ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 21/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO VỆ GIAO THÔNG ĐƯỜNG SẮT

Trong những năm vừa qua, Ủy bannhân dân các quận, huyện, phường, xã có đường sắt chạy qua đã phối hợp chặt chẽvới ngành Đường sắt khắc phục nhiều khó khăn, tích cực củng cố phong trào quầnchúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thầntrách nhiệm của mọi người trong chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt, bảo vệtài sản xã hội chủ nghĩa, chống bọn tội phạm hình sự, bọn buôn lậu, góp phầntích cực đảm bảo vận chuyển phục vụ các ngành kinh tế và quốc phòng, phục vụviệc đi lại của nhân dân, giữ gìn an ninh và trật tư xã hội ở địa phương.

Tuy vậy, công tác bảo vệ giaothông đường sắt có lúc chưa đảm bảo an toàn vận chuyển, tài sản xã hội chủnghĩa thuộc ngành Đường sắt bị xâm hại nghiêm trọng, giới hạn chạy tàu và nênđường sắt bị lấn chiếm tùy tiên, rào cổng ở các ga bị hư hỏng nặng. Bọn tộiphạm hình sự, bọn buôn lậu, người cu ngụ bất hợp pháp, người buôn bán xâm chiếmsân ga làm cho tình hình ở đây có lúc căng thẳng, phức tạp, an ninh – trật tự ởđịa phương và trên các đoàn tàu có lúc chưa đảm bảo.

Để khắc phục những thiếu sót nêutrên, nghiêm chỉnh chấp hành các chỉ thị của Hội đồng Bộ trưởng về bảo vệ antoàn giao thông đường sắt, Ủy ban nhân dân thanh phố chỉ thị cho Ủy ban nhândân các quận, huyện có đường sắt chạy qua và ngành Công an thực hiện gấp một sốcông tác sau đây :

1. Nơi nào chưa có thì thành lậpngay Ban chỉ đạo bảo vệ giao thông đường sắt ở quận, huyện, gồm đại diện Ủy bannhân dân, Công an, Ban chỉ huy quân sự, Phòng thuế, Ban Quản lý thị trường vàTrưởng ga đường sắt tại địa phương do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân làmTrưởng ban, đại diện Công an và Trưởng ga Đường sắt làm Phó Ban thường trực.Nhiệm vụ cụ thể của Ban chỉ đạo bảo vệ giao thông đường sắt do Chủ tịch Ủy bannhân dân quận, huyện quy định.

2. Mở đợt học tập trong nhân dâncác phường, xã dọc tuyến đường sắt về chỉthị 251/TTg , quyết định số 290/CP , nghị định số 120/CP và chỉ thị số 288/TTg củaHội đồng Bộ trưởng, nhằm tăng cường công tác bảo vệ giao thông đường sắt ở địaphương.

Khi học tập phải liên hệ, kiểmđiểm, phê phán nghiêm khắc những vi phạm về an toàn giao thông đường sắt, nhữnghành vi xâm phạm tài sản, vật tư thiết bị của đường sắt. Phát động cho đượcphong trào quần chúng mạnh mẽ, tự giác chấp hành tốt các quy định về bảo vệgiao thông đường sắt, chấm dứt ngay các việc đào bới xâm lấn nền đường, làm nhàlấn chiếm ranh giới quy định an toàn chạy tàu, thả trâu bò, phơi vật dùng, đặtvật cản lên đường ray, phá đường rào nhà ga, làm đứt dây tín hiệu chạy tàu.v.v…Đồng thời cần làm cho mọi người phát huy tinh thần làm chủ tập thể, kịp thời tốgiác cho Công an bọn tội phạm hình sự, bọn lấy cắp, phá hoại các thiết bị củangành đường sắt và bọn buôn lậu, gây rối an ninh – trận tự trên tàu và ở các gađường sắt.

Ban chỉ đạo bảo vệ giao thôngđường sắt tổ chức hướng dẫn đợt học tập này. Tài liệu học tập do Công an quận,huyện chịu trách nhiệm.

3. Sau học tập, cần có kế hoạchvận động nhân dân hoàn trả lại các trang thiết bi, vật tư đường sắt đã bị chiếmdụng trái phép, lắp lại nền đường đã bị đào bới, tháo gỡ các mái che, phần nhàlấn chiếm sát đường tau không bảo đảm an toàn vận chuyển. Phải xử lý nghiêmminh những người đã vi phạm mà không sửa chữa, truy tố xét xử những người gâythiệt hại nghiêm trọng về tài sản xã hội chủ nghĩa, về vi phạm an toàn giaothông đường sắt.

Ban Chỉ đạo bảo vệ giao thôngđường sắt bàn với Trưởng ga đường sắt ở đia phương để củng cố, tăng cường lựclượng và thiết bị bảo vệ ga, đảm bảo từng bước xây dựng nhà ga trật tự, antoàn, văn minh. Giải tỏa sớm người cư ngụ bất hợp pháp và buôn bán gây mất trậttự trong các ga.

4. Các lực lượng kiểm soát quânsự, công an, thuế, quản lý thị trường, bảo vệ của ngành Đường sắt cần phối hợpchặt chẽ, hoạt động thường xuyên tại các ga, kịp thời giải quyết đúng theo phápluật đối với các vi phạm. Ban chỉ huy quân sự quận, huyện phối hợp với lãnh đạoCông an và Trưởng ga đường sắt tổ chức lực lượng dân quân tự vệ, công an, bảo vệcủa ngành Đường sắt thường xuyên tuần tra dọc tuyến đường sắt ở địa phương đểkịp thời phát hiện, giải quyết những trường hợp vi phạm.

5. Ban Chỉ đạo Bảo vệ giao thôngđường sắt phải có kế hoạch triển khai công tác từng tháng, từng quý, tổ chứcgiao ban hằng tuần để nắm tình hình, kiểm tra việc thực hiện, xem xét, giảiquyết kịp thời những vấn đề mới đặt ra. Hằng tháng phải báo cáo cho Giám đốcCông an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận huyện về tình hình, kết quảcông tác và đề xuất những vấn đề cần giải quyết.

Bảo vệ giao thông đường sắt là côngtác quan trọng, thiết thực chống chiến tranh phá hoại nhiều mặt do địch gây ra,chống tội phạm hình sự, bọn buôn lậu, chống tiêu cực nội bộ, bảo vệ tài sản xãhội chủ nghĩa, giữ gìn an ninh – trật tư ở địa phương và đảm bảo an toàn vậnchuyển. Ủy ban nhân dân quận, huyện cần có kế hoạch thực hiện chu đáo chỉ thịnày, đến tháng 9/86 báo cáo kết quả cho Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố,đồng gởi cho Giám đốc Công an thành phố để theo dõi. Ủy ban nhân dân thành phốủy nhiệm Giám đốc Công an thành phố theo dõi sát và chỉ đạo thực hiện tốt chỉthị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Quang Chánh