UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 8 năm 1998

CHỈ THỊ

Tổng điều tra dân số và nhà ở

___________

Thực hiện Quyết định số 106/QĐ-TTg ngày 09/06/1998 của Thủ tướng Chính Phủ và Thông tư số 485/TT-BCĐTĐTTW ngày 21/7/1998 của Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở Trung ương về việc tổng điều tra dân số và nhà ở vào ngày 01/4/1999.

Tổng điều tra dân số và nhà ở lần này có khối lượng công việc rất lớn và phức tạp (những cuộc tổng điều tra dân số trước đây không bao gồm nhà ở), có liên quan đến mọi người dân. Ủy ban Nhân dân Thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ sau đây:

1. Nhận thức rõ cuộc tổng điều tra, ngoài việc hoàn thành tốt cung cấp thông tin về Trung ương để tổng hợp chung dân số và nhà ở cả nước, còn phục vụ công tác nghiên cứu, phân tích quá trình phát triển dân số và nhà ở, phân tích các chi tiêu liên quan, đáp ứng nhu cầu thông tin, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Vì vậy, thông tin thu thập được phải đạt được chất lượng cao và kịp thời.

2. Để đạt được mục đích, yêu cẩu của cuộc tổng điều tra, ban chỉ đạo điều tra ở mỗi cấp cần tranh thủ và được sự chỉ đạo chặt chẽ của cấp ủy Đảng, chính quyền và sự tham gia hưởng ứng của nhân dân từ khi chuẩn bị cho đến khi kết thúc cuộc điều tra. Cần chống tư tưởng chủ quan, tùy tiện trong việc chấp hành các quy định nghiệp vụ cũng như các quy chế tổ chức của cuộc điều tra.

Làm tốt công tác tuyên truyền và các bước chuẩn bị (thành lập Ban chỉ đạo, phân định ranh giới lãnh thổ, vẽ sơ đồ địa bàn điều tra, sơ đồ và bảng kê số nhà, số hộ, số người trước khi điều tra, chọn và huấn luyện lực lượng điều tra…), đặc biệt quan tâm kiện toàn Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở các cấp, tổ chức bộ máy có hiệu lực từ trên xuống dưới.

3. Ủy ban Nhân dân Thành phố giao cho Ban Chỉ đạo tổng điều tra dân số và nhà ở thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức thực hiện, thường xuyện kiểm tra, đôn đốc, cùng với các Ban chỉ đạo các quận, huyện, xã, phường đảm bảo các công việc của mỗi bước công tác được thực hiện đúng phương pháp, đúng quy trình và kế hoạch, những vướng mắc hoặc sai sót phát sinh trong thực tế điều tra cần được phát hiện, giải quyết kịp thời và thống nhất.

Các ngành, các cấp và các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung trong chỉ thị này./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng