UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 25 tháng 10 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNMỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI LUẬT THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆPTRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

Ngày 17/06/2010, Quốc hội đã ban hành Luật Thuế sử dụng đất (SDĐ)phi nông nghiệp, đây là luật thuế có tác động đến đời sống của nhân dân, cáctổ chức, cá nhân và hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Việc tổ chứctriển khai thực hiện tốt Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp có ý nghĩa quan trọng trong công tác quảnlý đất đai và ngân sách địa phương. Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp cóhiệu lực thực hiện ngày từ 01/01/2012, thay thế cho Pháp lệnh Thuế nhà đất. Điểm mới của LuậtThuế SDĐ phi nôngnghiệp là ngoài đất ở thì còn có các loại đất như đất sản xuất, kinh doanh phinông nghiệp bao gồm: Đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằng xây dựng cơsở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đất sản xuất vậtliệu xây dựng, làm đồ gốm thuộc diện chịu thuế SDĐ phi nông nghiệp; căn cứ xácđịnh số thuế SDĐ phi nông nghiệp là giá đất và thuế suất.

Để triển khai thực hiện LuậtThuế SDĐ phi nôngnghiệp. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Cụctrưởng Cục Thuế, Giám đốc các sở, Thủ trưởngcác ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xãtrong tỉnh thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Cục Thuế tỉnh:

- Thành lập Ban Chỉ đạo triển khaithực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp; tham mưu,đề xuất với Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thànhphố, thị xã và các đơn vị trong tỉnh phối hợp triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp.

- Tham mưu tổ chức hoạt động củaBan Chỉ đạo triển khai Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp.Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát tình hình triển khai trên địabàn, phát hiện, báo cáo kịp thời vướng mắc trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

2. Sở Thông tin và Truyền thông,Báo Thái Nguyên và Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với Cục Thuế tỉnhchủ động tuyên truyền các nội dung của Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp và cácvăn bản hướng dẫn trong năm 2011 và năm 2012, trong đó tập trung tuyền, phổbiến từ nay đến hết năm 2011.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các đơnvị trực thuộc phối hợp với cơ quan thuế trong việc xác định các thông tin liênquan đến diện tích đất chịu thuế của người nộp thuế.

4. Sở Tài chính phối hợp với Sở Tài nguyên vàMôi trường và Cục Thuế tỉnh rà soát lại bảng giáđất, đảm bảo đầy đủ theo vị trí thửa đất, phù hợp với quy định phục vụ cho việcthực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp trên địa bàn, trong đó tập trung ràsoát lại bảng giá đất đối với: đất xây dựng khu công nghiệp; đất làm mặt bằngxây dựng cơ sở sản xuất, kinh doanh; đất khai thác, chế biến khoáng sản; đấtsản xuất vật liệu xây dựng.

5. UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp, để trựctiếp chỉ đạo triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời tạo điều kiện vềkinh phí, cơ sở vật chất hỗ trợ cho Chi cục Thuế cấp huyện trong việc triểnkhai thực hiện Luật Thuế SDĐ phi nông nghiệp trên địa bàn.

Căn cứ Chỉ thị của UBND tỉnh, yêucầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức, cá nhâncó liên quan phối hợp triển khai thực hiện./.

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long