ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 9 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÁCBIỆN PHÁP CHẤN CHỈNH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CÁC CẢNG, BẾN THỦY NỘI ĐỊA TRÊN ĐỊABÀN TỈNH ĐỒNG NAI

Trong những năm qua, thực hiện Quyết định số 70/2007/QĐ-UBND ngày 28/12/2007 của UBND tỉnh Đồng Nai về lộ trình sắp xếp vàcấp phép hoạt động bến thủy nội địa để thực hiện quy hoạch chi tiết giao thôngvận tải đường sông đến năm 2020, các sở, ban, ngành và các cấp chính quyền trênđịa bàn tỉnh đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm quản lý, bảo đảm antoàn hoạt động vận tải thủy nội địa như đẩy mạnh công tác tuyên truyền phápluật, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các chủ bến, chủ phươngtiện; chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa...

Tuy nhiên, tình hình trật tự an toàn giao thôngđường thủy nội địa đang diễn biến hết sức phức tạp, việc tuyên truyền phổ biếnpháp luật chưa thường xuyên, tình trạng phương tiện chở quá trọng tải cho phép,các bến thủy nội địa hoạt động không phép, hoạt động quá thời hạn theo quyđịnh, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông còn hạn chế; côngtác quản lý Nhà nước của các cấp, các ngành, nhất là chính quyền địa phương, cơsở chưa được chú trọng đúng mức, công tác xử phạt vi phạm của Cảnh sát giaothông, Thanh tra giao thông chưa đủ sức răn đe phòng ngừa, vì vậy mất an toàngiao thông đường thủy nội địa luôn xảy ra.

Để kịp thời có các giải pháp chấn chỉnh công tácquản lý đối với hoạt động vận tải thủy nội địa, nhằm chấn chỉnh và khắc phụcnhững yếu kém, bất cập nêu trên, bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủynội địa, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ thị:

1. Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành,đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòa, cácxã, phường liên quan tiếp tục tổ chức quán triệt trong cơ quan và Nhân dân thựchiện tốt Luật Giao thông đường thủy nội địa được Quốc hội thông qua ngày15/6/2004, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nộiđịa được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2014, Nghị định số 93/2013/NĐ-CP ngày20/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giaothông hàng hải, đường thủy nội địa, Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại,sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, Nghịđịnh số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một sốđiều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 24/2015/NĐ-CP ngày 27/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thihành một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa và Luật sửa đổi, bổsung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa, Thông tư số 50/2014/TT-BGTVT ngày 17/10/2014 của Bộ Giao thông Vận tải quy định về quản lýcảng, bến thủy nội địa và các văn bản khác có liên quan.

2. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợpvới Sở Tư pháp soạn thảo tài liệu, tuyên truyền phổ biến các văn bản quy phạmpháp luật có liên quan đến giao thông đường thủy nội địa; tài liệu đảm bảo ngắngọn, dễ hiểu. Trong đó chú trọng tuyên truyền đến Nhân dân trên địa bàn tỉnh ýthức chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, các địa bàn, khu dân cư cóhoạt động kinh doanh vận tải thủy chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sáchcủa Nhà nước.

3. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp UBNDcác huyện, thành phố Biên Hòa chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục tuyên truyềncông tác đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa đúng theo quy định củapháp luật; tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý cương quyết, đình chỉ hoạtđộng các bến thủy không có giấy phép hoạt động; chủ động phối hợp với Công antỉnh, UBND các huyện, thành phố Biên Hòa tổ chức tháo dỡ biển báo neo đậu tạicác bến thủy hoạt động không phép; phối hợp Ban An toàn giao thông tỉnh, cácngành liên quan tổ chức cắm biển báo cấm neo đậu tại các bến thủy hoạt độngtrái quy định pháp luật.

Phối hợp Công an tỉnh và UBND cấp huyện thườngxuyên tổ chức kiểm tra, xử lý kiên quyết các hành vi vi phạm trong hoạt độnggiao thông đường thủy nội địa; kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa;kiên quyết xử lý và đình chỉ hoạt động các bến thủy không có giấy phép hoạtđộng; phương tiện không đăng ký, đăng kiểm hoặc không đảm bảo tiêu chuẩn antoàn kỹ thuật.

4. Công an tỉnh chỉ đạo phòng Cảnh sát đườngthủy và Công an các huyện, thành phố Biên Hòa tăng cường thời gian tuần tra,kiểm soát, xử lý cương quyết và nghiêm túc đối với các bến thủy nội địa kinhdoanh không có giấy phép hoạt động, hàng hóa không có nguồn gốc rõ ràng, cácđối tượng bơm hút cát lậu trên sông, rạch, các hành vi vi phạm về điều khiển phươngtiện không bằng, chứng chỉ chuyên môn, phương tiện không an toàn, chở quá tảitrọng; xây dựng các công trình cảng, bến trái phép trên sông.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợpcác sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, phường, xã yêu cầu các chủ mỏ ký cam kếtkhông chở vật liệu ra các bến thủy nội địa không phép; tăng cường kiểm tra, ràsoát, xử lý nghiêm các cơ sở khai thác khoáng sản trên sông, hồ ảnh hưởng đếndòng chảy, sạt lở đất.

6. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các đơn vị cóliên quan rà soát, loại khỏi quy hoạch vật liệu xây dựng đối với những bến hoạtđộng không phép, tham mưu UBND tỉnh lập đề án quy hoạch phát triển vật liệu xâydựng tỉnh Đồng Nai đến năm 2025, tầm nhìn 2030, trong đó sẽ tiến hành rà soát,loại khỏi quy hoạch vật liệu xây dựng đối với những bến thủy nội địa hoạt độngkhông phép hoặc đã hết hạn hoạt động theo quy định.

7. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp địaphương, các sở, ban, ngành có liên quan thực hiện giảm ngành nghề kinh doanhbến thủy nội địa hoạt động không đủ điều kiện theo quy định (chỉ cấp khi cơquan có thẩm quyền chấp thuận về địa điểm và có đủ điều kiện theo quy định củapháp luật).

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Biên Hòachỉ đạo các phòng, ban chức năng và Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cườngkiểm tra, chống lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường thủy nội địa, bảovệ kết cấu hạ tầng giao thông, bảo vệ luồng lạch các tuyến theo quy định trênđịa bàn phân cấp quản lý.

Kiên quyết xử lý nghiêm các bến thủy nội địahoạt động không có giấy phép hoạt động hoặc giấy phép đã hết hạn theo quy địnhcủa pháp luật, tăng cường và đề cao trách nhiệm của UBND các xã, phường trongquản lý Nhà nước về hoạt động bảo đảm an toàn giao thông đường thủy nội địa,trong đó đặc biệt quan tâm chỉ đạo, kiểm tra, xử lý nghiêm các bến thủy hoạtđộng trái quy định pháp luật.

9. Đề nghị Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vựcIII, Cảng vụ Đường thủy nội địa Đồng Nai thường xuyên kiểm tra và tuyệt đốikhông cho phương tiện ra, vào, neo đậu nhận hàng tại vùng nước trước bến thủykhông có giấy phép hoạt động theo đúng quy định.

Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, cơquan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chủ tịch UBND cácxã, phường, Giám đốc Công an tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện tốt Chỉthị này. Giao Sở Giao thông Vận tải - Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnhphối hợp các cơ quan liên quan đôn đốc, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện Chỉthị này. Các sở, ban, ngành, Công an tỉnh, UBND các huyện và thành phố Biên Hòabáo cáo kết quả thực hiện về Sở Giao thông Vận tải tổng hợp trình UBND tỉnh chỉđạo kịp thời.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Vĩnh