ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
*****

Số: 21/2007/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2007

CHỈ THỊ


VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, PHÁT TRIỂN TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG (BTS) TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Trong những năm qua, mạng thông tin di động đã phát triển rất nhanh và trở thành một phương tiện thông tin liên lạc thiết yếu góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng – an ninh và đáp ứng nhu cầu thông tin đa dạng của người dân. Sự có mặt các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động với nhiều loại hình, dịch vụ đa dạng đã tạo ra một thị trường sôi động và phong phú. Với tốc độ phát triển dịch vụ thông tin di động như hiện nay, nhu cầu đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng viễn thông, mở rộng mạng lưới để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ và đảm bảo chất lượng dịch vụ là cần thiết. Tuy nhiên, việc phát triển mạng lưới, đặc biệt là việc mở rộng vùng phủ sóng, xây dựng trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm BTS) của các doanh nghiệp viễn thông còn gặp nhiều khó khăn do: các qui định về công tác quản lý nhà nước trong xây dựng, vận hành trạm BTS còn thiếu; nhận thức của nhân dân về sóng điện từ trong thông tin di động chưa đầy đủ; sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng chưa đồng bộ làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển mạng lưới cung cấp dịch vụ.

Để tạo điều kiện cho việc phát triển mạng lưới, xây dựng các trạm BTS, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động và các cá nhân, tổ chức trên địa bàn Thành phố thực hiện ngay các công việc sau:

1. Giao Sở Bưu chính, Viễn thông:

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội, Báo An ninh Thủ đô, Báo Kinh tế Đô thị, Báo Hà Nội mới) tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định liên quan đến việc: triển khai, hoạt động của các trạm BTS; công tác kiểm định các trạm BTS; cung cấp thông tin liên quan đến sóng điện từ trong thông tin di động đối với sức khỏe cộng đồng;

- Cung cấp thông tin, văn bản có liên quan đến việc triển khai xây dựng, lắp đặt, kiểm định chất lượng các trạm BTS, phối hợp với Cục quản lý chất lượng Bưu chính Viễn thông & Công nghệ Thông tin (BCVT&CNTT) thực hiện cung cấp, cập nhật thường xuyên trên website của Sở Bưu chính, Viễn thông Hà Nội danh sách các trạm BTS trên địa bàn đã được cấp giấy chứng nhận kiểm định. Các nội dung trên được thực hiện xong trong tháng 10/2007 và tiếp tục được cập nhật trong thời gian tiếp theo;

- Phối hợp và hỗ trợ các doanh nghệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trong quá trình triển khai xây dựng, lắp đặt trạm BTS;

- Phối hợp với Cục quản lý chất lượng BCVT&CNTT đôn đốc, kiểm tra việc tuân thủ quy định về kiểm định các trạm BTS của các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

- Hướng dẫn các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động trong việc báo cáo định kỳ về các trạm BTS trên địa bàn và xây dựng kế hoạch hàng năm về triển khai xây dựng mới, mở rộng các trạm BTS;

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này, định kỳ 06 tháng/01 lần báo cáo UBND Thành phố tình hình và kết quả thực hiện.

2. Giao Sở Xây dựng:

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Bưu chính Viễn thông, Quy hoạch Kiến trúc, Tài nguyên Môi trường & Nhà đất hướng dẫn việc xây dựng, lắp đặt trạm BTS theo quy định của Bộ Thông tin & Truyền thông, Bộ Xây dựng để các doanh nghiệp tuân thủ thực hiện;

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, Sở Bưu chính Viễn thông và các đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong quá trình xây dựng, lắp đặt trạm BTS.

3. Giao Ủy ban nhân dân các quận, huyện:

- Chỉ đạo các Đài truyền thanh trực thuộc thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến: nội dung các qui định liên quan đến việc xây dựng, lắp đặt, vận hành trạm BTS; cung cấp cho nhân dân các thông tin liên quan đến sóng điện từ trong thông tin di động đối với sức khỏe cộng đồng và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân;

- Theo dõi, thống kê tình hình xây dựng, lắp đặt và vận hành các trạm BTS trên địa bàn quận, huyện quản lý; kịp thời phản ánh tình hình về Sở Bưu chính Viễn thông để phối hợp quản lý;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Bưu chính Viễn thông, Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình xây dựng,lắp đặt trạm BTS.

4. Giao Công an Thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn, an ninh trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời các hành vi phá hoại, cố tình gây cản trở việc xây dựng, phát triển mạng lưới để nâng cao chất lượng dịch vụ thông tin di động.

5. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động có trách nhiệm:

- Xây dựng kế hoạch phát triển mạng lưới, lắp đặt mới các trạm BTS theo hướng dẫn của Sở Bưu chính Viễn thông và các cơ quan có thẩm quyền;

- Thực hiện đầy đủ các thủ tục có liên quan đến việc xây dựng, lắp đặt các trạm BTS theo hướng dẫn của Sở Xây dựng. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về kiểm định công trình kỹ thuật chuyên ngành viễn thông do Bộ Bưu chính Viễn thông (này là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành và báo cáo về Sở Bưu chính Viễn thông Hà Nội.

- Báo cáo tình hình triển khai xây dựng, lắp đặt, khai thác, sử dụng các trạm BTS trên địa bàn Hà Nội theo hướng dẫn của Sở Bưu chính Viễn thông;

- Chủ động cung cấp thông tin và phối hợp với UBND các quận, huyện, phường, xã, thị trấn và các đơn vị liên quan trong việc giải quyết các vướng mắc trong quá trình xây dựng, lắp đặt các trạm BTS;

6. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân có hành vi gây rối, cản trở trái phép hoạt động xây dựng, lắp đặt trạm BTS của các doanh nghiệp. Các hành vi vi phạm tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp gây thiệt hại thì phải bồi thường cho doanh nghiệp theo quy định.

Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu Giám đốc các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận huyện; Giám đốc các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động và các tổ chức, cá nhân nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị này định kỳ 06 tháng/01 lần báo cáo UBND Thành phố về kết quả thực hiện (thông qua Sở Bưu chính, Viễn thông)

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời thông báo về Sở Bưu chính, Viễn thông để báo cáo UBND Thành phố xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Thường trực TU;
- Thường trực HĐND;
- Đ/c Chủ UBND (để báo cáo);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Các Bộ: Thông tin và Truyền thông, Tư pháp;
- Các Cục: QL chất lượng BCVT&CNTT, KTVB
- Các Sở: Tư pháp; BCVT, Xây dựng, QHKT, TNMT&NĐ,
Công an Thành phố
- UBND các quận, huyện;
- Các Báo: KT Đô thị, An ninh Thủ đô, HN mới;
- Đài PT&TH Hà Nội;
- Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ thông tin di động;
- CPVP, TH, PC, KT, VX, XD, NN;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Hoàng Mạnh Hiển