ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Quảng Nam, ngày 03 tháng 6 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂNKHAI THI HÀNH LUẬT PHÍ VÀ LỆ PHÍ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

Theo quy định của Luật phí và lệ phí có hiệu lựcthi hành từ ngày 01/01/2017 và Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 10/5/2016 của Thủtướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật phí và lệ phí. Để đảm bảo thuphí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thống nhất, đúng quy định; UBND tỉnh yêu cầu thủtrưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thịxã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ, sau đây:

1. Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vịliên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai rà soát việcthực hiện thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí còn hiệu lực trênđịa bàn tỉnh theo các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Quyết định củaUBND tỉnh ban hành, tổng hợp báo cáo Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạothực hiện.

2. Việc rà soát các khoản phí, lệ phí thực hiệntheo các nguyên tắc, sau đây:

a) Rà soát các khoản phí, lệ phí thuộc thẩmquyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành cho đến nay và đốichiếu với danh mục phí, lệ phí ban hành kèm theo Luật phí và lệ phí.

b) Các khoản phí, lệ phí đang thu hiện hành,nhưng không có trong danh mục phí, lệ phí kèm theo Luật phí và lệ phí, thì chấmdứt thu kể từ ngày 01/01/2017 và thực hiện kê khai, quyết toán số tiền phí, lệphí đã thu, đã sử dụng trước đó theo quy định.

c) Các khoản phí, lệ phí đang thu hiện hành,nhưng theo Luật phí và lệ phí chuyển sang giá dịch vụ do Nhà nước định giá, thìchấm dứt thu kể từ ngày 01/01/2017 và thực hiện theo quy định của pháp luật vềgiá.

d) Đối với các khoản phí, lệ phí đang thu hiệnhành và được tiếp tục thực hiện theo Luật phí và lệ phí; yêu cầu các Sở, ngành,cơ quan, đơn vị và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát, tổng hợp,đánh giá tình hình thu, nộp, quản lý và sử dụng trong thời gian qua; xây dựngphương án, đề xuất sửa đổi, bổ sung theo quy định của Luật phí và lệ phí.

3. Triển khai các loại phí, lệ phí mới theo Luậtphí và lệ phí: Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu Luật phí vàlệ phí về một số loại phí mới (so với Pháp lệnh) thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Hội đồng nhân dân tỉnh như: Phí thẩm định cấp giấy chứng nhận đủ điều kiệnkinh doanh hoạt động cơ sở thể thao, câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp; Phíthẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồimôi trường bổ sung; Phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sửdụng đất, tài sản gắn liền với đất,… và căn cứ tình hình, điều kiện thực tế củatỉnh, sự cần thiết phải ban hành quy định khẩn trương xây dựng phương án thu,nộp quản lý và sử dụng gởi Sở Tài chính.

4. Sở Tài chính chịu trách nhiệm chủ trì theodõi, hướng dẫn, đôn đốc các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương triển khaithực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 668/UBND-KTTH ngày23/02/2016.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phốchịu trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên phối hợpvới UBND cấp xã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí đếnngười dân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn.

6. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Nam chịu trách nhiệm bố trí thời lượng chương trình phát thanh và trang báo phù hợp đểtuyên truyền, phổ biến pháp luật về phí và lệ phí.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu cóvướng mắc phát sinh, các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thị xã,thành phố kịp thời tổng hợp gởi Sở Tài chính để tham mưu UBND tỉnh xem xét,giải quyết theo thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- VPCP (B/c);
- Bộ TC (B/c);
- TTTU, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành thuộc tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PT-TH Q.Nam, Báo Q.Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, NC, VX, KTN, KTTH (Mỹ).
(D:\My\Cong van\Chi thi\Chiỉ thị triển khai Luật phí và lệ phí 2016.doc)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đinh Văn Thu