ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2007/CT-UBND

Tân An, ngày 18 tháng 10 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH CÓ YẾU TỐ NƯỚC NGOÀI TRÊN ĐỊABÀN TỈNH LONG AN

Trong những năm qua, các cấp các ngành trongtỉnh đã triển khai thực hiện Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 củaChính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều củaLuậtHôn nhân và Gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, Nghịđịnh số 69/2006/NĐ-CP ngày 21/7/2006 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điềucủa Nghị định số 68/2006/NĐ-CP ;Chỉ thị 03/2005/CT-TTg của Thủ tướngChính phủ về tăng cường quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nướcngoài đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần hạn chế những quan hệ hôn nhânvà gia đình có yếu tố nước ngoài không lành mạnh, bảo vệ được quyền và lợi íchcủa phụ nữ trong tỉnh.

Tuy nhiên, thời gian gần đây việc kết hôn giữaphụ nữ trong tỉnh với người nước ngoài, nhất là Hàn Quốc tăng đột biến và phứctạp. Hoạt động môi giới kết hôn nhằm mục đích trục lợi của một số tổ chức, cánhân diễn biến dưới nhiều hình thức trá hình, tinh vi, gây mất trật tự xã hội.Nhiều trường hợp môi giới kết hôn đã vi phạm nguyên tắc tự nguyện, tiến bộ, làmhạ thấp danh dự, nhân phẩm của phụ nữ Việt Nam, xâm phạm nghiêm trọng thuầnphong, mỹ tục của dân tộc…,hiện nay một số đối tượng môi giới tăng cường hoạt động ở các địa bàn vùng sâu,vùng xa, đòi hỏi các ngành các cấp phải đề cao cảnh giác.

Nguyên nhân chủ yếu tình hình nêu trên do côngtác giáo dục, tuyên truyền, hướng dẫn về hôn nhân và gia đình chưa được quantâm, các cơ quan chức năng có liên quan chưa làm tốt việc phối hợp trong việcphòng ngừa, phát hiện xử lý những vấn đề phát sinh tiêu cực, các biện pháp tăngcường quản lý nhà nước về hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài chưa đượcthực hiện tốt. Để khắc phục tình trạng trên, UBND tỉnh chỉ thị như sau:

1. Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các cấpcần nhận thức sâu sắc về quan hệ hôn nhân giữa phụ nữ Việt Nam với người nướcngoài, đây là vấn đề có liên quan đến nhiều mặt của đời sống chính trị, kinhtế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự xã hội, đối ngoại và nhân phẩm con người;cần phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg ngày25/2/2005 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý nhà nước đối với quanhệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; Chỉ thị số 16/2007/CT-TTg ngày27/6/2007 về tăng cường thực hiện chương trình hành động phòng, chống tội phạmbuôn bán, phụ nữ, trẻ em và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về tình hình kếthôn giữa phụ nữ Việt Nam với đàn ông các nước Hàn quốc, Đài Loan, Malaysia,Singapore.

2. Sở Tư pháp chủ trì phối hợp các ngànhchức năng và UBND các cấp đánh giá rút kinh nghiệm và tăng cường các biện phápthực hiện Chỉ thị số 03/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quảnlý nhà nước đối với quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 23/TB-VPCP ngày 26/01/2006 củaVăn phòng Chính phủ về tình hình kết hôn của phụ nữ Việt Nam với người nướcngoài, văn bản số 3745/VPCP-VX ngày 14/7/2006, văn bản số 1057/VPCP-VX ngày06/12/2006 của Văn phòng Chính phủ về về tình hình kết hôn của phụ nữ Việt Namvới người Hàn quốc và văn bản số 565/VPCP-VX ngày 02/7/2007 về tình hình phụ nữViệt Nam sang Malaysia và Singapore lấy chồng.

