UBND TỈNH NGHỆ AN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

Về việc triển khai thực hiện Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13

ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Ưu đãi người có công với cách mạng là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chính trị - kinh tế và xã hội sâu sắc; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, đền ơn đáp nghĩa đối với những người và gia đình đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/7/2012 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ sâu sắc ý nghĩa, mục đích yêu cầu và nội dung của Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 , Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng đến các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân, nhằm tạo điều kiện để mọi người biết và nghiêm túc thực hiện.

2. Chủ động có kế hoạch chỉ đạo việc thực hiện Pháp lệnh:

a) Thành lập, kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng ở các cấp.

b) Phân công rõ nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân các cấp thực hiện Pháp lệnh.

c) Quy định chế độ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể nhằm đảm bảo không để sai sót đối tượng, thực hiện đúng, đủ chế độ ưu đãi đối với các đối tượng quy định.

d) Tổ chức tập huấn về công tác người có công theo nội dung Pháp lệnh ưu đãi người có công, Nghị định và các thông tư hướng dẫn; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công ở cấp xã, phường, thị trấn.

đ) Chủ động trong việc rà soát chế độ chính sách cho người có công để kịp thời báo cáo về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội điều chỉnh chế độ trợ cấp.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An, cần thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

a) Căn cứ Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ về việc quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, để có kế hoạch tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã trong công tác kê khai, xác minh, xác nhận, giám định điều chỉnh trợ cấp theo quy định.

b) Hoàn thành việc điều chỉnh, chuyển đổi các mức trợ cấp, phụ cấp đối với các đối tượng đang hưởng chính sách, các đối tượng là Mẹ Việt Nam anh hùng, người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, thân nhân liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày,...

c) Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai, thực hiện ở cơ sở. Thu thập, tổng hợp tình hình, báo cáo Ban chỉ đạo và Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề vướng mắc trong quá trình triển khai Pháp lệnh.

d) Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã, UBND các xã, phường, thị trấn kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công.

đ) Thực hiện chế độ họp Ban chỉ đạo cấp tỉnh và báo cáo việc thực hiện công tác người có công theo quy định.

4. Sở Y tế

a) Hướng dẫn chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ, bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng;

b) Căn cứ danh mục bệnh tật, dị dạng, dị tật do nhiễm chất độc hoá học để xác nhận người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hoá học;

c) Chỉ đạo Hội đồng giám định y khoa tỉnh: Tổ chức khám, giám định đối với thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học và con của người có công; Giám định các nội dung khác để làm căn cứ thực hiện chế độ ưu đãi do Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển đến và chịu trách nhiệm trong việc xử lý các vướng mắc về công tác giám định.

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

a) Tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm Quân đội quản lý;

b) Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ;

c) Kiểm tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công thuộc lực lượng Quân đội quản lý.

6. Công an tỉnh

a) Tổ chức thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng thuộc trách nhiệm Công an quản lý;

b) Điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật về hành vi vi phạm pháp luật trong việc xác lập hồ sơ và thực hiện chế độ ưu đãi người có công.

7. Sở Tài chính: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để hướng dẫn việc lập, phân bổ dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đảm bảo ngân sách thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.

8. Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và xã hội để chỉ đạo việc cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho người có công với cách mạng.

9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Nghệ An, Đài phát thanh và truyền hình tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền thực hiện Pháp lệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng để quần chúng nhân dân hiểu rõ nội dung, tinh thần của Pháp lệnh, cùng tham gia giám sát thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

9. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của mình trong việc giám sát, kiểm tra thực hiện chính sách đối với người có công, đồng thời phối hợp với Chính quyền các cấp tổ chức chăm lo đời sống vật chất và tinh thần đối với những người có công với cách mạng và gia đình của họ.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố, thị xã, các cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc Chỉ thị. Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để xem xét, giải quyết./

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Lê Xuân Đại