ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC DIỆT CHUỘT BẢO VỆ SẢN XUẤT VÀ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG

Trong những năm gần đây, chuột pháhoại mùa màng ngày một gia tăng trên phạm vi toàn Thành phố và có nguy cơ tiềmẩn, tác hại rất lớn không chỉ đối với sản xuất nông nghiệp, kho tàng, đời sốngtừng hộ dân và dịch bệnh xã hội; chuột đã gây hại nghiêm trọng trên nhiều loạicây trồng và đang có chiều hướng ngày càng gia tăng và trở thành đại dịch nếukhông được quan tâm chỉ đạo phòng chống kịp thời hiệu quả. Hàng năm, theo thốngkê, diện tích cây trồng bị chuột gây hại trên địa bàn toàn Thành phố trên 3.500ha, trong đó diện tích lúa bị hại là 3000 ha, cây trồng khác 500 ha; ước thiệthại khoảng trên 100 tỷ đồng/năm.

Để từng bước khống chế và giảmthiểu hạn chế thiệt hại do chuột gây ra, góp phần bảo vệ sản xuất nông nghiệp,sức khỏe của cộng đồng, UBND Thành phố yêu cầu:

1. Các Sở, Ban, ngành Thành phố vàChủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổchức tuyên truyền và triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 09/1998/CT-TTg ngày 18tháng 02 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách diệt trừchuột bảo vệ mùa màng, môi trường và sức khỏe của nhân dân.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn có trách nhiệm:

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức đồngloạt diệt chuột trên địa bàn Thành phố (theo từng mùa vụ, tổ chức các Tuần lễ diệtchuột);

- Hướng dẫn kỹ thuật về diệt chuộtcho các địa phương thực hiện; yêu cầu hướng dẫn bằng nhiều biện pháp phù hợp,an toàn và hiệu quả; hạn chế tối đa việc dùng các loại thuốc hóa học độc hạicho người, vật nuôi và môi trường để diệt chuột, tuyệt đối không được dùng dòngđiện để diệt chuột.

- Phối hợp với các cơ quan thôngtin đại chúng làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn phòng trừchuột đạt hiệu quả cao; biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuấtsắc, có sáng kiến hay trong công tác diệt chuột, đồng thời phê phán những địaphương thờ ơ, lơ là trong chỉ đạo thực hiện.

- Phối hợp chặt chẽ với các Sở,Ban, ngành hữu quan tiến hành nghiên cứu về chuột hại và các biện pháp phòngtrừ chuột hại mùa màng để kịp phổ biến cho các địa phương áp dụng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cácquận, huyện, thị xã:

- Tập trung chỉ đạo, triển khaithực hiện đồng bộ các biện pháp phòng trừ chuột bảo vệ mùa màng ở địa phươngmình theo kế hoạch thời gian và biện pháp chuyên môn do Sở Nông nghiệp và PTNThướng dẫn;

- Chủ động bố trí ngân sách huyệnđể hỗ trợ các xã, thị trấn tổ chức diệt chuột trên địa bàn;

4. Các Sở Tài chính, Khoa học -Công nghệ, Y tế, Công thương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao, chủ động phốihợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chứctriển khai, thực hiện Chỉ thị đạt kết quả.

Nạn dịch chuột đang là báo độngtrước mắt, nếu không được nhận thức đúng, đầy đủ, để có những biện pháp phòngtrừ kịp thời sẽ có tác hại lớn đến sản xuất nông nghiệp, môi trường sinh thái,sức khỏe cộng đồng; UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành Thành phố,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, nghiêm túc thực hiện Chỉ thịnày.

UBND Thành phố giao Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, hàng tuần báocáo kết quả thực hiện và đề xuất với UBND Thành phố để chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ NN&PTNT;
- Thường trực Thành ủy;
- Đồng chí Chủ tịch UBND TP (để báo cáo);
- UBMT TQ và các đoàn thể TP;
- Các Sở, Ban, ngành Thành phố;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Chi cục BVTV Hà Nội;
- CVP, PVP Nguyễn Ngọc Sơn;
- TH, KT, NNNT;
- Lưu: VT, NNNT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Xuân Việt