ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2005/QĐ-UBND

Đông Hà, ngày 03 tháng 10 năm 2005

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN LUẬT GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

Luật giao thông đường thủy nội địa có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/02005. Chính phủ đã ban hành Nghị định số 09/2005/NĐ-CP ngày 27/1/2005 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa và Nghị định số 21/2005/NĐ-CP ngày 01/3/2005 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật giao thông đường thủy nội địa, nhưng đến nay, các văn bản pháp luật này chưa được các ngành các cấp quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện. Trong khi đó, tình trạng phương tiện thủy nội địa hoạt động không đăng ký, đăng kiểm kỹ thuật, người điều khiển phương tiện không có bằng, chứng chỉ chuyên môn vẫn còn nhiều. Để triển khai có hiệu quả Luật giao thông đường thủy nội địa và các Nghị định của Chính phủ về lĩnh vực này, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, thủ trưởng các Ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện tốt các công việc sau:

1. Những địa phương chưa tổ chức triển khai Luật giao thông đường thủy nội địa thì Trưởng Ban ATGT tham mưu giúp chính quyền địa phương lập kế hoạch chỉ đạo các nghành, các cấp tổ chức tuyên truyền phổ biến Luật giao thông đường thủy nội địa và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật này đến toàn thể cán bộ và nhân dân trong tỉnh, báo cáo về Ban ATGT tỉnh để theo dõi.

2. Sở Giao thông - Vận tải chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng: Công an tỉnh, Sở Thủy sản, Sở Tài nguyên - Môi trường, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Chi cục đăng kiểm 13 cùng với chính quyền địa phương nơi quản lý phương tiện tiến hành tổng kiểm tra tình hình đăng ký, đăng kiểm kỹ thuật: bằng, chứng chỉ chuyên môn người điều khiển phương tiện; các điều kiện đảm bảo an toàn phương tiện.... để có kế hoạch đăng ký, đăng kiểm, tổ chức học, thi sát hạch và cấp bằng, chứng chỉ, từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng vi phạm, nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trên lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa.

3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy và Công an các huyện, thị xã phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là các đối tượng làm nghề kinh doanh vận tải hàng hóa, hành khách, đánh bắt thủy hải sản, khai thác cát sạn, những hộ dân hành nghề, sinh sống trên sông và ven sông. Nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn giao thông đường thủy nội địa trong các tầng lớp nhân dân.

4. UBND các huyện, thị xã chỉ đạo các đơn vị, chính quyền địa phương chủ động có phương án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi xẩy ra ở địa phương. Tăng cường kiểm tra an toàn kỹ thuật phương tiện chở khách trên sông; các bến đò nhằm phòng ngừa, hạn chế thiệt hại do bão, lụt gây ra.

Nhận được Chỉ thị này, UBND tỉnh yêu cầu Lãnh đạo các nghành liên quan, UBND các huyện, thị xã khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo.

Nơi nhận: - TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh - Chủ tịch, các PCT- Các Sở, Ban nghành cấp tỉnh - Ban ATGT tỉnh- Chánh, PVP, CV- Chi cục đăng kiểm 13- Lưu VT

TM/ UBND TỈNH QUẢNG TRỊ
CHỦ TỊCHLê Hữu Phúc