ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2004/CT-UB

Đà Lạt, ngày 30 tháng 08 năm 2004

CHỈ THỊ

V/V ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐO LƯỜNG, CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ THỰC THI QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Thời gian qua, các vi phạm về sở hữu trí tuệ và chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường và hàng hoá xuất nhập khẩu còn phổ biến và có lúc, có nơi, có vụ việc ở mức nghiêm trọng làm ảnh hưởng tới quyền, lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu trí tuệ, quyền lợi của người tiêu dùng, ảnh hưởng đến môi trường cạnh tranh lành mạnh của các doanh nghiệp ở thị trường trong và ngoài nước. Để chấn chỉnh tình trạng trên và đảm bảo thực thi có hiệu quả quyền sở hữu trí tuệ và quản lý tốt chất lượng hàng hoá trong bối cảnh hội nhập, ngày 14/7/2004, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ra Chỉ thị số 18/2004/CT-BKHCN chỉ đạo tăng cường công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trong nước và hàng hoá xuất nhập khẩu. Triển khai thực hiện sự chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ, UBND tỉnh Chỉ thị:

1. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về sở hữu trí tuệ và quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá nhằm nâng cao nhận thức của xã hội, đồng thời có kế hoạch tuyên truyền phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về vai trò của công tác thực thi quyền sở hữu trí tuệ, quản lý chất lượng sản phẩm hàng hoá đối với các doanh nghiệp và người tiêu dùng nhằm huy động các thành phần xã hội tham gia hoạt động chống hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả về sở hữu trí tuệ và chất lượng.

2. Các sở, ngành được phân công quản lý chất lượng hàng hoá theo Quyết định số 1647/QĐ-UB ngày 16/12/1996 của UBND tỉnh Lâm Đồng xây dựng kế hoạch và triển khai tích cực, duy trì thường xuyên hoạt động thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hoá lưu thông trên thị trường và hàng hoá xuất nhập khẩu.

3. Sở Khoa học và Công nghệ cần tổ chức tốt công tác quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, tăng cường hoạt động hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hoá, công bố hàng hoá phù hợp tiêu chuẩn chất lượng; hướng dẫn đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ; đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra chống xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Quan tâm củng cố kiện toàn, bổ sung cán bộ có năng lực, phẩm chất cho tổ chức thanh tra và quản lý chất lượng để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hoạt động thanh, kiểm tra.

4. Trước mắt, trong quý Ill/2004, Sở Khoa học và Công nghệ chủ in phối hợp với lực lượng Quản lý thị trường, Công an kinh tế, các ngành có trách nhiệm quản lý chất lượng hàng hoá và UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tổ chức cuộc thanh tra chuyên đề về đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với hàng đóng gói sẵn định lượng theo chỉ đạo và hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh quán triệt nội dung Chỉ thị, căn cứ chức năng quản lý chuyên ngành và quản lý địa bàn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. Giao Sở Khoa học và Công nghệ theo dõi tình hình thực hiện Chỉ thị và định kỳ báo cáo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND tỉnh./.

TM. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa