CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 202-CT

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC KHEN THƯỞNG CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT

Trong hơn một năm qua, thi hành Điều lệ về sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hoá sản xuất và sáng chế ban hành kèm theo Nghị định số 31-CP ngày 23-1-1981 của Hội đồng Chính phủ, các ngành và các địa phương đã thực hiện một bước việc khen thưởng cho một số cá nhân và tập thể có công trình khoa học và kỹ thuật có giá trị được ứng dụng có kết quả vào sản xuất và đời sống. Một số thành tựu quan trọng có giá trị kinh tế và giá trị khoa học và kỹ thuật lớn đã được để nghị lên Nhà nước khen thưởng ở mức độ cao hơn.

Tuy nhiên, cũng còn nhiều ngành, nhiều địa phương chưa khen thưởng thích đáng và kịp thời những người và tập thể có sáng kiến, sáng chế và thành tích về khoa học và kỹ thuật như điều lệ đã quy định. Nhiều ngành, nhiều địa phương đã quyết định khen thưởng nhưng không báo cáo lên ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước để tổng hợp tình hình và báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Trong những công trình đề nghị cấp Nhà nước khen thưởng, có khi mức khen thưởng đề nghị lại thuộc thẩm quyền của bộ trưởng và chủ tịch uỷ ban nhân dân tỉnh hoặc có khi chưa nhất trí giữa uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước với bộ chủ quản; một số công trình có liên quan đến nhiều ngành nhưng chưa được các ngành phối hợp xem xét đã trình lên chủ tịch hội đồng bộ trưởng quyết định khen thưởng.

Để kịp thời động viên, khuyến khích mọi người lao động phát huy khả năng sáng tạo về khoa học và kỹ thuật, góp phần đẩy mạnh công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế nâng cao đời sống nhân dân và củng cố quốc phòng. Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng chỉ thị:

1. Các ngành và các địa phương cần làm tốt việc khen thưởng các sáng kiến , sáng chế và các công trình khoa học và kỹ thuật, chú trọng những tiến bộ khoa học kỹ thuật có tác dụng rõ rệt, và vận dụng đúng đắn các mức khen thưởng đã được quy định trong Nghị định số 31-CP ngày 23-1-1981 của Hội đồng Chính phủ. Mỗi khi quyết định khen thưởng, các ngành, các địa phương cần báo cáo cho uỷ ban khoa học và kỹ thuật Nhà nước và văn phòng Hội đồng bộ trưởng để tổng hợp tình hình báo cáo Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

Nếu có những sáng kiến, sáng chế hay thành tựu khoa học và kỹ thuật nổi bật, có giá trị kinh tế và giá trị khoa học và kỹ thuật lớn, một mặt ngành và địa phương cứ xem xét và quyết định khen thưởng ngay với mức độ cao nhất trong phạm vi quyền hạn của mình, đồng thời kịp thời báo cáo lên cấp Nhà nước và có đề nghị khen thưởng với hình thức và mức độ cao hơn. Các báo cáo và đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước phải kèm theo thuyết minh cụ thể về nội dung và hiệu quả của thành tích và gửi lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (qua văn phòng Hội đồng bộ trưởng), đồng gửi cho ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước và ban thi đua Trung ương. Trong trường hợp có đề nghị tặng thưởng huân chương thì gửi 1 bản cho viện huân chương.

2. Đối với những công trình thời gian gần đây đã có đề nghị lên Nhà nước khen thưởng, do có những điều chưa nhất trí hoặc chưa cân nhắc đầy đủ giữa các cơ quan hữu quan như trên đã nói, lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao trách nhiệm cho Ủy ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước chủ trì mời các bộ, các ngành, các địa phương có liên quan (kể cả ban thi đua Trung ương và việc huân chương) để xem xét lại, cân nhắc đầy đủ các mặt, nhất là những điểm có liên quan đến nhiều ngành, sau đó nhất trí đề nghị hình thức và mức độ khen thưởng lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định. Nếu có điểm nào chưa nhất trí cũng cần báo cáo rõ. Trong các cuộc họp xét khen thưởng có liên quan đến nhiều ngành, các cơ quan có liên quan cần cử cán bộ có thẩm quyền đến dự. Văn phòng Hội đồng bộ trưởng cần cử người đến dự để theo dõi.

Để có thể kịp ra quyết định khen thưởng một đợt vào dịp Quốc khánh 2-9-1982 sắp tới, uỷ ban Khoa học và kỹ thuật Nhà nước nên phân ra từng khối theo lĩnh vực chuyên môn để xem xét theo thời hạn qui định như sau:

- Các ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản từ nay đến 15-8-1982 phải xong và có báo cáo lên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng.

- Các ngành công nghiệp (cơ khí, luyện kim, điện lực, mỏ và than, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp nhẹ, hoá chất...) đến 25-8-1982 phải có báo cáo.

- Các ngành xây dựng, giao thông vận tải, thông tin liên lạc và các ngành khác đến 5-9-1982 phải có báo cáo.

Đợt khen thưởng này không yêu cầu mỗi ngành, mỗi địa phương phải xem xét tất cả các thành tựu của mình, mà chú trọng xem xét chặt chẽ những thành tựu nổi bật nhất và đã được xác minh rõ rệt, để đi đến đánh giá nhất trí. Đối với những thành tích khác chưa đủ thời gian xem xét, sẽ xác minh và đề nghị vào dịp sau.

Đối với những ngành hoặc địa phương có nhiều thành tích đề nghị Nhà nước khen thưởng, nên xếp các thành tích theo thứ tự ưu tiên để thường vụ Hội đồng Bộ trưởng tiện cân nhắc.

Võ Nguyên Giáp

(Đã ký)