ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Long An, ngày 20 tháng 08 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNNHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Năm học 2012-2013, công tác giáo dụcvà đào tạo tỉnh Long An cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. NgànhGiáo dục và đào tạo đã sơ kết 2 năm thực hiện "Họctập và làm theo tm gương đạo đức Hồ Chí Minh", tng kết 5năm cuộc vận động "Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo"; thực hiện nghiêm túc công tác kiểm điểm, phê bình và tự phê bình theoNghị quyết IV của Bộ Chính trị, ngành đã có nhiều giảipháp tích cực nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng, chínhtrị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Hệ thống,mạng lưới trường lớp tiếp tục được củng c và phát trin. Cht lượnggiáo dục toàn diện có chuyển biến tích cực. Kết quả học sinh tt nghiệp THCS, THPT ổn định, bềnvững. Cơ sở vật cht, trang thiết bị dạy học được tăngcường. Công tác xã hội hóa giáo dục phát trin, ngày càngcó nhiều nguồn lực từ xã hội đầu tư vào lĩnh vực giáo dụcvà đào tạo. Khoảng cách về giáo dục giữa vùng sâu, vùng xa và vùng thuận lợiđược rút ngắn. Kết quả trên đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho phát triển kinh tế - xãhội của tỉnh.

Những kết quả đạt được nêu trên chínhlà do sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, sâu sát của cấp ủy, chínhquyền các cấp; tác động tích cực từ chủ trương, chính sách phát trin giáo dục và đào tạo, sự gia tăng đầu tư ngân sách Nhà nước; sự phối hp tích cực của các ngành, đoàn thể, các địaphương trong tỉnh; sự hỗ trợ của các lực lượng xã hội vànhân dân; nhất là sự nỗ lực của ngành Giáo dục và Đào tạo,của đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, nhà giáo, học sinh, sinh viên các trườnghọc, cơ sở giáo dục trong tỉnh.

Tuy đạt được những kết quả quan trọng như đã nêu, nhưng công tác giáo dục và đào tạo cũng còn bộc lộnhững hạn chế, tồn tại như: công tác phân luồng học sinh sau khi tt nghiệp THCS chưa ổn định; điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bịtrường học tuy được tăng cường song chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là yêu cầuvề dạy bán trú, 02 buổi/ngày mầm non, tiểu học và THCS;một sđơn vị, công tác quản lý chỉ đạo còn chậm đổi mới,tham mưu chưa hiệu quả và chưa tranh thủ được các nguồn lực để tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộtỉnh Long An lần thứ IX, các chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về năm học2013-2014, UBND tỉnh yêu cầu ngành Giáo dục và Đào tạo,các ngành, các địa phương trong tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâmsau:

1. Tiếp tục nâng cao hiệulực, hiệu quả công tác quản lý: tiếp tục thực hiện cóhiệu quả, sáng tạo việc "Học tập và làmtheo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh". Tổ chức thựchiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưanội dung phòng, chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạotừ năm học 2013-2014; Chỉ thị số 08/CT- UBND ngày 16/5/2013của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 22/01/2013của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 37-KH/TU ngày 23/01/2013 của Ban Thườngvụ Tỉnh ủy Long An thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 29/10/2012 của Ban chấphành Trung ương Đng (Khóa XI); Chỉ thị số 17/2013/CT-UBND ngày 18/7/2013 của UBND tnh về việc tăng cường giáo dụcđạo đức lối sống, tự hào dân tộc, lịch sử và truyền thống văn hóa dân tộc chohọc sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Long An. Xây dựng chương trình hành độngcụ thể tổ chức thực hiện "Chiến lược phát triển giáodục và đào tạo giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh". Thực hiện cải cách hànhchính. Tăng cường kiểm tra các hoạt động dạy thêm, học thêm. Tăng cường côngtác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng và giám sát các hoạt động giáodục. Giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm. Tiếp tụcthực hiện đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả.Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin. Chú trọng công tác nghiên cứu khoa họcvề giáo dục.

2. Nâng cao chất lượng vàhiệu quả hoạt động giáo dục: tăng cường công tác giáodục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, công tác giáo dục thể chất, chăm sóc sứckhỏe học sinh, sinh viên. Thực hiện tích cực "Thầydạy tốt, trò học tốt"; ngăn chặn xu hướng xem nhẹgiáo dục chính trị, tư tưởng, xa rời định hướng xã hội chủ nghĩa; triệt để loạibỏ tư tưởng môn học chính, môn học phụ trong dạy học. Kết hợp chặt chẽ giữa dạychữ và dạy nghề với dạy người. Triển khai thực hiện Đề án Phổ cập giáo dục mầmnon trẻ em 5 tuổi đúng lộ trình. Củng cố, nâng cao kết quảphổ cập giáo dục tiểu học - chống mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độtuổi, phổ cập giáo dục THCS một cách bền vững; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêuthực hiện phổ cập giáo dục bậc trung học. Thực hiện tốt phân luồng trong hệthống, đặc biệt là phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS vào học nghề; đadạng hóa phương thức học tập đáp ứng nhu cầu nhân lực, tạo cơ hội học tập suốtđời cho người dân. Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tíchcực, sáng tạo của học sinh, sinh viên trong học tập. Tích cực áp dụng giải pháphạ thấp tỷ lệ học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học; chú trọng phát hiện, bồi dưỡnghọc sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Triển khai thực hiện Đán dạy và học ngoại ngữ trong các trường công lập trên địa bàn tỉnh LongAn giai đoạn 2013-2020.

