ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/CT-UBND

Bắc Kạn, ngày 03 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NGHỊ ĐỊNH SỐ: 79/2013/NĐ-CP NGÀY 19/7/2013 CỦACHÍNH PHỦ VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC THỐNG KÊ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH BẮC KẠN

Trong những năm qua, thực hiện LuậtThống kê và các văn bản pháp luật quy định về công tác thống kê, các cấp,ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt chế độ báocáo, điều tra thống kê do nhà nước và tỉnh quy định, nên công tác thống kê đãđóng vai trò quan trọng và tích cực trong việc cung cấp nguồn thông tin số liệucó căn cứ khoa học, giúp các cấp, các ngành có những thông tin thống kê kịpthời, đầy đủ, chính xác, phân tích thực trạng để hoạch định chính sách, kếhoạch phát triển kinh tế - xã hội trung, dài hạn. Tuy nhiên, bên cạnh những mặttích cực đã đạt được trong việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê và điều trathống kê, vẫn còn một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể,hộ gia đình, cá nhân chưa chấp hành tốt Luật Thống kê, chất lượng thông tinthống kê còn nhiều hạn chế, chưa phản ánh kịp thời và sát đúng với tình hìnhthực tế kinh tế - xã hội phát sinh, làm ảnh hưởng không ít đến quá trình quảnlý và chỉ đạo, điều hành của các ngành, các cấp.

Ngày 19/7/2013, Chính phủ đã banhành Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính tronglĩnh vực thống kê có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/9/2013 nhằm nâng cao nhậnthức của tổ chức, cá nhân thực hiện chế độ báo cáo thống kê và điều tra thốngkê; tổ chức và cá nhân phổ biến và sử dụng thông tin thống kê; tổ chức, cá nhânđược điều tra thống kê; qua đó tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong việc chấphành pháp luật về thống kê, đảm bảo thu thập, tổng hợp thông tin thống kê trungthực, khách quan, chính xác, đầy đủ, kịp thời. Để sớm đưa Nghị định số:79/2013/NĐ-CP đi vào cuộc sống, đảm bảo thực hiện Luật Thống kê có hiệu quả vàkhắc phục những nhược điểm tồn tại nêu trên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:

1. Cục Thống kê tỉnh có tráchnhiệm:

- Tổ chức triển khai phổ biến,tuyên truyền Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 cho cán bộ, công chứctrong ngành Thống kê, các doanh nghiệp của tỉnh và Trung ương quản lý đóng trênđịa bàn tỉnh.

- Thường xuyên chỉ đạo kiểm tra,đôn đốc, hướng dẫn thực hiện Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê; thanh tra,kiểm tra việc chấp hành chế độ báo cáo và điều tra thống kê, uốn nắn những saisót, kịp thời phát hiện những hành vi vi phạm Luật Thống kê, xử lý nghiêm khắctheo quy định tại Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ vềnhững hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, báo cáo kết quả thanhtra, kiểm tra về UBND tỉnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm:

Sở Tư pháp - cơ quan Thường trựccủa Hội đồng Phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh phối kết hợp với Cục Thốngkê có kế hoạch tổ chức triển khai phổ biến, tuyên truyền Nghị định số:79/2013/NĐ-CP cho Lãnh đạo Sở, Ban, Ngành và lãnh đạo các huyện, thị xã trongtỉnh.

3. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan thông tin đạichúng tỉnh, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyêntruyền, phổ biến các quy định, nội dung của Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP để cáccơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liên quan hiểu rõ mục đích, ýnghĩa, tầm quan trọng của Nghị định và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cánhân trong việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê, điều tra thống kê; phổ biếnvà sử dụng thông tin thống kê.

4. Thủ trưởng các Sở, Ban,Ngành, đoàn thể của tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các cơ quan, tổ chứccó liên quan:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củacơ quan, đơn vị mình có trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức tuyêntruyền, phổ biến sâu rộng Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạtvi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê đến các đơn vị, Phòng, Ban trựcthuộc và cán bộ, công chức thuộc mình quản lý; Chủ tịch UBND huyện, thị xã tổchức hướng dẫn, triển khai tới UBND xã, phường, thị trấn và các doanh nghiệpđóng trên địa bàn huyện, thị xã. Hàng năm phải chỉ đạo tổng kết đánh giá nhữngưu điểm, nhược điểm và đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắctrong quá trình thực hiện Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ và LuậtThống kê.

5. Báo Bắc Kạn, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh:

Dành thời lượng thích hợp để tuyên truyền,phổ biến Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hànhchính trong lĩnh vực thống kê trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhằmlàm cho các đối tượng áp dụng của Nghị định nắm được nguyên tắc và các hìnhthức xử phạt hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê, nâng cao ýthức chấp hành tốt Luật Thống kê; nêu gương các tổ chức, đơn vị, cá nhân điểnhình thực hiện tốt và phê bình các tổ chức, đơn vị, cá nhân chưa chấp hành tốtLuật Thống kê.

Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, đoànthể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức triển khai Chỉ thị này.Giao Cục Thống kê tỉnh đôn đốc, kiểm tra và báo cáo về UBND tỉnh trong quátrình thực hiện Nghị định số: 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Ngọc Đường