ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 27 tháng 06 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNHTHỰC HIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA, CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA

Sau năm năm thực hiện Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế mộtcửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Thanh Hóa đã có nhữngchuyển biến tích cực, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, 100% các sở,ban, ngành cấp tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấnthực hiện cơ chế một cửa; một số lĩnh vực ở cấp sở, ngành, UBND các huyện thựchiện theo cơ chế một cửa liên thông; chất lượng giải quyết thủ tục hành chínhtừng bước được nâng lên, người dân đồng tình ủng hộ.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, sốlượng thủ tục hành chính đưa vào thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liênthông ở các đơn vị còn thấp, một số nơi bố trí công chức làm việc tại Bộ phậntiếp nhận và trả kết quả hồ sơ công việc chưa đạt yêu cầu, việc niêm yết côngkhai thủ tục hành chính còn hình thức, cơ sở vật chất đảm bảo việc thực hiệncòn yếu, ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính cònhạn chế, giải quyết hồ sơ còn có trường hợp kéo dài thời gian so với quy địnhgây bức xúc trong nhân dân. Nguyên nhân cơ bản của những hạn chế trên là ngườiđứng đầu các cơ quan, đơn vị chưa có quyết tâm cao; chỉ đạo thực hiện tại mộtsố đơn vị thiếu kiên quyết và đồng bộ; năng lực, trình độ của một số bộ phậnđội ngũ cán bộ, công chức làm việc tại Bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quảhồ sơ công việc chưa đáp ứng yêu cầu; chưa có các quy định cụ thể trong phối hợpgiải quyết ở một số công việc có liên quan đến nhiều sở, ngành, đơn vị.

Để tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnhtheo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ vàNghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về việc Ban hành Chươngtrình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020, Ủy ban nhândân tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịchỦy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thịtrấn (sau đây gọi chung là Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị) tập trung chỉ đạo,thực hiện một số việc sau:

1. Phổ biến, quán triệt, triểnkhai các văn bản về cải cách hành chính của Trung ương, UBND tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh, đặc biệt là các văn bản chỉ đạo trực tiếp trong việc thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày08/11/2011 của Chính phủ; Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủtướng Chính phủ; Quyết định số 1525/QĐ-UBND ngày 23/5/2012 của UBND tỉnh về Banhành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2011 - 2015.

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phốihợp với các sở, ban, ngành và các đơn vị có liên quan rà soát: Các quy định củaUBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thôngtrong giải quyết công việc liên quan đến tổ chức, công dân; các công việc đangthực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; các quy định về thờigian giải quyết công việc; phí, lệ phí trong giải quyết công việc; mức phụ cấpcho người làm ở bộ phận một cửa, ... để tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh điềuchỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, quy địnhcủa pháp luật. Trong đó tập trung nghiên cứu, sớm đề xuất một số công việc, mộtsố quy định trong phối hợp giải quyết công việc đó giữa các cơ quan, đơn vị đểbổ sung vào danh mục các công việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông.

3. Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủtrưởng ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo,tổ chức thực hiện tốt việc rà soát bố trí công chức làm việc tại bộ phận tiếpnhận và trả kết quả đảm bảo trình độ chuyên môn, năng lực công tác, phẩm chấtđạo đức chính trị; tổ chức niêm yết công khai thủ tục hành chính tại bộ phậntiếp nhận và trả kết quả đảm bảo đầy đủ nội dung, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễthực hiện; đảm bảo các điều kiện làm việc cho cán bộ, công chức và chỗ ngồi chờcho tổ chức và công dân; đầu tư trang thiết bị và phương tiện làm việc, kinhphí cho hoạt động; tổ chức tập huấn chuyên môn, kỹ năng giao tiếp của công chứcbộ phận tiếp nhận và trả kết quả. Tập trung chỉ đạo, đánh giá việc thực hiện cơchế một cửa, cơ chế một cửa liên thông theo Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg củaThủ tướng Chính phủ tại cơ quan, địa phương, đơn vị, để phát huy những mặt đãlàm tốt, đồng thời đề ra biện pháp để nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế mộtcửa, mở rộng thực hiện cơ chế một cửa liên thông ở các lĩnh vực có điều kiện;đảm bảo đưa 100% số thủ tục hành chính đã được công bố vào thực hiện cơ chế mộtcửa, cơ chế một cửa liên thông.

4. Các sở, ban, ngành, UBND cáchuyện, thị xã, thành phố chủ động nghiên cứu đề xuất với Sở Nội vụ một số côngviệc, lĩnh vực cần phải thực hiện cơ chế một cửa liên thông; đề xuất cơ chếphối hợp để thực hiện cơ chế một cửa liên thông theo đúng quy định tại Quyếtđịnh số 93/2007/QĐ-TTg nhằm nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị có liên quan từ hai cơ quantrở lên.

5. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệthông tin - truyền thông trong quy trình xử lý công việc của từng cơ quan hànhchính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với nhau và trong giaodịch với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp theo quy định, pháp luật, đặc biệt làtrong giải quyết thủ tục hành chính. Phối hợp chặt chẽ giữa kiểm soát thủ tụchành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông với ứng dụngcông nghệ thông tin và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVNISO 9001: 2008 tại cơ quan, đơn vị.

6. Tăng cường thanh tra, kiểm tra,chấn chỉnh trong việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông vàtinh thần, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ; kịp thờichấn chỉnh và xử lý ngay những trường hợp có hành vi nhũng nhiễu, hách dịch,gây phiền hà và các tiêu cực khác trong việc giải quyết thủ tục hành chính củatổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; nâng cao chất lượng công tác tự kiểm tra, đánhgiá mức độ hoàn thành nhiệm vụ; tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chứcphát huy trách nhiệm, năng lực, tính chủ động, sáng tạo khi giải quyết côngviệc; khuyến khích cán bộ, công chức học tập nâng cao trình độ chuyên môn,nghiệp vụ đồng thời có cơ chế động viên, biểu dương, khen thưởng đối với cánbộ, công chức có thành tích trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

7. Tổ chức lấy ý kiến góp ý của tổchức, cá nhân và doanh nghiệp đối với việc giải quyết thủ tục hành chính của cơquan đơn vị. Kịp thời phát huy mặt tích cực, các sáng kiến cải cách có hiệuquả, đồng thời phát hiện và kịp thời chấn chỉnh các sai sót trong quá trìnhthực hiện. Phấn đấu đến 2015 có trên 60% tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp hàilòng đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vịnghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị này vàđịnh kỳ hàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Chủtịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ.

Giao Sở Nội vụ chủ trì theo dõi,kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnhhàng quý, 6 tháng, 9 tháng, hàng năm hoặc đột xuất về tình hình thực hiện./.

Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ (để b/cáo);
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/cáo);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh (để th/hiện);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố (để th/hiện);
- UBND các xã, phường, thị trấn (để th/hiện);
- Lưu: VT, THKH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