ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Bình Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNHDƯƠNG NĂM 2014

Trong năm 2013, các cấp ủy Đảng, Chính quyền đãtăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng cháy và chữacháy; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về tăngcường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tácphòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (viết tắt PCCC&CNCH) sự phối hợpchặt chẽ, triển khai thực hiện tích cực của các Sở, ban, ngành, đoàn thể, doanhnghiệp. Công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh đã có những chuyểnbiến tích cực và đạt được một số kết quả quan trọng; tình hình cháy trên địabàn tỉnh đã được kiềm chế và kéo giảm cả về số vụ cháy, nổ và thiệt hại tínhmạng, tài sản so với cùng kỳ năm 2012; phong trào toàn dân tham gia phòng cháy,chữa cháy ngày càng phát triển sâu rộng; hiệu lực quản lý nhà nước về phòngcháy và chữa cháy được tăng cường… góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội phục vụ sự phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, công tác PCCC&CNCH vẫn còn tiềmẩn nhiều nguy cơ phát sinh cháy nổ và liên quan đến công tác cứu nạn, cứu hộ. Lãnhđạo một số cơ quan, ban, ngành, địa phương còn chưa quan tâm thực hiện đúngtrách nhiệm và thiếu chủ động trong chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy;nhiều cơ sở, doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ và duy trì các điều kiện antoàn về phòng cháy, chữa cháy, nhất là trang bị phương tiện phòng cháy, chữacháy; lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở và dân phòng ở nhiều nơi còn thiếuvà yếu, hoạt động không hiệu quả.

Từ tình hình trên để chủ động phòng ngừa, ngănchặn làm hạn chế đến mức thấp nhất nguyên nhân gây ra cháy, nổ; thực hiện tốtcông tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; nâng cao hiệu lực quản lý Nhànước đối với công tác PCCC&CNCH, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủtrưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố, doanh nghiệp, các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân trên địa bàntỉnh tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị

Xác định công tác phòng cháy, chữa cháy và cứunạn, cứu hộ là nhiệm vụ chính trị thường xuyên của mình, đề cao trách nhiệmthực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy thuộc đơn vị, địa phương mình quản lý;chỉ đạo tuyên truyền, quán triệt và thực hiện đúng các quy định Luật Phòngcháy, chữa cháy và các Nghị định của Chính phủ về đảm bảo an toàn phòng cháy,chữa cháy; tổ chức thực hiện nghiêm và duy trì các điều kiện an toàn PCCC&CNCH;chỉ đạo việc tự kiểm tra và khắc phục ngay các sơ hở, thiếu sót, vi phạm về phòngcháy, chữa cháy.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thànhphố rà soát bố trí đất, đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất, cải tạo trụ sởlàm việc, mua sắm trang thiết bị PCCC&CNCH cho lực lượng Cảnh sát Phòngcháy, chữa cháy; chú trọng trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và tổchức lực lượng tại chỗ; tiếp tục rà soát củng cố, xây dựng mới và duy trì hoạtđộng của lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở và dân phòng; xây dựng và nhânđiển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân tham gia công tác phòng cháy,chữa cháy; kịp thời động viên, khen thưởng những tổ chức, cá nhân có thành tíchxuất sắc trong công tác phòng cháy, chữa cháy.

2. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

Tổ chức tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trongcác đơn vị quân đội; chỉ đạo lực lượng quân đội sẵn sàng tham gia chữa cháy vàcứu nạn cứu hộ khi có yêu cầu. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy triểnkhai các chủ trương, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữacháy.

Chủ trì, phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy,chữa cháy triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 78/2011/NĐ-CP ngày01/9/2011 của Chính phủ quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòngtrong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với cơ sở quốcphòng.

3. Công an tỉnh

Thực hiện tốt công tác quản lý vật liệu nổ trênđịa bàn. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tổ chức huấn luyện nghiệpvụ PCCC&CNCH cho lực lượng Công an xã, phường, thị trấn; tập trung điềutra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm nghiêm trọng quy định antoàn về phòng cháy, chữa cháy có dấu hiệu tội phạm. Tăng cường xây dựng vàtriển khai thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với phongtrào toàn dân phòng cháy, chữa cháy.

4. Sở Tư pháp

Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tăngbiên soạn, phát hành các tài liệu tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật vàkiến thức về PCCC&CNCH cung cấp cho các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dânhuyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, doanh nghiệp.

Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến cácchủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, pháp luật về PCCC&CNCH đến cáccơ quan, tổ chức, đơn vị, trường học và khu dân cư.

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Cân đối ngân sách, phối hợp Sở Cảnh sát Phòngcháy, chữa cháy tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh kinh phí thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lựclượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đến năm 2020 tầm nhìnđến năm 2030 và công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháytheo Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày 15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ; đầutư xây dựng, cải tạo trụ sở làm việc, mua sắm phương tiện, trang thiết bị phụcvụ công tác PCCC&CNCH.

6. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

Phối hợp cơ quan, ban, ngành liên quan thực hiệntốt công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháynổ. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia về an toàn vệsinh lao động, phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014.

Thực hiện tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh vềchế độ, chính sách hỗ trợ cho lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở của các cơquan, doanh nghiệp và lực lượng dân phòng trong quá trình tham gia công tácPCCC & CNCH.

7. Sở Xây dựng, Viện Quy hoạch Phát triển đô thịBình Dương

Tham mưu, thực hiện đúng quy định pháp luật vềphòng cháy, chữa cháy trong đầu tư xây dựng; đề xuất quy hoạch xây dựng các đôthị, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các khu chung cư, nhà cao tầng mớiđều phải có quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy; bố trí các khu chức năng, hệthống giao thông, cấp nước, vị trí các đội phòng cháy, chữa cháy… đảm bảo đápứng yêu cầu trước mắt cũng như lâu dài.

Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy hướngdẫn các chủ đầu tư, đơn vị thiết kế các công trình xây dựng phải tuân thủ cácquy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy như thẩm duyệt về phòng cháy,chữa cháy, thi công xây dựng và nghiệm thu công trình trước khi đưa vào sửdụng; tăng cường kiểm tra đối với các đơn vị, cơ sở, chủ đầu tư, Ban quản lý vàcác đơn vị liên quan đến xây dựng, quản lý nhà cao tầng, nhất là chung cư caotầng nhằm chấn chỉnh việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn về quảnlý chất lượng, về an toàn phòng cháy, chữa cháy và thực hiện đầy đủ các điềukiện về thoát nạn cho người và chống cháy lan, cháy lớn.

8. Sở Công Thương

Phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện tốtchức năng tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trungtâm thương mại, siêu thị đảm bảo các yêu cầu, điều kiện về phòng cháy, chữacháy.

Phối hợp các ngành chức năng tuyên truyền, phổbiến pháp luật, kiến thức về phòng cháy, chữa cháy cho các hộ kinh doanh trongchợ, siêu thị, trung tâm thương mại hiểu rõ và nắm chắc các quy định an toàn vềphòng cháy, chữa cháy; tổ chức kiểm tra việc thực hiện các quy định an toàn vềphòng cháy, chữa cháy đối với các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địabàn tỉnh; yêu cầu cơ quan quản lý, Ban Quản lý chợ, siêu thị, trung tâm thươngmại thực hiện đầy đủ các điều kiện đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy.

9. Sở Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo, hướng dẫn các trường Trung học trên địabàn tỉnh lồng ghép các chương trình giáo dục pháp luật, tuyên truyền pháp luậtphòng cháy, chữa cháy; thực hiện đúng các quy định, điều kiện đảm bảo an toànphòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện, thiết bị và thành lập lực lượngphòng cháy, chữa cháy tại chỗ. Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy quảnlý chặt chẽ việc cấp giấy phép hoạt động cho các trung tâm ngoại ngữ, tin học,các cơ sở đào tạo khác đảm bảo đủ điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; tổchức các cuộc thi “Tìm hiểu Luật phòng cháy và chữa cháy” cho đối tượng họcsinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

10. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm phối hợp với các Sở,ban, ngành liên quan tăng cường thực hiện công tác phòng cháy rừng; tổ chứctuyên truyền nâng cao ý thức người dân về phòng cháy, chữa cháy; phân công lựclượng thường trực, tuần tra canh gác và triển khai các biện pháp đảm bảo antoàn phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa hanh, khô; bổ sung, hoàn thiện, tổchức thực tập phương án phòng cháy và chữa cháy rừng.

11. Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo BìnhDương

Chủ động tuyên truyền, phổ biến Luật Phòng cháychữa cháy, các Nghị định của Chính phủ về công tác PCCC&CNCH. Phối hợp SởCảnh sát Phòng cháy chữa cháy tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên mục “Phòngcháy chữa cháy trách nhiệm của toàn dân”; tăng thời lượng phát sóng, đăng cáctin bài, xây dựng phóng sự về công tác phòng cháy chữa cháy; tuyên truyền “Ngàytoàn dân Phòng cháy chữa cháy”, nâng cao hiểu biết, trách nhiệm của nhân dân,người đứng đầu cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp về pháp luật và kiến thức PCCC&CNCH;kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt, phê phán các hành vi vi phạmcũng như thiếu trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy.

12. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và cácthành viên

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoànLao động, Hội Cựu Chiến binh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Bình Dương, Hội Liên hiệpphụ nữ tỉnh có kế hoạch phối hợp với cơ quan, ban ngành có liên quan đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, kiến thức PCCC&CNCH; vận độngcán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên, người sửdụng lao động và các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phòng cháy chữa cháy.

13. Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh

- Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bình Dương:Tiếp tục phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy xây dựng nội dung tuyêntruyền công tác phòng cháy, chữa cháy in trên vé số tỉnh Bình Dương.

- Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Môi trườngBình Dương: Chủ trì, phối hợp với ngành liên quan có kế hoạch tiến hành kiểmtra, rà soát và đánh giá đúng thực trạng hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháytại các đô thị và khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; thườngxuyên kiểm tra, kịp thời sửa chữa hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy bị hưhỏng.

- Công ty Điện lực Bình Dương: Tuyên truyền,kiểm tra, hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn khi sử dụng điện tại các hộgia đình, các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị và cơ sở trọng điểm, tăngcường công tác kiểm tra, bảo trì các thiết bị điện; kiến nghị chủ các cơ sở kịpthời thay thế những thiết bị điện hư hỏng hoặc xuống cấp.

14. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và BanQuản lý Khu Công nghiệp Việt Nam – Singapore

Phối hợp Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cácngành liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn chủ doanh nghiệp, cơ sở sảnxuất kinh doanh trong địa bàn khu công nghiệp thực hiện đúng, đầy đủ các quyđịnh an toàn về phòng cháy chữa cháy; đề xuất thành lập Đội phòng cháy chữa cháychuyên trách (mỗi khu công nghiệp đang hoạt động phải thành lập Đội phòng cháychữa cháy chuyên trách) và trang bị phương tiện, thiết bị phòng cháy chữa cháycho phù hợp nhằm đáp ứng yêu cầu chữa cháy khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

15. Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh BìnhDương

Là cơ quan thường trực trong công tác PCCC&CNCHtỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước vềphòng cháy chữa cháy, phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng Đề án triểnkhai thực hiện Quyết định số 1110/QĐ-TTg ngày 17/8/2012 của Thủ tướng Chính phủvề việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCHđến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 và Quyết định số 44/2012/QĐ-TTg ngày15/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lựclượng phòng cháy, chữa cháy.

Tham mưu Ban Chỉ đạo Phòng cháy và chữa cháytỉnh tổ chức thực hiện có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng “Ngày toàn dân Phòngcháy chữa cháy 04/10” hàng năm. Phối hợp các ngành có liên quan trực tiếp thanhtra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháytại các ngành, địa phương, đơn vị, tổ chức và các doanh nghiệp; phát hiện vàyêu cầu khắc phục ngay các sai phạm, sơ hở thiếu sót có thể gây cháy lan, cháylớn.

Tập trung xây dựng lực lượng Cảnh sát phòng cháychữa cháy giỏi về nghiệp vụ, vững vàng về chính trị, làm tốt công tác phòngcháy, sẵn sàng dũng cảm chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Xây dựng và trình UBNDtỉnh phê duyệt các dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC &CNCH hiệnđại nhằm đáp ứng yêu cầu công tác trong những năm tới.

Đẩy mạnh kiểm tra, phúc tra đối với các địa điểmcó nguy cơ cháy, nổ cao như: các chợ, trung tâm thương mại, chung cư, nhà caotầng, cơ sở sản xuất hàng, nguyên liệu dễ cháy, cháy lan, cháy lớn….; tăngcường kiểm tra định kỳ, chuyên đề, chuyên ngành, kịp thời phát hiện, kiến nghịkhắc phục các thiếu sót và kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quyđịnh về an toàn phòng cháy chữa cháy.

Tham mưu UBND tỉnh tổ chức diễn tập 01 đến 02phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ có nhiều lực lượng tham gia nhằm nâng caotính sẵn sàng chiến đấu, tránh bị động, bất ngờ; huấn luyện nghiệp vụ phòng cháychữa cháy cho lực lượng cơ sở, thường xuyên tổ chức thực tập phương án chữacháy tại các doanh nghiệp.

Yêu cầu Lãnh đạo các cấp, các ngành, các doanhnghiệp, các tổ chức, cá nhân và người đứng đầu các cơ sở sản xuất, kinh doanhtrên địa bàn tỉnh triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Cảnhsát Phòng cháy và chữa cháy theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện và định kỳ báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo kịp thời./.

CHỦ TỊCH
Lê Thanh Cung