ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 21/CT-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 1983

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC THANH TOÁN BỆNH SỐT RÉT TRONG NHỮNG NĂM TỚI

Hội đồng Bộ trường vừa ban hành Chỉthị số 80-CT ngày 25-3-1983 về việc tăng cường công tác thanh toán bệnh sốt rét,chỉ rõ bênh cạnh những thành tích đã đạt được vẫn còn những tồn tại do cấp ủy,chính quyền địa phương và cán bộ ngành y tế có tư tưởng chủ quan, chưa quyếttâm khắc phục khó khăn; mặt khác, kinh phí, phương tiện hoạt động không đượccung cấp đầy đủ và kịp thời cho các đội chuyên khoa phun hóa chất diệt muỗi,việc theo dõi phát hiện bệnh còn nhiều thiếu sót sơ hở…

Từ sau ngày giải phóng, thànhphố ta đã chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước về công tácthanh toán sốt rét, tiến hành các công tác phòng chống : phun thuốc diệt muỗi,điều trị dự phòng, theo dõi và quản lý bệnh, nhưng với một địa bàn khá phức tạpnhiều kênh rạch, hồ ao thuận lợi cho việc sinh sản muỗi ; nhiều cán bộ, chiếnsĩ ta từ trong chiến khu về mang ký sinh trung sốt rét, ta lại tiếp tục đưa cánbộ, công nhân, các đối tượng xã hội đi xây dựng các công trình kinh tế tại cácvùng trọng điểm sốt rét như Trị An, Dak Nông, Phú Văn, các nông trường cao su…Ta lại mắc một số thiếu sót nhược điểm như chỉ thị đã nêu, nên tình hình bệnhsốt rét trên địa bàn thành phố ta vẫn còn nghiêm trọng : mỗi năm hàng chục vạnngười mắc bệnh, cướp đi hàng trăm sinh mệnh và đứng về mặt kinh tế hàng triệungày công đã mất đi với thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Thực tế ở một số địa phương đãchứng minh ta có thể thanh toán bệnh sốt rét nếu có sự tập trung chỉ đạo củacác cấp Uỷ, Uỷ ban, phối hợp tốt giữa các ngành, các cấp, bản thân ngành y tếra sức khắc phục khó khăn, tranh thủ để được đầu tư thích đáng về người, trangbị vật chất cho công tác phòng chống sốt rét.

Chấp hành nghiêm chỉnh Chỉ thị80-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhândân, bảo vệ sản xuất, Uỷ ban Nhân dân thành phố yêu cầu các ngành các cấp khẩntrương thực hiện:

1. Trước hết, thành lập Ban chỉđạo thanh toán sốt rét thành phố để giúp Uỷ ban Nhân dân theo dõi chỉ đạo mặtcông việc quan trọng này. Sở Y tế cùng ban Tổ chức chánh quyền nghiên cứu dựthảo quyết định trình Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố ban hành.

2. Sở Y tế tiến hành kiểm điểmcông tác thanh toán sốt rét trong những năm qua và đề xuất kế hoạch thanh toánsốt rét một cách cụ thể trong 3 năm 1983- 1985, mục tiêu phấn đấu vào năm 1990,qua Ban chỉ đạo thanh toán sốt rét trình Uỷ ban Nhân dân vào đầu tháng 6- 1983.

3. Sở Y tế cùng Uỷ ban Nhân dânhuyện, quận (đặc biệt là các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Duyên Hải, Thủ Đức, Quận8) hoàn chỉnh tổ chức, biên cho hệ thống mạng lưới thanh toán sốt rét từ thànhphố cho đến quận, huyện, phường, xã theo quy định của Nhà nước và tình hìnhthực tế địa phương. Củng cố đội chuyên nghiệp phun hóa chất diệt muỗi, chọnngười có năng lực và sức khỏe tốt đồng thời đề xuất giải quyết các chế độ chínhsách một cách thích đáng.

4. Uỷ ban Nhân dân các quậnhuyện, trước hết các huyện ngoại thành và quận 8 cần phải :

4-1. Lập ngay một bộ phận chỉđạo thanh toán sốt rét nằm trong Ban chống dịch địa phương để trực tiếp chỉ đạocông tác thanh toán sốt rét một cách thường xuyên. Có thêm các thành viên củacác đoàn thể.

4-2. Lưu ý đế công tác cải tạo môitrường sống, dẹp bỏ nơi sinh sản của muỗi ( ở các hồ, ao nước không lưu thôngvà có thực vật thích hợp với lăng quăng như cỏ đuôi chồn).

4-3. Khi đưa lao động đi xâydựng các công trình kinh tế ở vùng trọng điểm sốt rét cần phải thông báo cho SởY tế ( Trạm sốt rét) để có sự chuẩn bị đầy đủ về công tác phòng chống sốt rét.

4-4. Chỉ đạo chặt chẽ Uỷ banNhân dân xã, phường để tổ chức các đợt phun hóa chất. Hết sức coi trọng côngtác vận động quần chúng (qua Mặt trận Tổ quốc, Thanh niên, Phụ nữ, Phụ lão, Chữthập đỏ, Nông hội).

4-5. Các phòng y tế, các trạm ytế cần có kế hoạch triển khai cụ thể, kiểm tra thường xuyên.

5. Các ban ngành của thành phốcần tạo mọi điều kiện để thanh toán sốt rét.

5-1. Công an thành phố : chỉ đạotheo ngành để gìn giữ trật tự, bảo vệ đội phun thuốc, để đề phòng những luậnđiệu và hành động gây trở ngại cho công tác thanh toán sốt rét (đặc biệt làcông tác phun thuốc diet muỗi).

5-2. Bộ Tư lệnh thành và các lựclượng võ trang đóng trên địa bàn thành phố cần phối hợp với Sở Y tế trong việcphòng chống sốt rét trong khu vực của mình. Khi có quân nhân phục viên mắc bệnhsốt rét cần bàn giao cho Sở Y tế (Trạm sốt rét) tiếp tục quản lý.

5-3. Sở Văn hóa – thông tin vàcá cơ quan thông tin khác ( đài, vô tuyến truyền hình, báo chí) cần phối hợpvới ngành y tế để tuyên truyền giáo dục về bệnh sốt rết, những tai hại của nóvà cách phòng chống.

5-4. Sở Thương nghiệp : ưu tiênphân phối mùng cho các vùng bị sốt rét, cùng với ngành y tế bồi dưỡng bằng hiệnvật cho đội phun hóa chất và các người làm công tác phòng chống sốt rét.

5-5. Sở Lương thực : cấp lươngthực cho cán bộ nhân viên làm công tác thanh toán sốt rét theo quy định của Nhànước.

5-6. Sở Tài chánh : tạo các điềukiện về kinh phí thuận lợi cho công tác sốt rét, coi đây là một công trình cóhiệu quả kinh tế rất cao.

5-7. Ban Kinh tế mới, Lực lượngthanh niên xung phong, Sở Thương binh xã hội, Công an… cử cán bộ theo dõichuyên trách về công tác phòng chống sốt rét, phối hợp với Sở Y tế ( Trạm sốtrét) để có kế hoạch bảo vệ lao động.

6. Công tác thanh toán sốt rétchỉ thành công khi có sự thanh toán sốt rét chỉ thành công khi có sự tham giarộng rãi của quần chúng nhân dân. Xin đề nghị Mặt trận Tổ quốc, Thành hội Phụnữ, Đòan Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, liên hiệp Công đoàn thành phố, Nônghội, Hội Chữ thập đỏ thành phố chỉ đạo màng lưới của mình để bà con hiểu rõ tầmnguy hiểm của bệnh sốt rét, những cố gắng của Đảng và Nhà nước nhằm thanh toánbệnh sốt rét, sự cần thiết phải phun thuốc diệt muỗi (tài liệu Sở Y tế cungcấp). Riêng Hội Chữ thập đỏ thành phố với lực lượng đông đảo của mình ở các địaphương cần phối hợp tốt với cán bộ y tế và làm nồng cốt ở cơ sở để triển khaicông tác sốt rét.

Vì sức khỏe và tính mạng củanhân dân, Uỷ ban Nhân dân các cấp, Thủ trưởng các ngành có trách nhiệm tổ chứcthực hiện tốt chỉ thị này, theo kế hoạch hướng dẫn của Ban chỉ đạo thanh toánbệnh sốt rét thành phố và Sở Y tế thành phố.

Sở Y tế thành phố có trách nhiệmtheo dõi tình hình, thường xuyên báo cáo và kiến nghị với Uỷ ban Nhân dân thànhphố những vấn đề cần thiết để chỉ đạo.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Chánh