THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-TTg

Hà Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, ĐẢM BẢO AN TOÀN HỒ CHỨA NƯỚC

Hiện nay, trên cả nước có gần 7000 hồchứa thủy lợi, thủy điện đang hoạt động, các hồ chứa này đã phát huy hiệu quả,góp phần quan trọng trong phát trin kinh tế - xã hội, đặcbiệt là phát triển nông nghiệp, ổn định đời sống nhân dân.

Tuy nhiên, phần lớn các hồ chứa, nhấtlà các hồ thủy lợi vừa và nhỏ đã được xây dựng từ 30 đến 40 năm trước, số liệu tính toán, kinh nghiệm thiết kế,kỹ thuật thi công hạn chế nên nhiều hồ đập không còn phù hợp với điu kiện mưa lũ cực đoan hiện nay. Mặt khác, lực lượngquản lý, vận hành hồ còn mỏng, nhiều nơi không có đội ngũ đủ năng lực chuyênmôn, thiếu kinh phí duy tu, bảo dưỡng nên nhiều hồ đã bị xuống cấp, hư hỏng, tiềmẩn nguy cơ sự cố.

Công tác quản lý nhà nước về an toànđập của các Bộ, ngành, địa phương dù đã có nhiều cố gắng nhưng vẫn còn lúngtúng, bị động. Chất lượng quy hoạch chưa đáp ứng được yêu cầu, nhất là quyhoạch các hồ thủy điện nhỏ. Công tác quản lý, giám sát chất lượng công trìnhxây dựng trong thiết kế, thi công một shồ đập thủy điện, thủy lợi nhỏ, nhất là đối với công trình do chính quyn cơ sở, các hợp tác xã, doanh nghiệp tư nhân làm chủ đu tư còn hạn chế, chưa chặt chẽ; một số chủ đầu tưvà nhà thầu không tuân thủ các quy chuẩn, tiêu chuẩn, chỉ dẫn kỹ thuật nên đãđể xảy ra sự cố trong quá trình thi công công trình. Việc thực hiện các quyđịnh pháp luật vquản lý an toàn đập của chủ đập chưa đy đủ, nghiêm túc: nhiều chủ đập chưa thực hiện kiểm định đập và kiểmtra tính toán lại dòng chảy lũ, khảnăng xả lũ, chưa cắm mốc giới xác định phạm vi vùng phụ cận bảo vệ đập, chưaxây dựng phương án bảo vệ đập, phương án phòng chng lụtbão bảo đảm an toàn đập, chưa lập, phê duyệt phương án phòng chng lũ lụt vùng hạ du. Nhiều hồ đập thiếu hệ thống quan trắc, chưa có hệthống giám sát thông tin hồ chứa, chưa xây dựng hệ thngcảnh báo xả lũ cho vùng hạ du.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu,thiên tai ngày càng phức tạp, khó lường và sự xuống cấp theo thời gian tiềm ẩnnguy cơ dẫn đến mất an toàn hồ chứa. Đtăng cường côngtác quản lý nhà nước, khắc phục những tồn tại trong công tác quản lý an toànđập, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố nơi có hồ chứatriển khai thực hiện một scông việc chủ yếu sau đây:

1. Rà soát hệ thống văn bản quy phạmpháp luật liên quan đến đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập; phân cấp quảnlý gắn với trách nhiệm cụ thcủa từng Bộ, ngành, địaphương, chủ đầu tư trong việc quản lý đầu tư xây dựng các công trình hồ chứa;bổ sung các tiêu chuẩn, quy chuẩn về quản lý an toàn đập; rà soát, quy địnhchặt chẽ về năng lực của tổ chức tư vấn, cơ quan quản lý dự án và nhà thầu thicông công trình hồ chứa để nâng cao chất lượng công trình; tăng cường hiệu lựcthực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương đối với công tác quản lý đầu tư, xâydựng hồ chứa. Cập nhật, điều chỉnh quy trình vận hành để đảm bảo an toàn, phùhợp vi điều kiện thực tế và nâng cao hiệu quả sử dụng tàinguyên nước.

2. Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao chấtlượng công tác quy hoạch, rà soát các dự án chưa triển khai xây dng (kể cả các dự án đã bố trí vốn), kiên quyết dừng thực hiện các dự ánhiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không đm bảo phát triển bền vững.

3. Củng cố lực lượng quản lý chuyêntrách, đủ năng lực chuyên môn để quản lý an toàn hồ đập; thường xuyên thực hiệncông tác đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho lực lượngquản lý, vận hành hồ chứa.

4. Một số nhiệm vụ cụ thể:

a) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

- Phân công cụ thể trách nhiệm của cơquan quản lý chuyên ngành và chính quyền các cấp trong việc thực hiện chức năngquản lý nhà nước về an toàn đập.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, hướngdẫn các chủ đập trên địa bàn thực hiện các quy định của phápluật về quản lý an toàn đập, kiên quyết xử lý đối với cácchủ đập không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn đập.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăngcường kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý chất lượng công trình xây dựng đối vớicác hoạt động đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các công trình hồ chứa trênđịa bàn, nhất là đối với các hồ chứa do chính quyền huyện, xã và doanh nghiệptư nhân làm chủ đầu tư.

- Củng cố lực lượng quản lý hồ chứacó đủ năng lực, chuyên môn; tổ chức tốt việc theo dõi, kiểm tra hồ đập trước,trong và sau mùa mưa lũ nhằm phát hiện sớm những nguy cơ gây mất an toàn côngtrình và có biện pháp xử lý kịp thời, tránh đxảy ra sự cố.

- Chỉ đạo các Sở: Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Công Thương và Ban Chỉ huy Phòng, chnglụt, bão các cấp tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các hồ chứa thủylợi, thủy điện trên địa bàn. Trên cơ sở đó,lập danh mục các hồ chứa hư hỏng, xuống cấp và xây dựng phương án chủ động bảođảm an toàn công trình và dân cư vùng hạ du.

- Quyết định việc tích nước và bảođảm an toàn đối với các hồ chứa trên địa bàn thuộc tráchnhiệm quản lý; phối hợp chỉ đạo quản lý các hồ chứa trên địa bàn do Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương trực tiếp quản lý.

- Chủ động chỉ đạo xây dựng, phêduyệt phương án phòng chống lũ, lụt, đảm bảo an toàn dâncư vùng hạ du trong các tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập, đặc biệt là đốivới các hồ chứa có dung tích lớn; tổ chức diễn tập, hướng dẫn nhân dân chủ độngứng phó với các tình huống khẩn cấp.

b) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn:

- Khẩn trương hoàn thành dự thảo Nghịđịnh thay thế Nghị định số 72/NĐ-CP ngày 07 tháng 05 năm 2007 của Chính phủ vềquản lý an toàn đập để trình Chính phủ trong tháng 12 năm 2013, trong đó phânrõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan, nâng caovai trò, trách nhiệm của chính quyền địa phương các cấp trong việc quản lý antoàn đập; nghiên cứu mô hình Hội đồng an toàn đập phù hpđể tăng cường quản lý an toàn đập.

- Chủ trì, phối hp với các Bộ: Công Thương, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ ban hành cácvăn bản hướng dẫn trình tự, thủ tục và nội dung lập, thẩm định, phê duyệtphương án phòng chng lũ, lụt cho vùng hạ du hchứa trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập để thống nhất áp dụng;rà soát, bổ sung các quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định vàhướng dẫn thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập.

- Hoàn chỉnh Đánxây dựng hệ thống thông tin giám sát hồ chứa phục vụ phòng, chống thiên tai,trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; hướng dẫn một số địa phương lắpđặt hệ thống quản lý thông tin hồ chứa tại cơ quan chỉ huy phòng, chống lụt,bão cấp tỉnh; từng bước đầu tư trang bị hệ thống giám sát tự động, hệ thốngcảnh báo xả lũ hạ du cho các hồ chứa thủy lợi lớn đểhỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợp khẩncấp.

- Chỉ đạo, tổ chức lập phương ánphòng, lũ, lụt cho vùng hạ du trongtình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo quy định đối với các hồ chứa có dungtích lớn do Bộ quản lý.

- Chủ trì, phối hợp với các địaphương rà soát, lập danh mục các hchứa thủy lợi có nguycơ mất an toàn; sắp xếp thứ tự ưu tiên để từng bước sửachữa, nâng cấp bảo đảm an toàn; phối hợp với các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đu tư cân đối, hỗ trợ có mục tiêu từ ngânsách Trung ương để sửa chữa, nâng cấp các hồ cha thủy lợitheo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 1419/VPCP-KTN ngày 20tháng 02 năm 2013.

- Chỉ đạo kiểm tra, đánh giá mức độan toàn, quyết định việc tích nước bảo đảm an toàn đối với các hồ chứa do Bộquản lý.

c) Bộ Công Thương:

- Chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch các hchứa thủy điện; tiếp tục rà soát các dự án chưa triển khai xây dựng, kiên quyết, dừng thực hiện các dự án hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội, không bảo đảm phát triển bền vững.

- Phối hp vớiđịa phương kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, chủ đập quản lýhồ chứa thủy điện thực hiện các quy định pháp luật về quảnlý chất lượng xây dựng và quản lý an toàn đập.

- Chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểmtra, đánh giá mức độ an toàn; quyết định việc tích nước bảo đảm an toàn đối vớicác hồ chứa do Bộ quản lý (trừ các công trình thủy điệntrên bậc thang thủy điện sông Đà do Thủ tướng Chính phủ quyếtđịnh theo đề nghị của Hội đồng Tư vấn Khoa học và Công nghệ về an toàn thủyđiện Hòa Bình); kiên quyết không để các hồ chứa không bảo đảm an toàn tiếp tục tích nước.

- Chỉ đạo các chủ đập thủy điện xâydựng phương án phòng, chống lũ, lụt vùng hạ du trong tình huống xả lũ khẩn cấp và vỡ đập theo đúng quy định; đầu tư trang bị hệ thống giámsát tự động, hệ thống cảnh báo xả lũ hạ du cho các hồ chứa thủy điện để hỗ trợ quản lý, vận hành và chỉ đạo ứng phó trong trường hợpkhẩn cấp.

- Chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Namphối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn) và các địa phương chỉ đạo các chủ hồ chứa vận hành điềutiết, xả nước các hồ thủy điện phục vụ sản xuất; nôngnghiệp và dân sinh.

d) Bộ Xây dựng:

- Chủ trì, phối hp với các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương rà soát,bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng công trìnhxây dựng hồ chứa, đặc biệt chú trọng quản lý công tác tư vấn; quy định cụ thđiều kiện năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn: lập quy hoạch, thiết kế, giám sát công trình hồ chứa; nângcao trách nhiệm của cơ quan thẩm định, thẩm tra.

- Nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung cácquy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng liên quan đến kháng chấn động đất trong điềukiện biến đổi khí hậu.

đ) Bộ Tài nguyên và Môi trường:

- Tiếp tục xây dựng, trình Thủ tướngChính phủ phê duyệt quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông theoQuyết định số 1879/QĐ-TTg ngày 13 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ;Tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa.

- Tăng cường nâng cao chất lượng dựbáo mưa, lũ cho các lưu vc sông.

e) Bộ Khoa học và Công nghệ:

- Phối hợp vớicác Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng hoàn chỉnhcác quy chuẩn, tiêu chuẩn về qun lý an toàn đập.

- Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêncứu khoa học công nghệ phục vụ quản lý an toàn đập.

g) Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính: Cân đối, bố trí hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương trong dự toánngân sách hàng năm và các ngun vốn khác để sửa chữa, nângcấp bảo đảm an toàn các hồ chứa thủy lợi. Nghiên cứu, đềxuất nguồn thu ổn định để có kinh phí cho công tác bảo trì, sửa chữa nâng cấphồ chứa thủy lợi và thực hiện các nội dung về quản lý an toàn đập.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởngcác Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương, Xây dựng, Tài nguyênvà Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởngcơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng
- Thủ tướng, các PTTg Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
-
Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các y ban của Quốc hội;
-
Văn phòng Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
-
HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
-
Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, KTTH, NC, V.I, V.III, Cổng TTĐT;
-
Lưu: VT, KTN (3).

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Hoàng Trung Hải