ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 21/1999/CT-UB

Long xuyên, ngày 15 tháng 7 năm 1999

CHỈ THỊ

V/V THỰC HIỆN TỔNG PHÚC TRA QUÂNNHÂN DỰ BỊ NĂM 1999

Để nắm chắc số lượng, chất lượng quân nhân dự bị (QNDB) phụcvụ trực tiếp cho công tác quản lý, xây dựng kế hoạch huy động lực lượng dự bịđộng viên sát với yêu cầu nhiệm vụ của từng địa phương. Đồng thời từng bước đưacông tác đăng ký quản lý QNDB đi vào nề nếp, làm cơ sở lập kế hoạch xây dựnglực lượng dự bị động viên đạt hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu sẵn sàngđộng viên - sẵn sàng chiến đấu, UBND tỉnh chỉ thị về việc thực hiện tổng phúctra QNDB năm 1999 như sau:

1- Chủ tịch UBND huyện, thị, thành phố trực tiếp chỉ đạo cơquan quân sự địa phương triển khai, tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của BCHQuân sự tỉnh. Thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể các cấp, các cơ sởkinh tế xã hội, Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn có trách nhiệm động viêngiáo dục, lập danh sách QNDB hiện có ở địa phương, đơn vị mình; rà soát, đốichiếu sổ sách kịp thời đăng ký bổ sung QNDB chưa đăng ký, hoặc xóa tên nhữngQNDB đã chuyển đi nơi khác được xác định không còn ở cơ sở.

2- Đối tượng phúc tra:

- Sĩ quan dự bị.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ, quân nhân chuyên nghiệp đã được đăngký quản lý theo quy định đối tượng của điều lệ đăng ký nghĩa vụ quân sự.

3- Thời gian tiến hành:

- Thời gian khóa sổ để lập báo cáo theo mẫu quy định là ngày30/9/1999.

- Thời gian hoàn thành tổng phúc tra ở cấp xã, phường, thịtrấn; tổng hợp báo cáo về huyện là ngày 30/10/1999.

- Thời gian hoàn thành tổng phúc tra ở cấp huyện, thị, thànhphố; tổng hợp báo cáo về tỉnh là ngày 15/11/1999.

Việc rút kinh nghiệm đánh giá kết quả phúc tra sẽ kết hợpvào tổng kết công tác nghiệp vụ năm 1999.

Chỉ thị này được phổ biến rộng rãi tới các cấp chính quyền,các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức xã hội để triển khai thực hiện. Trongquá trình thực hiện, BCH Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm hướng dẫn, tổng hợp báocáo và đề xuất để UBND tỉnh kịp thời xử lý.

Nơi nhận :
- TT.TU, TT.HĐND tỉnh
- Sở, ban, ngành và
đoàn thể cấp tỉnh
- UBND huyện, thị, TP
- Lưu.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
CHỦ TỊCH

Lê Phú Hội