ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 21 tháng 9 năm 2015

CHỈ THỊ

TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM VÀ XỬLÝ CÁC ĐIỂM GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM HOẠT ĐỘNG TRÁI PHÉP, CHƯA ĐÁP ỨNG YÊU CẦUVỀ ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN THỰC PHẨM

Trong thời gian qua, dưới sự chỉđạo triển khai của các cấp, các ngành về thực hiện Chỉ thị số 23/CT-UBND ngày 07/7/2011của UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm trên địabàn tỉnh nên công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và kinh doanh sản phẩmgia súc, gia cầm đã có những chuyển biến tích cực: từng bước xóa bỏ dần cácđiểm giết mổ nhỏ lẻ không đủ điều kiện vệ sinh thú y, đưa vào hoạt động trongcác cơ sở giết mổ tập trung góp phần cải thiện tình trạng mất vệ sinh an toànthực phẩm, vệ sinh thú y trong lĩnh vực giết mổ; ý thức của một bộ phận ngườikinh doanh, giết mổ và sử dụng sản phẩm gia súc, gia cầm làm thực phẩm đã đượcnâng lên. Tuy nhiên, tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ, trái phép,không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và môi trường vẫn còn phổ biến ởmột số địa phương trên địa bàn tỉnh; tình trạng bơm nước vào gia súc trước giếtmổ tại cơ sở/điểm giết mổ không được cơ quan chức năng và chính quyền địaphương xử lý triệt để.

Trước thực trạng đó, ngày 29/6/2015,UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2832/UBND-KTN về việc tăng cường công tácquản lý vệ sinh an toàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm vàphương tiện vận chuyển sản phẩm động vật. Nhưng đến nay, nhiều địa phương vẫnchưa tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm;một số địa phương chưa có kế hoạch giảm dần các điểm giết mổ theo phương án đãphê duyệt: số điểm giết mổ nhỏ lẻ quá nhiều, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệsinh môi trường; tiến độ rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, xúc tiến xâydựng cơ sở giết mổ tập trung còn quá chậm; thiếu sự thanh tra, kiểm tra việcchấp hành vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tạicác cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm…

Để chấn chỉnh, khắc phục những tìnhtrạng nêu trên nhằm tăng cường công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xửlý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầuvề điều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầuChủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, Ban, ngành cóliên quan tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm và có hiệu quả các vănbản chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và PTNT và UBND tỉnh (Chỉ thị số 4211/CT-BNN-TY ngày 29/5/2015 về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩmđối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyển sản phẩm độngvật, Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 về việc xử lý cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT Công văn số 2832/UBND-KTN ngày 29/6/2015 về việc tăng cường công tác quản lý vệ sinh antoàn thực phẩm đối với cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm và phương tiện vận chuyểnsản phẩm động vật), trong đó tập trung chủ yếu một số nội dung sau:

1. Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố

- Khẩn trương xây dựng phương ánxác định lộ trình từng bước sắp xếp các điểm giết mổ nhỏ lẻ trên cơ sở cải tạo nângcấp, xây dựng mới cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung theo quy hoạch. Đìnhchỉ hoạt động của các điểm giết mổ gia súc, gia cầm không nằm trong diện sắpxếp, không có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, chưa đáp ứng yêu cầu về điềukiện đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Trường hợp cần thiết, đểđảm bảo nhu cầu giết mổ tại địa phương, đề nghị UBND tỉnh điều chỉnh, bổ sung vàoquy hoạch của tỉnh.

- Chỉ đạo các phòng chức năng liênquan, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi khuyến khích cácdoanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ tập trung trênđịa bàn huyện, thị xã, thành phố và liên xã theo quy hoạch.

- Chỉ đạo cơ quan thông tin, truyềnthông tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật đến người thamgia giết mổ động vật, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật: phải thực hiệngiết mổ gia súc, gia cầm tại cơ sở đủ điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toànthực phẩm và bảo vệ môi trường; tuyên truyền để người kinh doanh và người tiêudùng hình thành thói quen sử dụng thịt gia súc, gia cầm được cung cấp từ các cơsở giết mổ có kiểm soát của cơ quan Thú y. Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinhdoanh của các cơ sở/điểm giết mổ xếp loại C; thông báo, công khai trên cácphương tiện thông tin đại chúng các cơ sở/điểm giết mổ bị đình chỉ hoặc thu hồiGiấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở/điểm giết mổ xếp loại C.

- Tăng cường thanh tra, kiểm traviệc chấp hành vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường tạicác cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm. Kiên quyết đình chỉ hoạt động các cơsở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm vi phạm theo quy định.

- Lồng ghép nội dung đánh giá kếtquả thực hiện công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm vào các hội nghị sơ kết,tổng kết sản xuất nông nghiệp trên địa bàn và bàn giải pháp tháo gỡ những khókhăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, rút kinh nghiệm thực hiện trong thờigian đến. Báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và PTNT) để theo dõi, chỉđạo kịp thời.

2. Sở Nôngnghiệp và PTNT

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánhgiá các cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh theohướng dẫn của Cục Thú y tại Công văn số 1690/TY-TYCĐ ngày 07/9/2015 hướng dẫnthực hiện Chỉ thị số 7124/CT-BNN-TY ngày 31/8/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT.

- Phối hợp cùng các Sở: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính xây dựng cơ chế hỗ trợ đầu tư cơ sở giết mổ phù hợp với côngsuất giết mổ của địa phương vào chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệpđầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn2016-2020.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môntăng cường công tác kiểm soát giết mổ, thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát giếtmổ tại các cơ sở giết mổ theo quy định; kiểm tra định kỳ các cơ sở/điểm giết mổgia súc, gia cầm trên địa bàn và tổ chức tái kiểm tra 100% cơ sở giết mổ giasúc, gia cầm xếp loại C theo Thông tư số 45/2014/TT-BNNPTNT ngày 03/12/2014 củaBộ Nông nghiệp và PTNT; đề xuất với chính quyền địa phương kiên quyết đóng cửacác cơ sở, điểm giết mổ gia súc, gia cầm xếp loại C theo quy định.

- Thường xuyên theo dõi, đôn đốcvà tổng hợp tình hình thực hiện công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xửlý các điểm giết mổ gia súc, gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầu vềđiều kiện đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBNDtỉnh để chỉ đạo kịp thời.

3. Sở Tàichính: Tham mưu UBND tỉnh bổ sung kinh phí để Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiệnkiểm tra, đánh giá cơ sở/điểm giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố và thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị có liên quan nghiêm túc triểnkhai thực hiện Chỉ thị này. Địa phương, đơn vị nào còn để xảy ra tình trạng giếtmổ nhỏ lẻ, trái phép, không đảm bảo vệ sinh thú y, an toàn thực phẩm và vệ sinhmôi trường trên địa bàn quản lý hoặc không phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNTthực hiện quản lý giết mổ gia súc, gia cầm và xử lý các điểm giết mổ gia súc,gia cầm hoạt động trái phép, chưa đáp ứng yêu cầu về điều kiện đảm bảo chấtlượng, an toàn thực phẩm thì người đứng đầu địa phương, đơn vị đó phải chịutrách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trí Thanh