ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 21/2007/CT-UBND

Long Xuyên, ngày 06 tháng 11 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀCÔNG TÁC QUỐC PHÒNG ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2008

Thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng ở các Bộ, Cơ quan ngang bộ,Cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương, Chỉ thị số 24/2006/CT-UBND ngày12/12/2006 của UBND tỉnh An Giang về công tác quốc phòng địa phương. Năm qua,cấp ủy, chính quyền cùng với các Ban, ngành, đoàn thể các cấp đã phối hợp chặtchẽ trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng địa phương đạt đượcnhiều kết quả thiết thực. Công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức được triểnkhai thực hiện đồng bộ, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tráchnhiệm của đội ngũ cán bộ trong hệ thống chính trị và nhân dân, góp phần giữvững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Lực lượng vũ trang địaphương được quan tâm xây dựng nâng cao chất lượng tổng hợp, đáp ứng yêu cầunhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống; công tác phối hợp giữa 03 lựclượng Quân sự - Công an - Bộ đội Biên phòng theo Quyết định số 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003 của Thủ tướng Chính phủ được tiến hành một cách thường xuyên,bảo đảm giữ vững an ninh biên giới, an ninh trật tự nội địa. Nền quốc phòngtoàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân thườngxuyên được quan tâm củng cố xây dựng đi vào chiều sâu. Công tác tuyển quân, tuyểnsinh quân sự đạt chỉ tiêu về số lượng và nâng cao về chất lượng; chất lượnghuấn luyện, diễn tập được nâng lên rõ rệt.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được,công tác quốc phòng địa phương năm 2007 cũng còn bộc lộ một số mặt tồn tại, hạnchế như: công tác xây dựng lực lượng gắn với xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diệncó nơi, có lúc chưa được quan tâm đúng mức; công tác giáo dục quốc phòng toàndân ở cơ sở chưa được tiến hành một cách thường xuyên; hoạt động phối hợp tronggiữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở chưa đều, thường chỉ tập trung vào các ngày caođiểm lễ, tết.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quảnhiệm vụ quốc phòng địa phương năm 2008, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở,Ban, ngành cấp tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tập trung thựchiện tốt các nội dung như sau :

1. Tổ chức quán triệt và triển khaithực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12CT/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị; Chỉthị số 24-CT/TU ngày 20/8/2007 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hìnhmới; Nghị định 116/2007/NĐ-CP ngày 10/7/2007 của Chính phủ về giáo dục quốcphòng - an ninh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và tráchnhiệm trong thực hiện 02 nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2. Tiếp tục quán triệt và triển khaithực hiện Chỉ thị 16-CT/TW ngày 05/10/2002 của Ban Bí thư; Chỉ thị 14-CT/TUngày 15/01/2003 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Lựclượng DQTV và DBĐV trong tình hình mới; triển khai thi hành luật Quốc phòng theoChỉ thị số 24/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

3. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủtrì phối hợp cùng với các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quanchuẩn bị mọi mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ của Tỉnh năm 2008.

4. Tiến hành khảo sát nắm chắc cácđối tượng giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh; lập kế hoạch giáodục, bồi dưỡng cho từng đối tượng theo phân cấp. Chủ động nghiên cứu, xây dựngnội dung, chương trình bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh mở rộng cho mộtsố đối tượng (ngoài đối tượng 2, 3, 4, 5). Tổ chức việc tuyên truyền, giáo dụcquốc phòng toàn dân và thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng toàn dân; giáodục quốc phòng - an ninh cho học sinh, sinh viên đạt chỉ tiêu đề ra. Trongđó chú trọng đến nhân dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc và nơi cóđông tín đồ tôn giáo.

5. Đẩy mạnh việc kết hợp phát triểnkinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại gắn với củng cố quốc phòng - an ninh. Kịpthời điều chỉnh kế hoạch tác chiến phòng thủ và các kế hoạch bảo đảm kèm theo.Hoàn chỉnh đề án, kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh, huyện; kế hoạch đảmbảo cho năm đầu chiến tranh (kế hoạch B) và địa lý quân sự. Thực hiện tốt đềán, kế hoạch phòng không nhân dân và kế hoạch phòng thủ dân sự.

6. Đẩy mạnh các biện pháp xây dựngnền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân. Kiện toàn nâng cao chấtlượng tổng hợp lực lượng vũ trang địa phương đáp ứng yêu cầu sẵn sàng chiến đấutrong mọi tình huống, nhất là lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên. Tiếptục phát huy hiệu quả thực hiện theo Quyết định 107/2003/QĐ-TTg ngày 02/6/2003của Thủ tướng Chính phủ giữa 03 lực lượng: Quân sự - Công an - Bộ đội biênphòng để chủ động đề xuất các biện pháp xử lý, không để bị đọng, bất ngờ; giữvững an ninh biên giới, an ninh trật tự xã hội nội địa, nhất là an ninh nôngthôn.

7. Thực hiện tốt công tác tuyển quân,tuyển sinh quân sự năm 2008; trong công tác tuyển quân, cần chú ý kết hợp chặtchẽ với việc tạo nguồn cán bộ cơ sở và xây dựng lực lượng dự bị động viên. Thựchiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đặc biệt chú trọng việc nâng cao chấtlượng.

8. Tăng cường các biện pháp giáodục chính trị, tư tưởng cho lực lượng vũ trang địa phương nhằm xây dựng ý chí quyếttâm chiến đấu cao, xây dựng từng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, không đểcác tệ nạn xã hội len lõi vào cơ quan, đơn vị, đồng thời giáo dục cho cán bộ -chiến sĩ quán triệt thông suốt những thuận lợi, khó khăn và thời cơ, thách thứctrong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước.

9. Tổ chức giao ban quốc phòng theođịnh kỳ mỗi quý một lần; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện công tác quốcphòng địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh; đồng thời tham mưu cho Ủy bannhân dân tỉnh trong việc tổ chức thanh tra, kiểm tra công tác quốc phòng địaphương.

10. Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày kể từ ngày ký.

Yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban, ngànhvà UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức quán triệt và có kế hoạch triểnkhai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì khó khăn, vướng mắc phảikịp thời báo cáo cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh để tổng hợp đề xuất UBND tỉnh xửlý./.

Nơi nhận : - BTL Quân khu 9;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ tư pháp;
- Trang Website Chính phủ;
- TT. TU,HĐND, UBND tỉnh;
- Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP, PVP.La Phước Kiên;
- Phòng NC, TH;
- Lưu: VT
.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Minh Tùng