ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Long An, ngày 24 tháng 09 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LONG AN

Trong thời gian qua, công tác quản lýnhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Long An đã cónhững chuyển biến tích cực, hoạt động khai thác khoáng sản từng bước được chấnchỉnh, đi vào nề nếp. Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một svấnđề bất cập như: một số đơn vị ngay sau khi được cấp phép đã triển khai hoạtđộng khai thác mà không hoàn tất các thủ tục thuê đất, ký quỹcải tạo phục hi môi trường, cử giám đốc điều hành mỏ;đồng thời thực hiện khai thác không đúng thiết kế, thực hiện không đầy đủ cácbiện pháp bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc camkết bảo vệ môi trường được phê duyệt; vận chuyn quá tảitrọng, vận chuyển không che chắn làm rơi vãi đất trên đường,... Iàm ảnh hưởng đến môi trường, gây hư hại các công trình giao thông. Ngoài ra, tìnhtrạng khai thác đất trái phép vẫn còn diễn ra ở một số địa phương tình trạnglợi dụng việc cho phép chuyển mục đích sang loại đất nuôi trồng thủy sản đkhai thác đất làm vật liệu san lấp, thực hiện không đúng quyếtđịnh cho phép chuyển mục đích gây bức xúc trong nhân dân;tình trạng khai thác cát trái phép trên sông làm thất thoát khoáng sản, gây khókhăn cho công tác quản lý bảo vệ khoáng sản, ảnh hưởng đến môi trường và sự antoàn trong giao thông...

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạngtrên là do thiếu sự tập trung, đồng bộ trong công tác quảnlý nhà nước về khoáng sản cũng như trong việc kiểm tra xử lý vi phạm của các sở, ngành và địa phương. Một số địa phương công tácquản lý bảo vệ khoáng sản còn thiếu sự quan tâm, nhiều nơi có tư tưởng trông chchỉ đạo của cp trên; công tác kiểmtra, xử lý vi phạm chưa được thực hiện thường xuyên, thiếu kiên quyết và kém hiệu quả; ý thức chấp hành pháp luật của một sđơn vị được cấp giấy phép khai thác khoáng sản không tốt; nhiu đi tượng khai thác khoáng sản trái phép đã bịngăn chặn, xử phạt nhưng vẫn tái phạm.

Đ tăng cườngcông tác quản lý hoạt động khai thác, sử dụng, bảo vệ khoáng sản theo quy địnhpháp luật và chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàntỉnh Long An, y ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sngành tỉnh có liên quan và y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện nhng nhiệmvụ cấp bách như sau:

1. SởTài nguyên và Môi trường

- Tham mưu yban nhân dân tỉnh quyết định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản;khoanh định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt khu vực cm,tạm thời cm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu yban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạt động khoáng sản đúng quy định, phù hp với quy hoạch tài nguyên khoáng sản tỉnh Long An giai đoạn 2011 -2015 và định hướng đến năm 2020.

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra, ràsoát công tác cấp giấy phép khai thác khoáng sản cũng như việc thực hiện giấyphép của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; kiên quyết thammưu thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân cố tìnhthực hiện không đúng giấy phép khai thác và quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngànhvà y ban nhân dân các huyện thxã,thành phố tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm và kịp thời các trườnghợp vi phm pháp luật về khoáng sản.

- Phối hợp với Công an tỉnh (PhòngCảnh sát Phòng, chống tội phạm về môi trường) tổ chức kiểmtra, xử lý kịp thời các trường hợp khai thác cát tráiphép.

- Định kỳ hàng quý báo cáo y ban nhân dân tỉnh về tình hình quản lý, hoạt động khai thác khoángsản trên địa bàn tỉnh vào ngày 20 của tháng cuối cùng của quý.

2. SởGiao thông vận tải

Phối hợp với Công an tỉnh (Phòng Cảnhsát giao thông) tăng cường kiểm tra, kim soát và xử lýnghiêm các phương tiện vận chuyển khoáng sản vi phạm trật tự an toàn giaothông, nhất là các phương tiện vận chuyển quá tải, không che chn làm rơi vãi đất trên đường gây hư hại các công trình giao thông.

3. CụcThuế tỉnh

Chđạo Chi cụcthuế các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các Phòng Tài nguyên và Môitrường, y ban nhân dân các phường, xã, thị trấn tiến hànhkiểm tra việc kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệmôi trường của các tổ chức, cá nhân hoạt động khai thác khoáng sản; bảo đảm thuđúng, thu đủ theo quy định, tránh thất thu ngân sách.

4. SởThông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phápluật về khoáng sản đến tổ chức cơ quan và nhân dân để cùng tham gia quản lý,bảo vệ khoáng sản; đưa tin phn ánh kịp thời những hành vivi phạm pháp luật về khoáng sản, đồng thời biu dương cáctổ chức, cá nhân thực hiện tốt pháp luật về khoáng sản.

5. Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chủ động kiểm tra, giám sát chặtchẽ việc chấp hành các quy định củapháp luật đốivới các tổ chức và cá nhân hoạt động khaithác khoáng sản trên địa bàn và xử lý vi phạm theo thẩm quyền. Trường hợp vượtthẩm quyền phải báo cáo và đxuất với y ban nhân dân tỉnh biện pháp xử lý kịp thời. Kiên quyết xử lý, nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, ngoài hình thứcphạt tin cn thực hiện biện pháp tạmgiữ, tịch thu phương tiện, tang vật được sử dụng đvi phạm hành chính theo quy định.

- Chỉ đạo y bannhân dân các xã, phường, thị trấn thường xuyên tổ chức kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản tráiphép trên địa bàn.

- Chấm dứt ngay việc lợi dụng chophép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất nuôi trồng thủy sản nhằm mục đíchkhai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lp, nguyên liệu sản xuất gạch ngói). Trường hợp hộgia đình, cá nhân có nhu cu chuynmục đích thì việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải thực hiện đúng quyđịnh pháp luật, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch phát triển kinhtế - xã hội của địa phương.

- Khuyến khích các tổ chức khai tháckhoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất của dự án đầutư được phê duyệt; khuyến khích hộ gia đình, cá nhân khai thác khoáng sản làmvật liệu xây dựng thông thường trong diện tích đất ở thuộc quyền sử dụng theoquy định tại Khoản 2 Điều 64 Luật Khoáng sản năm 2010 nhằm hạn chế hư hại côngtrình giao thông, điều hòa, khí hậu của khu vực và bảo vệmôi trường, đồng thời góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động quản lýnhà nước trong lĩnh vực khoáng sản.

- Chủ tịch yban nhân dân cấp xã phải chịu trách nhiệm cá nhân trước Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện phải chịu trách nhiệm trướcChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sảntrái phép hoặc tình trạng lợi dụng việc cho phép chuyển mục đích sử dụng sangloại đất nuôi trồng thủy sản để tiến hành khai thác khoáng sản mà không kịpthời ngăn chặn, xử lý hoặc để vi phạm xảy ra trên địa bàn quản lý.

- Định kỳ hàng quý báo cáo về tìnhhình hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn vào ngày 10 của tháng cui cùng của quý, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theo dõi, kiểm tra,tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở,ngành tỉnh có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phkhẩn trương tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện,nếu có vướng mắc phát sinh, các cơ quan phải kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để được chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:- TT.TU, TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- Sở Giao thông vận tải;
- Cục Thuế tỉnh;
- Sở Thông tin vả Truyền thông;
- Công an tỉnh;
- Đài PTTH Long An; Báo Long An;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử;
- Phòng NC (KT, NC-TCD);
- Lưu: VT, STNMT, NC-KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCHĐỗ Hữu Lâm