lý, điều hành hệ thống giáo dục.

6. Xây dựng hệ thống khảo thí và kiểm địnhchất lượng. Tiếp tục đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá đúng chất lượnggiáo dục, góp phần thực hiện các mục tiêu giáo dục và đào tạo. Tiếp tục xâydựng ngân hàng đề thi, kiểm tra các môn học đảm bảo số lượng và chất lượng.

Tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2008- 2009 an toàn, nghiêm túc, chính xác. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các kỳthi, phòng ngừa và ngăn chặn các hiện tượng tiêu cực.

7. Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũnhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Thực hiện tốt các chính sách đối với nhàgiáo, cán bộ quản lý giáo dục.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thịsố 40-CT/TW ngày 15/6/2004 của Ban Bí thư và Quyết định số 09/2005/QĐ-TTg ngày 11/01/2005của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Xây dựng, nâng cao chất lượng độingũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010”. Thực hiện tốtđề án đào tạo sau đại học cho cán bộ, giáo viên đến 2010.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, triểnkhai thực hiện chương trình bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ nhàgiáo và bồi dưỡng về quản lý giáo dục cho đội ngũ cán bộ quản lý các trườnghọc, cơ sở giáo dục.

Cán bộ quản lý, giáo viên quán triệt quy định vềchuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học ban hành theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT và Quyết định số 14/2007/QĐ-BGDĐT ngày 04/5/2007 của Bộ trưởngBộ Giáo dục và Đào tạo. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hànhquy định về đạo đức nhà giáo.

8. Nâng cao năng lực của hệ thống quản lýgiáo dục, tăng cường phân cấp quản lý giáo dục và thực hiện cải cách hành chính.

Thực hiện mạnh mẽ việc phân cấp quản lý giáo dục,phát huy tính chủ động của các trường học. Hoàn thiện tổ chức bộ máy và tăngcường hiệu lực, hiệu quả quản lý của Sở và Phòng Giáo dục và Đào tạo. Tiếp tụctriển khai, hoàn thiện cơ chế “một cửa”, tin học hóa quản lý và thực hiện tốthệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2000 tại cơ quan Sở Giáo dục vàĐào tạo.

Tiếp tục thực hiện đổi mới, cải cách các nội dungthi đua, khen thưởng và các kỳ thi giáo viên dạy giỏi, học sinh giỏi, thi chọnhọc sinh năng khiếu… nhằm đạt được những giá trị đích thực trong giáo dục.

Đẩy mạnh công tác thanh tra chuyên ngành, thực hiệncác biện pháp để chấn chỉnh và chấm dứt việc dạy thêm, học thêm có tính chất ápđặt trong và ngoài nhà trường.

9. Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Ủyban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ tình hìnhthực tế, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốccác cấp quản lý giáo dục thực hiện nhiệm vụ năm học.

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cơ quan, ban ngành, Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Gò Công, thành phố Mỹ Tho, đề nghị Ủyban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quan tâm tạo điều kiện để ngành Giáo dụcvà Đào tạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2008 - 2009. Ủy ban nhân dân và ngànhGiáo dục và Đào tạo các cấp có trách nhiệm tổ chức các đoàn kiểm tra việc chuẩnbị khai giảng năm học mới theo Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 do Ủy bannhân dân tỉnh ban hành theo Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 12/8/2008.

Sở Giáo dục và Đàotạo phải có phương án chủ động về Kế hoạch thời gian năm học 2008-2009 cho cáctrường học vùng bão lũ. Các địa phương tập trung chỉ đạo đảm bảo chương trìnhhọc tập, có biện pháp bảo vệ an toàn tính mạng cho học sinh, giáo viên và bảoquản cơ sở vật chất trường học khi có bão lũ xảy ra.

Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đề nghị Báo ẤpBắc tập trung tuyên truyền Luật Giáo dục 2005; đường lối, chính sách của Đảngvà Nhà nước về giáo dục và đào tạo nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của toàndân đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

Chỉ thị này được phổ biến đến tất cả cán bộ côngchức, viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo. Giao trách nhiệm Sở Giáo dục và Đàotạo, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, thường xuyên báo cáo kết quảtriển khai thực hiện Chỉ thị này về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời ./.

CHỦ TỊCHNguyễn Hữu Chí