3. Phát triển đội ngũ nhàgiáo và cán bộ quản lý: tổ chức thực hiện Đề án nângcao chất lượng cán bộ quản lý trường phổ thông giai đoạn 2012-2015 và đến năm2020. Tập trung mọi nguồn lực để xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý đủvề số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có phẩm chất chính trị tốt, có trình độ chuyênmôn và kỹ năng sư phạm giỏi. Nâng cao chất lượng tuyển dụng giáo viên mới, đảmbảo yêu cầu về đạo đức và trình độ chuyên môn phù hợp. Nâng cao hiệu quả côngtác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên ngành giáodục. Chú trọng công tác phát triển Đảng viên trong đội ngũnhà giáo, cán bộ quản lý. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách vàchăm lo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ nhà giáo, cán bộquản lý ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn trong tỉnh.

4. Tăng nguồn lực đầu tư vàđổi mi cơ chế tài chính giáo dục: tăng cường trang thiết bị phục vụ Đán Phổ cậpgiáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi trên địa bàn tỉnh Long An giai đoạn 2014-2015,Đề án hỗ trợ cơ sở vật chất đối vi trường đăng ký đạtchuẩn quốc gia giai đoạn 2012-2015. Hoàn thành và đưa vào sử dụng trường THPTChuyên Long An. Tiếp tục triển khai đề án Đổi mới cơ chế quản lý tài chínhtrong Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh giai đoạn 2011­2015.Tiếp tục thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, vềtchức bộ máy, về biên chế và tài chính đối với đơn vị sựnghiệp công lập theo Nghị định của Chính phủ. Đẩy mạnh việc thực hiện xã hộihóa giáo dục. Triển khai thực hiện đạt hiệu quả chương trình kiên cố hóa trườnglớp học, xây dựng nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2013-2015 sau khi đượctriển khai. Tiếp tục bố trí thỏa đáng nguồn vốn xây dựng cơ bản của tỉnh đầu tưcho giáo dục nhằm từng bước chuẩn hóa cơ sở vật chất, kỹ thuật đối với các cơsở giáo dục trong tỉnh.

Để tổ chức thực hiện các nhiệm vụtrọng tâm của công tác giáo dục và đào tạo năm học 2013-2014, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các Sở, ngành tỉnh theo nhiệm vụ,chức năng được giao có trách nhiệm phi hợp, hỗ trợ với Ngành Giáo dục và Đào tạo và các địa phương xây dựngkế hoạch hoạt động cụ thể, thiết thực góp phần khắc phục những hạn chế, khókhăn trong công tác phát triển giáo dục và đào tạo của tỉnh, tổ chức thực hiệntốt các nhiệm vụ trọng tâm nêu trên.

2. UBND các huyện, thị xã Kiến Tường,thành phố Tân An tăng cường chỉ đạo, tích cực triển khai thực hiện các chủtrương của Đảng, Nhà nước và các Nghị quyết của Tỉnh ủy,Hội đồng nhân dân tnh, Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnhvphát triển giáo dục và đào tạo, chđạo các địa phương có kế hoạch thực hiện, đồng thời tăng cường các biệnpháp kiểm tra, đôn đốc.

3. Sở Giáo dục và Đào tạo có tráchnhiệm quán triệt đầy đủ đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trongtoàn ngành nội dung Chỉ thị này, chủ động xây dựng kế hoạchcụ thể, phối hp với các ngành, đoàn thể, UBND các huyện,thị xã Kiến Tường, thành phố Tân An triển khai thực hiện; chủ động thực hiệnkiểm tra, giám sát, thường xuyên tổng hợp tình hình và báocáo định kỳ kết quả thực hiện với UBNDtnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Đề nghị yban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể: trong phạm vi chức năng,nhiệm vụ của mình tham gia tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị; có kế hoạchphối hợp, hỗ trợ Ngành Giáo dục và Đào tạo làm tốt côngtác thông tin tuyên truyền giáo dục về các chủ trương chính sách của Đảng, Nhànước, của tỉnh về công tác giáo dục và đào tạo, vận độngquần chúng nhân dân tham gia xây dựng xã hội học tập. Đồngthời, tăng cường công tác giám sát, phản biện xã hội đối vi hoạt động giáo dục và đào tạo, góp phần nâng caochất lượng, hiệu quả giáo dục và đào tạo, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triểnkinh tế - xã hội của tỉnh./.

Nơi nhận:
- BGD&ĐT; VP2 B;
-
TT.TU; TT. HĐND tỉnh;
-
CT, PCT. UBND tỉnh (vx);
-
Các Sở, ngành tnh;
-
UBMTTQ tỉnh và các đoàn thể;
-
Hội Khuyến học, Hội Cựu giáo chức tỉnh;
-
UBND các huyện, thị xã, thành phố;
-
Phòng NCVX;
-
Lưu VT, SGDĐT, hg.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hữu Phước