ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/2013/CT-UBND

Đắk Nông, ngày 11 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI, THỰC HIỆN LUẬT TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG CỦA NHÀ NƯỚCVÀ CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THI HÀNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Luật Trách nhiệm bồi thường củaNhà nước được Quốc hội thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành kể từngày 01/01/2010. Theo đó, nhiều văn bản hướng dẫn thi hành Luật Tráchnhiệm bồi thường của Nhà nước liên quan đến hoạt động quản lý hành chính,tố tụng, thi hành án cũng được ban hành, đã xác lập hành lang pháp lýquan trọng, quy định đầy đủ, đồng bộ tất cả các vấn đề liên quan đến tráchnhiệm bồi thường của Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thihành công vụ gây ra.

Ở địa phương, qua sơkết 3 năm thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước cho thấy trênthực tế chưa có vụ việc phát sinh ở lĩnh vực này, công tác quản lý còn gặpnhiều khó khăn, vướng mắc, việc triển khai, thi hành Luật Trách nhiệmbồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa thật sựhiệu quả, không có chiều sâu, chưa tạo được nhận thức tốt đối với chínhđội ngũ người thi hành công vụ và nhân dân trong tỉnh về trách nhiệm bồi thườngcủa Nhà nước đối với cá nhân, tổ chức bị thiệt hại.

Nhằm đảm bảo triển khai, thựchiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thihành trên địa bàn tỉnh có hiệu quả, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợppháp của cá nhân, tổ chức bị thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra, nângcao ý thức, trách nhiệm công vụ của người thi hành công vụ và tăng cường côngtác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực này, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã có trách nhiệm

a) Tăng cường phổ biến, quántriệt nghiêm túc Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướngdẫn thi hành bằng hình thức và biện pháp thích hợp đến mọi cá nhân, tổchức, đơn vị trong phạm vi do mình quản lý.

b) Chỉ đạo, phân công cán bộtheo dõi công tác giải quyết bồi thường của Nhà nước thuộc phạm vi thẩm quyềnđể kịp thời thực hiện thủ tục giải quyết bồi thường khi tổ chức, cá nhân bịthiệt hại có đơn yêu cầu bồi thường theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Tư pháp và Phòng Tư pháp cáchuyện, thị xã phải được kiện toàn bộ máy chuyên môn giúp việc theo quy định củapháp luật và hướng dẫn của Bộ Tư pháp.

c) Theo dõi, đôn đốc, chỉđạo, kiểm tra việc giải quyết bồi thường thuộc trách nhiệm của cơquan, đơn vị.

d) Căn cứ vào chức năng, nhiệmvụ của cơ quan, đơn vị phối hợp với Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhândân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường tại địaphương.

đ) Hàng năm, phối hợp với cơquan Tài chính trong việc xác định nhu cầu kinh phí, lập dự toán kinh phí chocông tác quản lý nhà nước về bồi thường và công tác giải quyết bồi thường.

e) Định kỳ sáu tháng và hàng năm,tiến hành thống kê, báo cáo kết quả việc thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thườngcủa Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trong phạm vi do mình quản lý,gửi Sở Tư pháp tổng hợp để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quyđịnh.

2. Sở Tư pháp có trách nhiệm

a) Tham mưu, giúp Ủy ban nhândân tỉnh thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường và đánh giáhiệu quả thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trên địa bàn tỉnhtheo quy định của pháp luật. Đặc biệt chú trọng công tác này trong lĩnhvực quản lý đất đai, quản lý đô thị (kinh tế - hạ tầng) của địa phương.

b) Phối hợp với Sở Tài chính xácđịnh nhu cầu sử dụng ngân sách nhà nước cho công tác bồi thường tại địa phương.

c) Phối hợp với các cơ quan Đài,Báo của tỉnh tích cực phổ biến, tuyên truyền Luật Trách nhiệm bồi thường củaNhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành đến mọi tổ chức, cá nhân; cung cấpthông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầubồi thường.

d) Chủ trì, phối hợp với Sở,ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức bồi dưỡng kiến thức phápluật, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ giải quyết bồi thường của Nhà nước cho cáccán bộ, công chức thực hiện công tác giải quyết bồi thường để đảm bảo thực hiệnviệc giải quyết bồi thường công bằng, khách quan, đúng pháp luật và thống nhất.

đ) Theo dõi, đôn đốc, thanhtra, kiểm tra việc giải quyết bồi thường của nhà nước; tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật vềtrách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

e) Đề xuất, trình UBND tỉnh xácđịnh cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêucầu hoặc không có sự thống nhất về trách nhiệm bồi thường giữa các cơ quanchuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g) Phối hợp với các cơ quan, đơnvị có liên quan theo dõi, thống kê các hành vi trái pháp luật của cán bộ, côngchức gây ra thiệt hại của địa phương; tổng hợp các khó khăn vướng mắc tronghoạt động thi hành công vụ; các hạn chế, bất cập của hệ thống pháp luật để kiếnnghị các cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm phápluật nhằm đảm bảo tính thống nhất, hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của cáccơ quan nhà nước.

h) Định kỳ sáu tháng và hàngnăm, tiến hành tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả việc thực hiện Luật Tráchnhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàntỉnh gửi Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tư pháp theo quy định.

3. Sở Nội vụ có trách nhiệm

a) Hướng dẫn, theo dõi, kiểm traviệc xử lý trách nhiệm đối với cán bộ, công chức của địa phương có hành vi tráipháp luật gây thiệt hại cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ.

b) Nghiên cứu, đề xuất các giảipháp nhằm nâng cao năng lực thi hành công vụ của cán bộ, công chức để giảmthiểu các hành vi trái pháp luật gây thiệt hại cho cá nhân, tổ chức.

4. Sở Tài chính có trách nhiệm

Hướng dẫn các cơ quan, đơn vịlập dự toán ngân sách để đảm bảo tài chính cho công tác quản lý nhà nướcvề bồi thường và công tác giải quyết bồi thường. Phối hợp với Sở Tư pháp và cácSở, ngành có liên quan giúp UBND tỉnh theo dõi, giám sát, kiểm tra việc chi trảbồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả của cán bộ, công chức, viên chứcđối với các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thôngcó trách nhiệm

Chỉ đạo, hướng dẫn việc tuyêntruyền, phổ biến Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và các văn bản hướngdẫn thi hành trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh để các cơ quan,đơn vị triển khai thực hiện; đưa tin tuyên truyền về việc thực hiện giải quyếtbồi thường để mọi tổ chức, cá nhân được biết, theo dõi và tham gia giám sát.

Trong quá trình triển khai, thựchiện Chỉ thị này, nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị phản ánh về Ủyban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được chỉ đạo, giải quyết.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hànhsau 10 ngày, kể từ ngày ký ban hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn