ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ ĐỔI MỚI VÀ TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC THỐNG KÊ

Trong những năm qua, công tác thống kê trên địa bàntỉnh đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thông tin, phụcvụ sự chỉ đạo điều hành nền kinh tế - xã hội của cơ quan Đảng và chính quyềncác cấp. Tuy nhiên, thông tin thống kê vẫn còn nhiều hạn chế, bất cập, đặc biệtlà tình trạng chênh lệch số liệu giữa các cơ quan, các cấp chính quyền địaphương. Nguyên nhân do chưa có sự phân công, quy định cụ thể về chế độ báo cáo,cung cấp thông tin thống kê, chưa thống nhất phương pháp tính và phạm vi thuthập thông tin của các cơ quan.

Ngày 02 tháng 6 năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đãban hành Quyết định số 43/2010/QĐ-TTg về việc ban hành Hệ thống chỉ tiêu thốngkê quốc gia; Ngày 10 tháng 01 năm 2011, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã banhành Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kêquốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện, xã.

Để triển khai, thực hiện có hiệu quả Quyết định củaThủ tướng Chính phủ và Thông tư của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnhyêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố thực hiện các nội dung sau:

1. Cục Thống kê tỉnh có trách nhiệm:

a) Căn cứ vào Thông tư số 02/2011/TT-BKHĐT ngày 10tháng 01 năm 2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định nội dung Hệ thống chỉ tiêuthống kê Quốc gia; danh mục và nội dung Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh,huyện, xã; căn cứ chế độ báo cáo thống kê của bộ, ngành trình UBND tỉnh banhành quyết định phân công thực hiện hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, huyện,xã để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh. Tổ chức tập huấn cho các sở, ban,ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nội dung theo quyết định phân côngcủa UBND tỉnh.

b) Định kỳ hàng quý, tổ chức phối hợp với các sở, ban,ngành, các huyện, thị xã, thành phố (trước ngày 20 tháng cuối quý) để thu thập cácchỉ tiêu kinh tế, xã hội và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng công trình do cácsở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; qua đó đánh giá nhữngmặt được, những tồn tại và dự báo kết quả thực hiện trong thời gian đến.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, cáchuyện, thị xã, thành phố để thu thập xử lý, tổng hợp các hệ thống chỉ tiêuthống kê cấp tỉnh, huyện, xã. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc truyền vàgửi báo cáo cho các sở, ban, ngành, các huyện, thị xã, thành phố và các xã,phường, thị trấn.

d) Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉthị này. Khi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành có sự thay đổi về chỉ tiêuvà biểu mẫu báo cáo thống kê, trình UBND tỉnh quyết định điều chỉnh phân côngbáo cáo cho phù hợp với yêu cầu. Hàng năm, báo cáo đánh giá tình hình và kếtquả thực hiện Chỉ thị này cho UBND tỉnh.

2. Các sở, ban, ngành trong tỉnh có trách nhiệm:

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc hệ thống chỉ tiêuthống kê cấp tỉnh, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốcgia theo quy định của các bộ, ngành và chế độ thông tin báo cáo thống kê banhành theo quyết định phân công của UBND tỉnh.

b) Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội vàđầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư do sở,ban, ngành làm chủ đầu tư) đã được UBND tỉnh giao hàng năm, hàng tháng lập báocáo thống kê kết quả thực hiện gửi Cục Thống kê tỉnh.

c) Hàng quý tham gia giao ban và báo cáo thống kêkết quả thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu đã được UBND tỉnh giao hàng năm về Vănphòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư .

d) Kiện toàn chức danh thống kê sở, ban, ngành; bốtrí cán bộ đủ năng lực chuyên trách công tác thống kê tại đơn vị; xây dựng mạnglưới thu thập thông tin, đảm bảo thực hiện các báo cáo thống kê đã phân công.

e) Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để xây dựng vàtriển khai các phần mềm xử lý tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh theoquyết định phân công của UBND tỉnh. Kết hợp với Cục Thống kê tỉnh tổ chức triểnkhai các cuộc điều tra chuyên ngành của đơn vị (có sử dụng ngân sách tỉnh) vàxây dựng phần mềm xử lý tổng hợp các cuộc điều tra của sở, ban, ngành để thiếtlập cơ sở dữ liệu dùng chung.

3. Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh cótrách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm túc hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh,chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê quốc gia theo quy địnhcủa các bộ, ngành và chế độ thông tin báo cáo thống kê ban hành theo quyết địnhphân công của UBND tỉnh.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm:

a) Chỉ đạo Chi cục Thống kê cấp huyện tập huấn hệthống chỉ tiêu cấp huyện cho cấp xã.

b) Tổ chức giao ban giữa các phòng, ban; các xã,phường, thị trấn (trước ngày 15 tháng cuối quý) để thu thập các chỉ tiêu kinhtế - xã hội và kết quả thực hiện đầu tư xây dựng công trình giao huyện, thị xã,thành phố làm chủ đầu tư. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo thốngkê ban hành theo quyết định phân công của UBND tỉnh.

c) Căn cứ vào chỉ tiêu kế hoạch kinh tế xã hội vàđầu tư xây dựng cơ bản thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước (vốn đầu tư do huyện,thị xã, thành phố làm chủ đầu tư) đã được UBND tỉnh giao hàng năm; hàng thánglập báo cáo kết quả thực hiện gửi về Cục Thống kê tỉnh.

d) Chỉ đạo các phòng, ban trực thuộc và UBND cácxã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo, chế độ báocáo thống kê gửi về Chi cục Thống kê các huyện, thị xã, thành phố. Bố trí cánbộ văn phòng - thống kê đủ năng lực chuyên môn đảm nhận công tác thống kê tạixã, phường, thị trấn bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng thống kê cấp cơ sở.

f) Hàng quý, báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụchủ yếu đã được UBND tỉnh giao hàng năm về Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kêtỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư.

g) Phối hợp với Cục Thống kê tỉnh để xây dựng vàtriển khai các phần mềm xử lý tổng hợp hệ thống chỉ tiêu thống kê huyện, thịxã, thành phố và hệ thống chỉ tiêu thống kê xã, phường, thị trấn.

5. Sở Nội vụ phối hợp với Cục Thống kê tỉnh thammưu cho UBND tỉnh kiện toàn tổ chức thống kê sở, ban, ngành; thống kê huyện,thị xã, thành phố; thống kê xã, phường, thị trấn và xây dựng kế hoạch đào tạotrung, dài hạn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ thống kê chođội ngũ cán bộ này, trong đó chú trọng đến cán bộ làm công tác thống kê xã,phường, thị trấn để thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo thống kê và chươngtrình điều tra thống kê hàng năm.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh phốihợp với Cục Thống kê tỉnh trong việc hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành,UBND huyện, thị xã, thành phố thực hiện chế độ báo cáo thông tin đến các cơquan lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND tỉnh; thống nhất sử dụng thôngtin thống kê vào việc đánh giá và xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển kinhtế - xã hội của tỉnh.

7. Sở Tài chính phối hợp với Cục Thống kê tỉnh dựtrù kinh phí tổ chức tập huấn cho các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã,thành phố; kinh phí xây dựng các phần mềm xử lý tổng hợp các chỉ tiêu thống kêcấp tỉnh, huyện, xã thống nhất trong toàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng các sở,ban, ngành và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu