ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 21/2007/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 07 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TRIỂN KHAI THỰCHIỆN LUẬT CƯ TRÚ VÀ CÁC QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT VỀ ĐĂNG KÝ VÀ QUẢN LÝ CƯ TRÚTRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thi hành Luật Cư trú ngày 29 tháng 11 năm 2006, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ, quy định chi tiết vàhướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú và Thông tư số 06/2007/TT-BCA (C11) ngày 01 tháng 7 năm 2007 của Bộ Công an.

Căn cứ đặc điểm tình hình và công tác thực tế về đăng ký, quảnlý cư trú của thành phố; Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị:

1. Hội đồng Phối hợp công tác, phổ biến, giáo dục pháp luậtcủa thành phố và quận - huyện:

Tổ chức tuyên truyền Luật Cư trú, Nghị định số 107/2007/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư số 06/2007/TT-BCA(C11) của Bộ Công an (đã nêu trên)cho các ngành, các cấp và nhân dân thành phố thông suốt và thống nhất thực hiệntheo đúng quy định của pháp luật về cư trú trên địa bàn thành phố.

2. Công an thành phố:

a) Hướng dẫn và chỉ đạo Công an quận - huyện tổ chức thực hiệncông tác đăng ký và quản lý cư trú thống nhất trên địa bàn thành phố; khôngđược đặt ra thêm các quy định, thủ tục khác gây phiền hà đối với nhân dân.

b) Khảo sát, dự báo số lượng công dân đủ điều kiện đăng kýthường trú, tạm trú và nơi tập trung đông người lưu trú của từng quận - huyệnđể chuẩn bị: nơi tiếp công dân, trang bị các điều kiện, phương tiện cần thiếtphục vụ cho công tác tiếp công dân, giải quyết đăng ký thường trú, tạm trú vàtiếp nhận thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng… bảo đảm cho người dân đượcthuận lợi và dễ dàng.

c) Chủ trì, phối hợp với các sở - ngành liên quan xây dựng kếhoạch tổ chức triển khai thực hiện Luật Cư trú, tập huấn nghiệp vụ về Luật Cưtrú và các quy định có liên quan cho cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng, nhất làlãnh đạo Công an quận - huyện, phường - xã - thị trấn, lực lượng trực tiếp làmcông tác đăng ký, quản lý cư trú và những người tham gia công tác đăng kýthường trú, tạm trú, lưu trú, tạm vắng tại các khu dân cư; bồi dưỡng nâng caonhận thức pháp luật, ý thức phục vụ nhân dân, nhằm đáp ứng nhanh yêu cầu cảicách hành chính, chống quan liêu, gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân trong côngtác đăng ký, quản lý cư trú.

d) Lập kế hoạch đề nghị Bộ Công an cung cấp đầy đủ các biểumẫu về đăng ký, quản lý cư trú, sổ tiếp nhận lưu trú, các giấy tờ khác về cưtrú theo quy định mới của Luật Cư trú; tổ chức in ấn các loại tài liệu biểu mẫutheo quy định của Bộ Công an về đăng ký, quản lý cư trú; thông báo rộng rãi và niêmyết công khai về trình tự, thủ tục đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, thờigian giải quyết và lệ phí trong công tác đăng ký thường trú, tạm trú; địa điểmvà số điện thoại tiếp nhận thông báo lưu trú để nhân dân biết, thực hiện.

đ) Kiện toàn tổ chức bộ máy, bố trí đầy đủ cán bộ có năng lực,phẩm chất đạo đức tốt, làm công tác đăng ký, quản lý cư trú; chấn chỉnh tácphong làm việc, tiếp dân, kiên quyết xử lý nghiêm những cán bộ làm công tácđăng ký, quản lý cư trú có hành vi sách nhiễu, gây phiền hà cho cơ quan, tổchức và nhân dân; cải tiến phương pháp làm việc, bảo đảm công tác quản lý cưtrú với trình tự, thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đúng quy định, kịp thời,chính xác, công khai minh bạch; giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dânliên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo đúng quy định của pháp luật.

e) Thực hiện việc đăng ký và cấp sổ hộ khẩu, sổ tạm trú nhanhchóng, thuận tiện cho những người có đủ điều kiện theo quy định của Luật Cư trú.

g) Chủ động nghiên cứu, đề xuất với Bộ Công an, Ủy ban nhândân thành phố tăng cường đầu tư về cơ sở vật chất, đảm bảo phục vụ tốt cho hoạtđộng đăng ký, quản lý cư trú, quản lý cơ sở dữ liệu thông tin về trước mắt vàlâu dài.

h) Chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp biên soạn tài liệu tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, công chức và nhândân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện được thống nhấttrên toàn thành phố.

i) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan mởhội nghị triển khai Luật Cư trú, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú vànội dung Chỉ thị này cho các sở - ngành, Ủy ban nhân dân quận - huyện, phường -xã - thị trấn quán triệt, thống nhất trong việc xác nhận các yêu cầu của côngdân có liên quan đến đăng ký và quản lý cư trú.

3. Thủ trưởng các sở - ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận- huyện, phường - xã - thị trấn:

Có trách nhiệm rà soát ngay các văn bản pháp luật, thủ tụchành chính có liên quan đến hộ khẩu thuộc lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụtrách; đánh giá và đề xuất xử lý các quy định, thủ tục hành chính có lạm dụngvề hộ khẩu làm hạn chế quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, gửi về Sở Tư pháptổng hợp trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định cuối quý III năm2007.

Phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thi hànhLuật Cư trú, tiến hành kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và cácvăn bản khác trong lĩnh vực quản lý của mình có liên quan đến quy định về hộkhẩu để sửa đổi, bãi bỏ hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãibỏ những nội dung trái với Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành LuậtCư trú.

4. Sở Tư pháp:

a) Phối hợp với Công an thành phố biên soạn, phát hành tàiliệu tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thi hành Luật Cư trú cho cán bộ, côngchức và nhân dân với nội dung rõ ràng, dễ hiểu, đảm bảo cho việc thực hiện LuậtCư trú được thống nhất.

b) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố kiểm tra, hướng dẫncác sở - ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các cấp rà soát các văn bản quy phạmpháp luật hoặc các văn bản của các ngành và địa phương liên quan đến quy địnhvề hộ khẩu hoặc các quy định khác trái với Luật Cư trú để kiến nghị cơ quan cóthẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ.

c) Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố xem xét cấp giấy chứngnhận có quốc tịch Việt Nam đối với các trường hợp công dân Việt Nam ở nướcngoài được về nước thường trú.

5. Sở Xây dựng:

Đẩy nhanh tiến độ cấp số nhà, thống nhất với Công an thành phốđể giải quyết các trường hợp chỗ ở xác định hợp pháp nhưng không kịp cấp số nhàđể giải quyết đăng ký thường trú, tạm trú cho công dân; Hướng dẫn cho Ủy ban nhândân quận - huyện chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấn việc xác nhậntình trạng nhà đối với 05 loại nhà không được đăng ký thường trú.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Phối hợp Sở Văn hóa và Thông tin, Ủy ban nhân dân quận - huyệnthông báo các địa điểm: cấm xây dựng; mốc giới bảo vệ công trình hạ tầng kỹthuật; mốc giới bảo vệ di tích lịch sử, văn hóa đã được xếp hạng; khu vực đấtcông mà dân đã lấn chiếm xây dựng nhà trái phép; khu vực đã có quyết định thuhồi đất; khu vực đang có tranh chấp khiếu kiện về quyền sử dụng chưa được giảiquyết;... (các nội dung quy định nhà ở không được đăng ký hộ khẩu liên quanchức năng của mình).

7. Sở Văn hóa và Thông tin:

Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp hướng dẫn các cơquan báo chí, phát thanh, truyền hình ở địa phương tuyên truyền rộng rãi LuậtCư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú để các cơ quan, tổ chức,công dân thông hiểu và thực hiện đúng quy định.

8. Sở Giao thông - Công chính:

Phối hợp Ủy ban nhân dân quận - huyện thông báo các bến đậucủa tàu, thuyền trên địa bàn thành phố đã được cấp phép để hướng dẫn đến từnghộ gia đình, cá nhân sử dụng tàu, thuyền, phương tiện khác nhằm mục đích để ở,sinh hoạt.

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn các cơ sở bảo trợ xãhội thực hiện việc đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưu trú cho ngườiđược tiếp nhận nuôi dưỡng tại cơ sở.

10. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố:

Phối hợp với Công an thành phố hướng dẫn việc đăng ký, quản lýcư trú đối với người đang làm nghĩa vụ quân sự, sỹ quan, hạ sỹ quan, quân nhânchuyên nghiệp, công chức, công nhân cư trú tại đơn vị đóng quân; hướng xử lý sốvi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự (đào ngũ, chống lệnh,...) để giải quyết đăng kýthường trú theo quy định.

11. Sở Tài chính:

a) Phối hợp với Công an thành phố, Sở Tư pháp, Sở Kế hoạch vàĐầu tư, các ngành liên quan khác và Ủy ban nhân dân quận - huyện đảm bảo kinhphí cho việc triển khai thực hiện Luật Cư trú trong dự toán chi thường xuyênhàng năm. Riêng trong năm 2007, Sở Tài chính phối hợp với Công an thành phố vàSở Tư pháp có dự trù cụ thể trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét, quyết địnhcấp bổ sung để đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Luật Cư trú trên địa bànthành phố.

b) Chủ trì phối hợp với các ngành liên quan nghiên cứu đề nghịcấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định về lệ phí đăng ký cư trú chophù hợp với Luật Cư trú; cung cấp biên lai thu lệ phí, hướng dẫn và kiểm traviệc thu lệ phí theo quy định.

12. Sở Nội vụ:

Đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Tổcông tác liên ngành theo đề nghị của Công an thành phố để khảo sát việc thựchiện một số nội dung cần thiết liên quan đến thực hiện Luật Cư trú.

13. Ban Tôn giáo - Dân tộc:

Ban Tôn giáo - Dân tộc thành phố phối hợp với Công an thành phốhướng dẫn các cơ sở tôn giáo về việc đăng ký thường trú, tạm trú, thông báo lưutrú tại các cơ sở.

14. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố:

Hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận - huyện tổ chức tuyêntruyền vận động trong nhân dân về việc thực hiện Luật Cư trú;Giám sátviệc tổ chức thực hiện Luật Cư trú.

15. Đề nghị Tòa án nhân dân thành phố:

Kiến nghị Tòa án nhân dân Tối cao xem xét hướng dẫn việc traođổi thông tin giữa Tòa án quận - huyện với Công an quận - huyện về nhà bị kêbiên, tịch thu để thi hành án; người bị Tòa án áp dụng hình phạt cấm cư trú;người bị kết án phạt tù nhưng chưa có quyết định thi hành án, được hưởng ántreo hoặc đang được hoãn thi hành án phạt tù; người đang bị quản chế…

16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận - huyện:

a) Chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về cư trú tại địa phươngmình; chỉ đạo các phòng chức năng và Ủy ban nhân dân phường - xã - thị trấnthực hiện việc chứng thực các loại giấy tờ xác nhận chỗ ở hợp pháp cho công dântheo quy định tại Điều 5 Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm2007 của Chính phủ, không gây phiền hà cho nhân dân.

b) Thông báo và hướng dẫn kịp thời Công an quận - huyện nhữngtình hình có liên quan đến việc thực hiện Luật Cư trú.

c) Tổ chức triển khai việc quản lý Nhà nước về cư trú tại địaphương theo quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cưtrú theo phân cấp.

d) Bố trí cán bộ có đủ năng lực, phẩm chất đạo đức tốt, làmcông tác đăng ký, quản lý cư trú ở phường - xã - thị trấn; bảo đảm trình tự,thủ tục đăng ký thường trú, tạm trú đơn giản, kịp thời, chính xác, công khaiminh bạch theo đúng quy định của Luật Cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hànhLuật Cư trú.

đ) Giải quyết kịp thời kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của côngdân liên quan đến cư trú, quản lý cư trú theo quy định của pháp luật; kịp thờixử lý những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi sách nhiễu, gây phiền hàcho cơ quan, tổ chức và nhân dân.

e) Tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật và các vănbản khác thuộc phạm vi quản lý liên quan đến quy định về hộ khẩu, kịp thời đềnghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi hoặc bãi bỏ những nội dung trái với Luật Cưtrú và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Cư trú.

g) Không được tự ý ban hành thêm quy định, thủ tục, đặt raviệc thu phí, lệ phí không đúng quy định trong Luật Cư trú và các văn bản hướngdẫn thi hành Luật Cư trú.

17. Tổ chức thực hiện: Trong quá trình thực hiện phảichú trọng nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tích cực cải tiến thủ tục hànhchính, từng bước ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác đăng ký và quản lý cưtrú, tạo mọi thuận lợi cho người dân nắm chắc được các biến động về hộ, nhânkhẩu nhằm phục vụ có hiệu quả cho công tác giữ vững an ninh chính trị - trật tựan toàn xã hội, xây dựng quy hoạch - kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xãhội của thành phố.

Yêu cầu Thủ trưởng các sở - ngành thành phố và Chủ tịch Ủy bannhân dân các cấp khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị này và thườngxuyên báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.

Giao Giám đốc Công an thành phố theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫnvà kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác đăng ký, quản lý cư trú thốngnhất trên địa bàn thành phố và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố theođịnh kỳ.

Chỉ thị này thay thế Chỉ thị số 32/2005/CT-UBND ngày 21 tháng11 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố và có hiệu lực sau 10 ngày, kể từngày ký./.

Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Công an;

- Cục Kiểm tra Văn bản-Bộ Tư pháp;

- Thường trực Thành ủy;

- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;

- Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố;

- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy

- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể TP;

- Các sở - ngành thành phố;

- UBND các quận - huyện;

- Viện Kiểm sát nhân dân thành phố;

- Tòa án nhân dân thành phố;

- Báo, Đài thành phố;

- VPHĐ-UB: CPVP;

- Các Phòng Chuyên viên;

- TT Lưu trữ; TT Công báo; TT Tin học;

- Lưu:VT, (NC-P)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

Nguyễn Thành Tài