UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 10 năm 2012

CHỈ THỊ

VỀNHỮNG GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC TÌNH TRẠNG NỢ ĐỌNG XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTHÁI NGUYÊN

Thời gian qua, do nhiều nguyênnhân dẫn đến tình trạng nợ xây dựng cơ bản tăng cao, dẫn đến các hậu quả: Côngtrình thi công dở dang, kéo dài, hiệu quả đầu tư thấp; chủ đầu tư không có vốnđể thanh toán cho giá trị khối lượng thực hiện; nhiều doanh nghiệp xây dựng,nhà thầu gặp khó khăn, nợ lương công nhân, các doanh nghiệp chiếm dụng vốn lẫnnhau; ngân sách của tỉnh đã ứng trước cho các dự án, công trình, đến nay khôngcó nguồn để hoàn trả.... Thực trạng trên đã và đang ảnh hưởng xấu đến an ninhtài chính, an toàn nợ công và tăng trưởng kinh tế. Để xử lý, khắc phục tìnhtrạng nợ đọng xây dựng cơ bản nói trên, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012 về những giải pháp chủ yếu khắc phục tình trạng nợđọng xây dựng cơ bản tại các địa phương.

Quán triệt tinh thần chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 10/10/2012, UBND tỉnh yêucầu các cấp, các ngành của tỉnh nhận thức đúng những tác động tiêu cực do nợđọng xây dựng cơ bản gây ra, tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ,giải pháp để xử lý, khắc phục tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản như sau:

1. Rà soát, thống kê nợ đọngxây dựng cơ bản thuộc trách nhiệm của từng cấp, từng ngành để có cơ sở phânloại nợ và đề xuất giải pháp xử lý nợ:

Thực hiện rà soát, thống kê, phânloại nợ đọng; xác định rõ khối lượng nợ các dự án công trình; nhu cầu vốn đểhoàn thành các dự án, công trình dở dang. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch và lộtrình xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản một cách công khai, công bằng và tổ chứcthực hiện nghiêm túc, triệt để.

2. Bố trí vốn thanh toán nợđọng xây dựng cơ bản:

Từng ngành, địa phương xây dựngphương án xử lý nợ đọng bằng nguồn vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốnhợp khác, bảo đảm đến hết năm 2015 phải hoàn thành việc xử lý nợ đọng xây dựngcơ bản.

Từ kếhoạch năm 2013, phải ưu tiên bố trí xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản trong kếhoạch phân bổ vốn từ ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu, ngân sách địaphương cân đối (ngân sách tỉnh, huyện) và coi đây là chỉ tiêu bắt buộc trongquy trình tổng hợp, giao kế hoạch vốn đầu tư; bảo đảm hàng năm trước ngày 20/5phải xử lý giảm được ít nhất 30% khối lượng nợ đọng xây dựng cơ bản.

Chỉ được bố trí cho các dự án mớisau khi đã bố trí đủ vốn để xử lý nợ đọng theo kế hoạch. Các ngành, cấp có nợđọng xây dựng cơ bản lớn thì không được bố trí vốn cho việc khởi công mới cácdự án; đồng thời phải thực hiện đình hoãn một số dự án để tập trung xử lý nợđọng xây dựng cơ bản theo chỉ đạo của Chính phủ.

3. Thựchiện rà soát, đánh giá mức độ hoàn thành, hiệu quả dự án, công trình, thực hiệnđình, hoãn, dãn tiến độ các dự án, công trình:

Các ngành, các cấp và các chủ đầutư phải chủ động đánh giá, xác định hiệu quả, mức độ hoàn thiện, khả năng khaithác từng phần của từng dự án, công trình để thực hiện các giải pháp nhằm hạnchế đến mức thấp nhất thiệt hại đối với những công trình đầu tư dở dang do nợđọng xây dựng cơ bản, trên cơ sở đó phân loại các dự án và thực hiện xử lý nợnhư sau:

- Đốivới những công trình thật sự có hiệu quả, mức vốn hoàn thiện không lớn thì tậptrung bố trí vốn đầu tư dứt điểm để đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả.

- Đối với những công trình có khảnăng khai thác từng phần thì hoàn thiện đưa vào sử dụng từng hạng mục theo khảnăng nguồn vốn cho phép; các hạng mục còn lại phải kiên quyết đình hoãn.

- Đối với những công trình dở dangkhác, cần có giải pháp xử lý phù hợp như chuyển đổi hình thức đầu tư hoặc kiênquyết tạm dừng thực hiện.

Định kỳ 6 tháng, hàng năm các Sở,Ban, Ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã có trách nhiệm báo cáo tình hìnhthực hiện và kết quả xử lý nợ gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính để tổnghợp trình UBND tỉnh báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính theo quy định.

4. Để không phát sinh thêmnợ đọng xây dựng cơ bản mới, từ năm 2013, các ngành, các cấp, các chủ đầu tư cótrách nhiệm:

- Nghiêm túc chấp hành đầy đủ cácquy định pháp luật hiện hành trong lĩnh vực quản lý đầu tư, xây dựng.

- Tuân thủ đúng các quy định tạichỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngquản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ.

- Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản; chủ động áp dụngcác biện pháp xử lý kịp thời để không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản;xác định rõ trách nhiệm và có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với cá nhân, tổchức, cơ quan gây ra nợ đọng xây dựng cơ bản.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính, các Sở Ngành, đoàn thể liên quan, UBND cáchuyện, thành phố, thị xã và các chủ đầu tư để tổng hợp xác định rõ khối lượngnợ xây dựng cơ bản trên địa bàn tỉnh thuộc trách nhiệm của ngân sách tỉnh,huyện phải cân đối trả nợ; các giải pháp, phương án trả nợ và nguyên tắc phânbổ kế hoạch vốn đầu tư năm 2013 và 3 năm 2013-2015 báo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban,ngành, đoàn thể và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ quan,đơn vị liên quan khẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh;
- Các Thành ủy, Thị ủy và Huyện ủy;
- HĐND và UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP và các PVP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Các CV thuộc Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH.truong.
Truongtx/CT03/90b

CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long