UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 21 tháng 10 năm 2014

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 60/2013/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHITIẾT KHOẢN 3, ĐIỀU 63 CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Trong những năm qua, việc tổchức triển khai thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình doanh nghiệp trênđịa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao trách nhiệm,nghĩa vụ của doanh nghiệp với người lao động, ngăn ngừa và hạn chế tranh chấplao động trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa chútrọng đến việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, một sốít có tổ chức triển khai nhưng còn mang tính hình thức.

Nhằm cụ thể hoá các quy địnhcủa Bộ Luật Lao động liên quan đến thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thờitổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 60/2013/NĐ-CP của Chínhphủ trên địa bàn, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh tổ chức quántriệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày19/6/2013 của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.

2. Sở Nội vụ chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan căn cứ quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện. Đônđốc UBND cấp huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tổchức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến tất cảngười lao động tại nơi làm việc và báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

3. Sở Thông tin và Truyềnthông, Báo Vĩnh Long, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, có trách nhiệm tổchức tuyên truyền, phổ biến Nghị định số 60/2013/NĐ-CP trên các phương tiệnthông tin đại chúng.

4. Sở Lao động - Thương binh vàXã hội phối hợp Liên đoàn Lao động tỉnh, các đơn vị có liên quan tổ chức hộinghị tập huấn tuyên truyền pháp luật lao động trong các loại hình doanh nghiệptheo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP định kỳ tổ chức kiểm tra, báo cáokết quả theo quy định.

5. UBND cấp huyện có trách nhiệm

- Xây dựng kế hoạch, chuẩnbị nội dung và các điều kiện để tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghịđịnh số 60/2013/NĐ-CP đến các phòng, ban có liên quan, các loại hình doanhnghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng laođộng làm việc theo hợp đồng lao động đóng trên địa bàn.

- Chỉ đạo đẩy mạnh công táctuyên truyền nội dung và hình thức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơilàm việc thông qua các cơ quan truyền thông, hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã.

6. Ban Quản lý các khu công nghiệpphối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch chuẩn bị nội dung, tàiliệu và các điều kiện tổ chức triển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP cho chủdoanh nghiệp và Chủ tịch công đoàn các doanh nghiệp trong khu công nghiệp thuộctrách nhiệm quản lý.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị,Tổng Giám đốc, Giám đốc các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nghiêm túctriển khai Nghị định số 60/2013/NĐ-CP đến tất cả người lao động trong doanh nghiệp.

8. Đề nghị Liên đoàn Lao độngtỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền Nghị định số 60/2013/NĐ-CP tới người sử dụng lao động và người lao động, đồng thời hướng dẫn công đoàn cơsở phối hợp với chủ doanh nghiệp tổ chức hội nghị người lao động, tổ chức đốithoại định kỳ tại nơi làm việc theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP .

9. Thủ trưởng các sở, ban,ngành, UBND cấp huyện và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh chịu tráchnhiệm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này; định kỳ hàng quý, 06 tháng, năm báo cáokết quả thực hiện về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạothực hiện quy chế dân chủ tỉnh và UBND tỉnh.

Chỉ thị này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký ./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTrương Văn Sáu