ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ T
ĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 08 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO LIÊN KẾT, LIÊN THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

Trong những năm gần đây, loại hình đào tạo liên kết, liên thông đã tạo điều kiện thuận lợi cho người học nâng cao trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, gần đây, hoạt động liên kết, liên thông trên địa bàn tỉnh bộc lộ một số hạn chế, tồn tại trong quản lý, chỉ đạo và thực hiện như: đào tạo không có quy hoạch; mở lớp đào tạo không được cấp có thẩm quyền cho phép; chỉ chú trọng đào tạo theo nhu cầu người học mà ít tính đến nhu cầu xã hội;... dẫn đến chất lượng đào tạo của loại hình này còn thấp, không đảm bảo.

Để kịp thời chấn chỉnh và nâng cao chất lượng đào tạo liên kết, liên thông trên địa bàn, UBND tỉnh yêu cầu các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp; các trung tâm giáo dục thường xuyên, trung tâm chính trị; các trường cao đẳng nghề, trung cấp nghề (sau đây gọi chung là các cơ sở đào tạo); các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã tập trung thực hiện tốt các nội dung sau đây:

1. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với loại hình đào tạo liên kết, liên thông. Các Sở, ngành chủ quản của cơ sở đào tạo chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các quy định về liên kết, liên thông quy định tại Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 và Thông tư số 55/2012/TT-BGDĐT ngày 15/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Các cơ sở đào tạo phải khảo sát, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, chỉ tiêu đào tạo phù hợp với nhu cầu thực tế của xã hội, đáp ứng nguồn nhân lực cho từng ngành, nghề; tránh lãng phí nguồn nhân lực, gây áp lực cho người học và cho xã hội.

Đơn vị chủ trì và đơn vị phối hợp đào tạo liên kết, liên thông phải thực hiện đúng quy trình liên kết đào tạo, hoàn chỉnh các thủ tục theo quy định trước khi mở lớp; bảo đảm tuyển sinh đúng đối tượng theo quy định. Trong quá trình đào tạo, các cơ sở đào tạo phải thực hiện đầy đủ nội dung, chương trình và thời gian đào tạo; bố trí người dạy đủ điều kiện, tiêu chuẩn, có trách nhiệm; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, thực hành, thí nghiệm; thực hiện đào tạo, công nhận kết quả và cấp phát văn bằng đúng quy định, quy chế, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

Các cơ sở đào tạo không thuộc đối tượng tham gia liên kết đào tạo quy định tại Điều 5, Quyết định số 42/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2008 của Bộ Giáo dục và Đào tạo phải chấm dứt việc tuyển sinh, đào tạo liên kết; tổ chức đào tạo các lớp đã tuyển sinh có chất lượng và đảm bảo quyền lợi cho học sinh, sinh viên.

3. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các Sở, ban, ngành liên quan tập trung chỉ đạo các các cơ sở đào tạo thực hiện nghiêm túc các nội dung yêu cầu nêu trên; lập kế hoạch thanh tra, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, xử phạt nghiêm theo quy định các trường hợp sai phạm; kiên quyết xử lý hoặc đề nghị xử lý kỷ luật đối với cá nhân người đứng đầu các cơ sở đào tạo có hành vi gian lận, làm giả hồ sơ, mở lớp liên kết, liên thông sai quy định.

Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, các ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các cơ sở đào tạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 6 tháng, năm, Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình, kết quả báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (để bc);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Báo Hà Tĩnh, Đài PTTH tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Chánh VP, các PVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, VX.
Gửi: VB giấy + điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thiện