UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Nghệ An, ngày 7 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG 2013

Vụ Đông năm 2013 đang đối mặtvới nhiều khó khăn, thách thức như giá vật tư đầu vào (giống, phân bón,…) tăngcao; thời tiết có nhiều biến động bất thường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ảnhhưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, phong trào sản xuất vụ Đông những nămgần đây ở một số địa phương có dấu hiệu chững lại,…

Trước tình hình trên, để thựchiện tốt các mục tiêu sản xuất nông nghiệp vụ Đông 2013, góp phần thực hiện tốtcác mục tiêu sản xuất nông nghiệp năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các Sở,Ban, Ngành có liên quan; UBND các huyện, thành, thị tập trung thực hiện tốt cácnhiệm vụ sau:

1. UBND các huyện, thành, thị

a) Rà soát đánh giá lại kết quảsản xuất vụ Đông 2012, xây dựng kế hoạch sản xuất thâm canh toàn diện, sản xuấthàng hóa hiệu quả cao.

b) Thành lập Ban chỉ đạo sảnxuất vụ Đông 2013 ở các địa phương. Phân công lãnh đạo UBND huyện và cán bộ cácphòng, ban liên quan chỉ đạo cụ thể ở từng cụm xã, từng xã.

c) Cân đối ngân sách địa phươngđể hỗ trợ thêm nông dân ngoài chính sách của Trung ương và của tỉnh, ưu tiên bốtrí kinh phí hỗ trợ phát triển sản xuất trong nguồn xây dựng nông thôn mới đãphân cho các huyện, thành, thị để hỗ trợ cho việc xây dựng và nhân rộng các môhình sản xuất vụ đông có hiệu quả kinh tế cao.

d) Tăng cường công tác kiểm tra,xử lý các sai phạm về giống cây trồng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,… phụcvụ sản xuất vụ Đông 2013 ở địa phương; nhất thiết không để tình trạng giống,phân bón, thuốc bảo vệ thực vât,… không đảm bảo chất lượng đưa vào phục vụ sảnxuất.

2. Sở Nông nghiệp và PTNT

a) Thành lập các đoàn chỉ đạosản xuất vụ Đông 2013 để phối hợp với UBND các huyện, thành, thị chỉ đạo cácđịa phương triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông 2013 đã đề ra.

b) Căn cứ vào thời gian thuhoạch cây trồng vụ Hè thu 2013, các tiến bộ kỹ thuật về giống, quy trình thâmcanh và những dự báo về thời tiết trong thời gian tới để xây dựng kế hoạch tổchức sản xuất vụ Đông 2013 khoa học, sát với điều kiện thực tế của địa phương.

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tàichính tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông dân sản xuất vụ Đông 2013.

d) Phối hợp với các cơ quanthông tin đại chúng xây dựng các chương trình hướng dẫn, khuyến các nông dânthực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật thâm canh, phòng trừ sâu bệnh hại do cơquan chuyên môn đề ra.

3. Sở Tài chính

Phối hợp với Sở Nông nghiệp& PTNT tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nông dân sản xuất vụ Đông2013; Đồng thời trình UBND tỉnh cấp kinh phí kịp thời phục vụ công tác khôiphục sản xuất nếu bị ảnh hưởng do thiên tại, dịch bệnh.

4. Các cơ quan: Báo NghệAn, Đài Phát thanh truyền hình tỉnh

Tăng thời lượng đưa tin những đơnvị, địa phương, cá nhân làm tốt để tạo phong trào sản xuất vụ Đông 2013 đạthiệu quả cao.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầuUBND các huyện, thành, thị; các Sở, Ban, Ngành; Thủ trưởng các cấp, các ngành,đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm túc. Quá trình thực hiệnnếu có khó khăn, vướng mắc, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo vềSở Nông nghiệp và PTNT để tổng hợp, tham mưu, trình UBND tỉnh xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/c);
- Cục trồng trọt (để b/c);
- TT Tỉnh uỷ, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các PCTUBND tỉnh;
- Các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Báo Nghệ An, Đài PTTH Nghệ An
(để đưa tin);
- Lưu: VTUB, CVNN;
50 bản

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Viết Hồng