THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

******

Số: 200-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 1979

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HUẤN LUYỆN, ĐÀO TẠO SĨ QUAN DỰ BỊ TRONG HỌC SINH CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TỐT NGHIỆP NĂM 1979

Căn cứ vào Nghị định số 219-CP ngày 28/12/1961 của Hội đồng Chính phủ về việc huấn luyện quân sự cho quân nhân dự bị và quyết định số 179-CP ngày 24/4/1979 của Hội đồng Chính phủ về việc động viên số học sinh tốt nghiệp đại học năm 1979 vào phục vụ trong quân đội. Theo đề nghị của Bộ quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Thủ tướng Chính phủ quyết định cho số học sinh tốt nghiệp đại học năm 1979 tiếp tục ở lại trường học tập quân sự 3 tháng để đào tạo thành sĩ quan dự bị. Sau khi học xong chương trình huấn luyện quân sự sẽ được phong quân hàm sĩ quan dự bị, một số sẽ động viên vào phục vụ trong quân đội theo chỉ tiêu kê hoạch của Nhà nước; số còn lại sẽ nhận công tác tại các cơ quan, xí nghiệp, trường học theo kế hoạch phân phối chung, được cấp chứng minh thư và đăng ký quản lý vào ngạch sĩ quan dự bị theo sắc lệnh số 11-SL ngày 28/4/1960 của Chủ tịch nước công bố về luật nghĩa vụ quân để làm nòng cốt cho công tác quân sự ở các cơ quan, xí nghiệp, trường học.

Thời gian huấn luyện sĩ quan dự bị được tính vào thời gian tập sự; chế độ được hưởng tương đương như học sinh các trường sĩ quan sơ cấp trong quân đội và vẫn do các trường đại học đảm nhiệm; phần chi phí chênh lệch do Bộ Quốc phòng đài thọ. Các khoản kinh phí bảo đảm huấn luyện quân sự vẫn thực hiện như các quy định đã ban hành.

Bộ Quốc phòng, Bộ Đại học và trung học chuyện nghiệp hướng dẫn tổ chức thực hiện chỉ thị này.

KT. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Lê Thanh Nghị