Không ngừng kiện toàn, bồi dưỡng nâng cao nănglực công chức hộ tịch để đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ đăng ký quản lý về hônnhân và gia đình có yếu tố nước ngoài đúng trình tự, thủ tục, thời hạn giảiquyết theo quy định pháp luật hiện hành, thể hiện đầyđủ tinh thần trách nhiệm đối với nhân dân, phòng ngừa, ngăn chặn mọi hiện tượngtiêu cực trong thi hành công vụ. Cần tăng cường biện pháp xác minh,phỏng vấn các bên để làm rõ tính xác thực, tính tự nguyện trước khi ra quyếtđịnh ghi chú kết hôn hoặc trình UBND quyết định đăng ký kết hôn, đảm bảo theohướng không cấm, song không khuyến khích, cần làm lành mạnh hóa các quan hệ hônnhân có yếu tố nước ngoài.

Chủ trì xây dựng quy chế phối hợp giữa Sở Tưpháp, Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác hộ tịchcó yếu tố nước ngoài gắn với công tác phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ emthông qua con đường kết hôn và xuất khẩu lao động.

3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với SởTư pháp, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện, thị xã chỉ đạo Côngan các cấp tăng cường các biện pháp nghiệp vụ kịp thời phát hiện, điều tra,triệt phá các đường dây môi giới kết hôn bất hợp pháp và các hình thức trá hìnhkhác nhằm mục đích buôn bán phụ nữ ra nước ngoài.

Chỉ đạo, kiểm tra Công an các cấp nhất là cơ sởtrong việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Cư trú; việc đăng ký hộkhẩu thường trú phải đúng đối tượng và điều kiện theo quy định; thường xuyênquản lý chặt chẽ di biến động nhân khẩu. Phối hợp Sở Tư pháp thông qua các biệnpháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện làm rõ, triệt phá, xử lý những đường dây làmgiấy tờ giả và người sử dụng giấy tờ giả để đăng ký kết hôn giữa phụ nữ trongtỉnh với người nước ngoài.

4. Sở Văn hóa - Thông tin, Đài Phát thanhvà Truyền hình tỉnh, Báo Long An phối hợp với Sở Tư pháp có kế hoạch tăng cườngcác hình thức, biện pháp tuyên truyền phổ biến sâu rộng pháp luật về hôn nhânvà gia đình Việt Nam; lên án mạnh mẽ các hiện tượng kết hôn không lành mạnh,không đúng pháp luật góp phần tạo sự chuyển biến cơ bản trong nhận thức về hônnhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

5. Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tăngcường chức năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về gia đình và trẻ em; xâydựng phong trào gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bềnvững gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở cụm dân cư.

6. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp SởTư pháp, Sở Nội vụ, Sở Tài chính khẩn trương thành lập Trung tâm hỗ trợ kết hôncủa tỉnh theo quy định tại Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và Gia đình vềquan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài, đồng thời xây dựng quy chếquản lý và hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ kết hôn.

7. UBND các huyện, thị xã thường xuyênđẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và giađình có yếu tố nước ngoài đến từng ấp, khu phố và từng người dân để họ nhậnthức đầy đủ điều kiện kết hôn, nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, phongtục tập quán tốt đẹp của dân tộc và vấn đề quan hệ quốc tế, nhằm hạn chế việckết hôn có yếu tố nước ngoài không lành mạnh, tích cực tố giác bọn môi giới kếthôn bất hợp pháp.

Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc các quyđịnh về cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân theo Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch.

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnhvà các đoàn thể tích cực tham gia phối hợp thực hiện, tuyên truyền giáo dụcđoàn viên, hội viên thông suốt quy định về hôn nhân và gia đình có yếu tố nướcngoài, góp phần hạn chế tình trạng kết hôn không lành mạnh hiện nay, bảo vệnhân phẩm, lợi ích của đoàn viên, hội viên.

Nhận được chỉ thị này, yêu cầu thủ trưởng cácsở, ban ngành tỉnh và Chủ tịch UBND huyện thị xã tổ chức triển khai thực hiện.Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉđạo giải quyết.

Giao Sở Tư pháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việcthực hiện chỉ thị này và báo cáo kết quả UBND tỉnh theo quy định./.

Nơi nhận:
 - Cục Quản lý văn bản-Bộ Tư pháp;
- TT TU,TTHĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã;
- Phòng NCTH (NC);
- Lưu VT, STP,U.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCHDương Quốc Xuân