ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 21/CT-UBND

Thanh Hóa, ngày 06 tháng 12 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH XÃ

Trong những năm qua, các cấp, các ngành đã tập trunglãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý ngân sách xã; do đó quản lý ngân sách xã từkhâu lập dự toán đến khâu điều hành đã có chuyển biến tích cực; nhiều đơn vị đãquan tâm khai thác, nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu nhằm cân đối cho các nhucầu chi trên địa bàn. Cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã nhận thứcđầy đủ hơn về quyền hạn, trách nhiệm trong việc quản lý, sử dụng ngân sách.Công tác kế toán đã dần đi vào nề nếp, ứng dụng tin học trong kế toán ngân sáchxã từng bước được mở rộng.

Tuy nhiên, việc quản lý, sử dụng ngân sách xã và cáckhoản thu đóng góp của nhân dân những năm vừa qua nổi lên các vấn đề sau:

- Vẫn còn nhiều xã, phường, thị trấn, thu nhiều khoảnsai quy định, chưa thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ trong việc thu các khoảnđóng góp của dân, mức thu lớn, quá sức dân. Một số đơn vị còn giấu nguồn thu,lập quỹ sai quy định.

- Quản lý, sử dụng ngân sách không đúng quy định củaLuật Ngân sách, biểu hiện: Chi sai nguyên tắc, chế độ, chứng từ chi không đảmbảo quy định, thu, chi không qua Kho bạc Nhà nước. Nhiều xã chưa xây dựng vàthực hiện Quy chế chi tiêu nội bộ và quản lý tài chính tài sản công.

- Một số xã nợ đọng tiền đầu tư xây dựng cơ bản lớn,chưa xác định được nguồn trả nợ.

Nguyên nhân chủ yếu của tồn tại, hạn chế và khuyếtđiểm nêu trên là do cấp ủy, chính quyền một số huyện, xã còn buông lỏng côngtác quản lý tài chính - ngân sách xã, hàng năm chưa tổ chức sơ kết, tổng kết vàban hành các chủ trương, giải pháp cụ thể, lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quảnlý tài chính - ngân sách xã và tổ chức thanh tra, kiểm tra, chấn chỉnh, xử lýkịp thời các sai phạm; đội ngũ cán bộ tài chính - ngân sách xã phần lớn chưađạt chuẩn; việc triển khai, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kếtthực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về tài chính - ngân sách xã củacác ngành cấp tỉnh chưa thường xuyên;...

Để chấn chỉnh công tác quản lý tài chính - ngân sáchxã; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả, tiền và tài sản nhà nước, khắc phục nhữngtồn tại, yếu kém và khuyết điểm như đã nêu trên; Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầuGiám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố, xã, phường thị trấn thực hiện tốt những nội dung chủ yếusau:

1. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Tham mưu cho UBND tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn,triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước,các quyết định, chỉ thị của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh vềquản lý tài chính - ngân sách xã để các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiệnvà nhân dân biết, giám sát việc thực hiện.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn các xã, phường, thịtrấn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước; Chế độ tài chính và Luật Kế toán; xử lýnghiêm các vi phạm.

- Chủ trì, phối hợp với các cấp, các ngành xây dựng văn bản hướng dẫn;quy trình huy động các khoản đóng góp tự nguyện của nhân dân theo đúng Quy chếdân chủ ở cơ sở, trình UBND tỉnh trong tháng 01/2014.

- Rà soát các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu trên địa bàn xã;tham mưu trình cấp có thẩm quyền ban hành hướng dẫn quản lý, sử dụng các khoảnthu tại các di tích đền, chùa, danh lam thắng cảnh,... đảm bảo thực hiện nghiêmtúc các quy định của pháp luật.

- Hàng năm, tiến hành tổng kết công tác quản lý tài chính - ngân sách xã(có thể tổ chức theo cụm) để kịp thời đánh giá những mặt được, chưa được và đềra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý ngân sách xã.

2.Thanh tra Nhà nước tỉnh Thanh Hóa:

Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính - ngân sách xãvà quản lý đầu tư xây dựng của cấp xã để kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn, phòngngừa những vi phạm; kiên quyết xử lý các trường hợp buông lỏng quản lý, thiếutrách nhiệm, đầu tư không có hiệu quả, gây lãng phí, thất thoát ngân sách, tiềnvà tài sản nhà nước; hàng năm phối hợp với thanh tra chuyên ngành tài chính vàcác ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra chuyên đề trình Chủ tịch UBND tỉnhphê duyệt để tổ chức triển khai thực hiện.

3.Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nội vụ và các sở,ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hướng dẫn, phốihợp chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài chính - ngân sách, đầu tư xây dựng,tài nguyên môi trường, đất đai, khoáng sản,... trên địa bàn xã, nhằm khai thác,sử dụng có hiệu quả mọi nguồn thu ngân sách xã.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố.

- Tiến hành rà soát trình độ, năng lực của đội ngũcông chức làm công tác tài chính - ngân sách các xã, bố trí những người đượcđào tạo cơ bản, có đủ trình độ, năng lực và phẩm chất đảm nhiệm các các côngviệc chuyên môn, nghiệp vụ; kiên quyết thay thế những người làm công tác tàichính - ngân sách không đủ năng lực, phẩm chất; thực hiện luân chuyển đối vớinhững công chức quản lý địa chính, tài chính - ngân sách theo quy định.

- Tăng cường hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng kiến thứcquản lý để cập nhật kịp thời các chế độ, chính sách, quy định mới của nhà nướccho lãnh đạo và công chức làm công tác kế toán tài chính - ngân sách xã.

- Chỉ đạo công tác lập dự toán sát thực tế; phản ánhđầy đủ các khoản thu theo các sắc thuế, phí, lệ phí, thu đóng góp,... vào NSNNtheo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, chỉ đạo xây dựng dự toán thuhàng năm vừa đảm bảo thu đúng, thu đủ cho NSNN vừa quan tâm nuôi dưỡng và pháttriển nguồn thu.

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý tài chính - ngân sáchxã; phản ánh kịp thời về UBND tỉnh và các ngành liên quan những phát sinh vướngmắc trong quá trình tổ chức thực hiện để được xem xét, giải quyết.

- UBNDcác huyện phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai Đề án xây dựng nôngthôn mới, việc cho chủ trương đầu tư đối với các dự án ở cấp xã phải đảm bảocân đối được nguồn vốn thực hiện và trả nợ. Đối với những xã có công nợ xây dựngcơ bản lớn, chưa có nguồn trả nợ thì kiên quyết không cho triển khai các dự ánđầu tư mới bằng nguồn vốn của ngân sách cấp xã.

5. UBND các xã, phường, thị trấn:

- Chủ động rà soát công tác quảnlý ngân sách xã, có biện pháp cụ thể chấn chỉnh ngay những sai phạm, khuyếtđiểm trong quản lý, sử dụng ngân sách ở tất cả các khâu lập, chấp hành, vàquyết toán ngân sách, tiền, tài sản nhà nước và tài nguyên đất đai, khoángsản,... trên địa bàn nhằm sớm lập lại kỷ cương pháp luật trong công tác quản lýtài chính - ngân sách xã, góp phần ổn định tình hình chính trị, xã hội ở cơ sở.

- Tập trung rà soát, kiểm tratoàn diện các nguồn thu để quản lý thu đúng, thu đủ các khoản thu phát sinhtrên địa bàn; đồng thời quan tâm đến việc nuôi dưỡng nguồn thu bền vững tại xã;khắc phục kịp thời tình trạng ký hợp đồng giao thầu, khoán đối với đất côngích, đầm, ao, hồ,... có thời gian dài (trên 05 năm) và thu tiền trước một lầnlàm ảnh hưởng đến cân đối ngân sách xã, phường, thị trấn các năm sau; chấm dứtviệc thu tiền đóng góp của nhân dân không đúng quy định (Như: Thẩm quyền, trìnhtự, thủ tục,...), vi phạm Quy chế dân chủ ở cơ sở, thu đóng góp quá sức dân, sửdụng nguồn thu đóng góp của nhân dân không đúng mục tiêu đề ra, sai quyđịnh,...

- Về quản lý chi ngân sách xãphải tuân thủ nguyên tắc tiết kiệm và hiệu quả; chi ngân sách phải theo dựtoán; chi đúng mục đích, đúng đối tượng, đúng định mức tiêu chuẩn, sử dụng dựphòng ngân sách theo đúng quy định. Thực hiện nghiêm chế độ hạch toán và chứngtừ, hóa đơn, sổ sách kế toán; nghiêm cấm việc thành lập quỹ ngoài ngân sách đểchi tiêu trái pháp luật, khắc phục tình trạng thu - chi không qua Kho bạc Nhànước; chấp hành chế độ báo cáo tài chính - ngân sách và quyết toán ngân sáchtheo đúng mẫu biểu, mục lục ngân sách và thời gian quy định; thực hiện côngkhai quyết toán sau khi được Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

- Xây dựng, hoàn thiện Quy chế chi tiêu nội bộ vàquản lý tài sản công theo đúng Quy chế quản lý Tài chính quy định tại Nghị địnhsố 130/NĐ-CP của Chính phủ, các quy định hiện hành của nhà nước, hướng dẫn củacác ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức triển khaithực hiện; Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn phải chịu trách nhiệm trước phápluật và trước Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố về việc thực hiện nhiệm vụquản lý tài chính - ngân sách vàcông tácphòng, chống tham nhũng, lãng phí trên địa bàn.

6. Đềnghị cấp ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chínhtrị - xã hội các huyện, thị xã, thành phố tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, kiểmtra, giám sát và phối hợp với UBND cùng cấp trong quá trình thực hiệnChỉ thị này; nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính - ngânsách xã, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững ổn địnhchính trị ở địa phương.

7. GiaoSở Tài chính theo dõi, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND cácxã, phường, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung côngviệc nêu trên; định kỳ 6 tháng và năm tổng hợp tình hình và kết quả thực hiệnbáo cáo UBND tỉnh.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, xã,phường, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đình Xứng