ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 26 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

TẬP TRUNG CHỈ ĐẠOSẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN 2013-2014

Vụ Đông Xuân là vụ sản xuất chính trong năm vàchiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản xuất nông nghiệp của tỉnh. Để kịp thời khắcphục hậu quả của bão lũ, chuẩn bị các điều kiện bảo đảm triển khai thắng lợi vụsản xuất Đông Xuân 2013 - 2014; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND cáchuyện, thành phố, Giám đốc các Sở, Ban, ngành và thủ trưởng các cơ quan liênquan phối hợp triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi,các địa phương tổ chức sửa chữa các công trình bị hư hỏng, nạo vét, tu bổ kênhmương, bể hút trạm bơm phù hợp với tình hình thời tiết và điều kiện cụ thể củađịa phương để kịp phục vụ tưới vụ Đông Xuân; lập kế hoạch tưới tiết kiệm, bảođảm đủ nước tưới cho vụ Đông Xuân và cả năm. Chỉ đạo, hỗ trợ nhân dân khắc phụctình trạng ruộng đất bị lở lấp, tiến hành vệ sinh đồng ruộng, cày lật đất và đắpbờ giữ nước để hạn chế cỏ dại và sâu bệnh.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và chính quyền cấpxã kiểm tra các điều kiện bảo đảm và xây dựng các giải pháp chỉ đạo triển khaisản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014 ở địa phương; nắm được nguồn giống của nônghộ tự chuẩn bị và khả năng cung ứng của thị trường; hỗ trợ kịp thời cho các hộbị hư giống, thiếu giống đảm bảo đủ giống lúa đúng cơ cấu về số lượng và chấtlượng.

Có biện pháp tổ chức, chỉ đạo nông dân sử dụng đúngcơ cấu giống lúa, gieo sạ đúng lịch thời vụ theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệpvà PTNT, kiên quyết không để nông dân tự phát gieo sạ sớm đề phòng mưa lũ muộngây trôi giống và lép hạt khi lúa trỗ gặp rét lạnh.

- Tổ chức tuyên truyền, phát động phong trào, ấnđịnh thời gian đồng loạt ra quân diệt chuột, ốc bươu vàng bằng các biện phápthủ công ngay khi đồng ruộng còn ngập nước và thực hiện liên tục trong cả vụbằng các biện pháp tổng hợp. Chủ động bố trí nguồn ngân sách địa phương để hỗtrợ cho nông dân mua sắm bẫy bán nguyệt, thuốc và bã diệt chuột sinh học phùhợp với điều kiện cụ thể và khả năng của từng địa phương. Xử lý nghiêm các hànhvi nhân nuôi, phát tán ốc bươu vàng.

- Thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện, thành phố đểchủ động kiểm tra tình hình kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn; phốihợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra chất lượng và vệ sinh an toàn thựcphẩm các loại nông - lâm - thủy sản tại địa phương. Trọng điểm kiểm tra trướcvụ sản xuất là giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và duy trìthường xuyên công tác kiểm tra phân bón, thức ăn chăn nuôi và thủy sản; có biệnpháp xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp không đúngquy định, không đảm bảo chất lượng, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, gian lậnthương mại. Khuyến khích doanh nghiệp liên kết với các tổ chức đại diện nôngdân để giảm trung gian, giảm giá bán giống và các loại vật tư nông nghiệp; cóbiện pháp quản lý không để xảy ra tình trạng lợi dụng khan giống do bão lụtnhằm nâng giá bán bất hợp lý...

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn cơ cấu giống, lịch thời vụ, kiểm traviệc chuẩn bị và triển khai sản xuất của các huyện, thành phố. Chỉ đạo chuẩnbị, tổ chức cung ứng giống cây trồng, phân phối giống từ các nguồn hỗ trợ củaTrung ương kịp thời cho vụ sản xuất.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phốchỉ đạo tốt công tác phòng, trừ sâu, bệnh hại cây trồng; triển khai xây dựngcác mô hình “cánh đồng lớn” trên lúa và các cây trồng chính khác; hướng dẫnphòng trừ chuột, ốc bươu vàng, cây mai dương bằng các biện pháp tổng hợp;khuyến cáo nông dân sử dụng các loại thuốc diệt chuột sinh học mới có hiệu quảcao, an toàn với người và môi trường.

- Chỉ đạo Chi cục Thủy lợi và Công ty TNHH MTV Khaithác thủy lợi kiểm tra, sửa chữa những công trình thủy lợi bị hư hỏng bảo đảmkịp phục vụ tưới vụ Đông Xuân; làm tốt công tác quản lý nguồn nước tưới, hướngdẫn tưới tiết kiệm đảm bảo diện tích tưới cả năm 2014 theo kế hoạch.

- Chỉ đạo Thanh tra Sở và các đơn vị liên quan tăngcường công tác kiểm tra, thanh tra vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thựcphẩm theo phân cấp quản lý. Trong đó, chủ trì kiểm tra, phát hiện kịp thời, cóbiện pháp ngăn chặn, xử lý các mối nguy gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm cácloại nông - lâm - thủy sản ở các khâu sản xuất; trọng điểm là các nguy cơ vềtồn dư hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật trong nông sản; tồn dưkháng sinh, hóa chất, vi sinh vật trong sản phẩm chăn nuôi, thủy sản.

3. Sở Công Thương, Sở Y tế: tùy theo tìnhhình cụ thể, đề xuất thành lập đoàn kiểm tra liên ngành hoặc chủ trì, phối hợpvới Sở Nông nghiệp và PTNT tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về vật tưnông nghiệp và chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm trong khâu lưu thông, sửdụng trên địa bàn tỉnh.

4. Đề nghị các đoàn thể nhân dân, các cơ quanthông tấn, báo chí: phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thựchiện tốt các chủ trương, giải pháp phòng chống sâu, bệnh hại cây trồng, vệ sinhan toàn thực phẩm nhằm triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2013 - 2014 thắng lợi.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Giámđốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Y tế; thủ trưởng các cơ quan liênquan triển khai thực hiện khẩn trương và nghiêm túc Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang